بسم الله
 
EN

بازدیدها: 777

سئوالات تفکيک شده آزمون کارشناسي ارشد در مورد قرار تامين خواسته-قسمت دوم

  1391/1/28
خلاصه: سئوالات تفکيک شده آزمون کارشناسي ارشد در مورد قرار تامين خواسته-قسمت دوم پاسخ سئوالات به صورت مستند وبر اساس قانون ايين دادرسي مدني مصوب سال 1379 مي باشد.
11-اعتراض به قرار تامين خواسته بايد:........

1-ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به عمل امده و در اولين جلسه دادرسي به ان رسيدگي شود.

2-ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بعمل امده اما در صورتي که اوضا و احوال قضيه اقتضا نمايدفورا به ان رسيدگي شود.

3-ظرف ده روز ازتاريخ ابلاغ بعمل امده و در اولين جلسه دادرسي به ان رسيدگي شود.

4-ظرف ده روز از تاريخ اجرا به عمل امده و در صورتيکه اوضاء و احوال قضيه اقتضا نمايد فورا به ان رسيدگي مي شود

پاسخ:گزينه 1به استناد ماده 116ق ا د م 79

******************************************************************

12-چنانچه به درخواست خواهان دادگاه عمومي اقدام به صدور قرار دستور موقت نمايد:

1-قرار دستور موقت ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه است.

2-قراردستور موقت ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه استان است

3-قرار دستور موقت غير قابل تجديد نظر و اعتراض است.

4-قرار دستور موقت قابل تجديد نظر است اما مرج تجديد نظر با توجه به ميزان خواسته و نوع دعوي مشخص مي گردد.

پاسخ:گزينه3به استنادماده 325ق ا د م مصوب 79

******************************************************************

13-در دعوي مستند به سفته اي که واخواست نشده است:

1-درخواست تامين خواسته در صورتي پذيرفته مي شود که خواهان تامين دهد يا خواسته در معرض تضييع و تفريط باشد.

2-درخواست تامين خاسته منحصرا در صورتي پذيرفته مي شود که خواسته در معرض تضييع و تفريط باشد.

3-درخواست تامين خواسته در هر حال بايد پذيرفته شود.

4-درخواست تامين خواسته به علت غير قابل استناد بودن سفته واخواستنشده قابل پذيرش نمي باشد.

پاسخ:گزينه1به استناد ماده 108ق ا د م.-1379وماده 292قانون تجارت (سفته اي که واخواست نشده براي صدور قرار تامين خواسته بايد تامين کافي بدهد.

*****************************************************************

14-بازداشت کننده مقدم در بازداشت ملک غير تاجر.......

1-شخصي است که دستور بازداشت ملک به نفع وي زودتر صادر شده باشد.

2-شخصي است که برگ لازم الاجرا ي صادره به نفع وي اجرائيه دادگاه باشد.ونه قرارتامين خواسته و يا اجرائيه ثت.

3-شخصي است که دستور بازداشت ملک به نفع وي زودتر به اداره ثبت واصل شده باشد.

4-اصولا در صورت تعدد اموال مديون غير تاجر تسهيم به نسبت مي شود.

پاسخ:گزينه 1 به استناد ماده 148قانون اجراي احکام مدني.

******************************************************************

15-درخواست تبديل تامين نسبت به مال بازداشت شده که عين خواسته نبوده و از جانب خوانده براي اولين بار مطرح شده باشد.در صورتي قابل پذيرش است که:

1-مال معرفي شده از حيث قيمت و سهولت فروش از مال قبلي کمتر نباشدو خواهان نيز موافقت نمايد.

2-مال معرفي شده از حيث قيمت و سهو لت فروش از مال قبلي کمتر نباشد.

3-دادگاه موافقت نمايد و شرط خاصي در قانون پيش بيني نشده است.

4-منحصرا در صورتي قابل پذيرش است که خواهان موافقت نمايد.

پاسخ:گزينه 2به استناد ماده 124ق ا د م مصوب 1379

******************************************************************

16-چنانچه دادگاه درخواست تامين خواسته را رد نمايد :....

1-اين تصميمقابل هيچ نوع شکايتي نمي باشد.

2-اين تصميم ظرف ده روز قابل اعتراض در همان دادگاه است .

3-اين تصميم قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است .

4-اين تصميم قابل تجديد نظر است .ومرجع تجديد نظر با توجه به ميزات خواستهتعيين مي شود.

پاسخ:گزينه1به استنادماده 119 ق ا د م..مصوب 1379

*****************************************************************

17-چنانچه دادگاه صدور قرار دستور موقت را منوط به دادن تامين نمايد. ....

1-تامين بايد به صورت نقد توديع شود .اما ميزان ان با دادگاه است.

2-تعيين نوع تامين با دادگاه است .اما ميزان ان نبايستي از 12/.تجاوز نمايد.

3-تعيين نوع تامين با دادگاه است اما ميزان ان بايد در قوانين مخصوص پيش بيني شده باشد.

4-تعيين نوع وميزان تامين با دادگاه است.

پاسخ:گزينه4به استناد ماده 319 ق ا د م مصوب 1379

******************************************************************

18-چنانچه دادگاه صدور قرار تامين خواسته را منوط به دادن تامين نمايد ......

1-تعيين نوع وميزان تامين با دادگاه است.

2-تعيين نوع و ميزان ان با دادگاه است .ولي ميزان نبايستي از 12/.تجاوز کند.

3-تعيين ميزات تامين با دادگاه است اما خواهان مي تواند هر مالي را به عنوان تامين معرفي نمايد در صورتي که قابل بازداشت باشد.

4-تامين بايد به صورت نقد توديع شود .و ميزان ان با نظر دادگاه است.

پاسخ:گزينه 1به استناد تبصره ماده 108ق ا د م مصوب سال 1379

******************************************************************

19-اگر خواسته عين معين بودهو توقيف ان ممکن باشد دادگاه نمي تواند مال ديگري را به عوض ان مال توقيف نمايد مگر اين که .......

1-طرفين دعوي تراضي نمايند.

2-خوانده راضي باشد.

3-خواهان راضي باشد.

4-مال توقيف شده از جهت سهولت فروش و قيمت با ان خواسته يکسان باشد.

پاسخ:گزينه1به استناد ماده 124ق ا د م مصوب سال 1379

******************************************************************

20-هر گاه خواسته در معرض تضييع وتفريط باشد.در صورتي قرار تامين خواسته صادر مي شود که ...

1-به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تامين باشد.

2-خواسته مستند به سند رسمي باشد.

3-خواهان خسارت احتمالي خوانده را به صورت وجه نقد به صندوق دادگستري بپردازد.

4-خواهان در معرض تضييع و تفريط بودن خواسته را ثابت کند.

پاسخ:گزينه 4به استناد ماده 108ق ا د م.مصوب1379

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان