بسم الله
 
EN

بازدیدها: 4,990

آئين نامه نقل و انتقالات وکلاي دادگستري با آخرين اصلاحات(در سال 90)

  1391/1/28
خلاصه: آئين نامه نقل و انتقالات وکلاي دادگستري با آخرين اصلاحات(در سال 90)
به منظور هماهنگي وايجاد رويه يکسان درتغيير محل اشتغال وکلاي دادگستري و محل کارآموزي کارآموزان وکالت با استفاده از بند ب ماده 6 وقسمت اخير ماده 2 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري، تغيير محل اشتغال وکلاي دادگستري وکارآموزان براساس ضوابط زير و پس از طرح در کميسيون نقل وانتقالات و تأييد انطباق شرايط متقاضي با مقررات اين آئين نامه بوسيله هيأت مديره تصويب خواهد شد:

ماده 1- داوطلبان ورود به شغل وکالت مکلف هستند محل کارآموزي يا اشتغال خود را طبق ضوابط و امکانات کانون پيشنهاد کنند اما تعيين محل اشتغال و کارآموزي درهرحال با کانون وکلا خواهد بود.

ماده 2- پذيرش درخواست انتقال منوط به وجود واحراز شرايط زيراست:

1-2- وجود ظرفيت لازم درشهر مورد درخواست براساس مصوبه هيأت مديره واينکه درشهر محل اشتغال متقاضي به تعداد لازم، وکلاي واجد شرايط، به کار وکالت اشتغال داشته باشند.

2-2- دايرکردن دفتر وکالت درشهرمحل اشتغال و تمرکز فعاليت وکالتي موثر در محل مزبور

تبصره- فعاليت وکالتي مؤثر براساس تعداد تمبرمالياتي ابطال شده درمحل اشتغال و همچنين گواهي از مراجع مربوط درخصوص انجام وکالتهاي معاضدتي وتسخيري و عنداللزوم از طريق استعلامات مشخص خواهد شد.

3-2- حداقل سابقه مورد نياز براي پذيرش درخواست انتقال به شهر تهران 5 سال و براي انتقال به شهرهاي ديگر حوزه قضايي استان و استان تهران 3 سال و براي نقل و انتقال از هريک از شهرستانهاي داخل استان 2 سال و از شهرستان ها به مرکز همان استان 3 سال خواهد بود.

4-2- نداشتن محکوميت انتظامي ازدرجه چهار به بالا ونداشتن محکوميت انتظامي به جهت تخلف موضوع ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376.

تبصره1: درصورتي که از تاريخ صدور حکم قطعي ازمحکوميت درجه چهار 3 سال و درجه پنج 5 سال ومحکوميت موضوع ماده 6 قانون کيفيت اخذ… براي دفعه اول دوسال گذشته باشد،اثر محکوميت فوق ازنظراين آئين نامه منتفي تلقي خواهد شد.

تبصره2- وکلايي که درشهرهاي خارج از محل اشتغال دائم خود، برخلاف مفاد بند ب، 2-2، فعاليت وکالتي خود را متمرکز نموده باشند نمي توانند براي آن شهرها تقاضاي انتقال کنند مگر از آخرين ابطال تمبر در محل مزبور حداقل 2 سال گذشته باشد. ابطال تمبرمالياتي يکي از موارد تشخيص تمرکز اموروکالتي است.

ماده 3- درپذيرش تقاضاهاي انتقال پس از احراز شرايط مذکوردرماده 1 امتيازات ذيل مؤثر خواهدبود:

1- نداشتن سوء شهرت

2- سابقه اشتغال به وکالت

3- نداشتن سوابق محکوميت انتظامي موثر

4-همکاري با ارگانها و کميسيونهاي کانون

5- سنوات اشتغال درشهرهاي محروم

6-درج مقالات علمي درمجله کانون وکلا وساير مجلات معتبرعلمي وپژوهشي

7-داشتن تأليفات معتبر

8-شرکت مؤثر درسمينارهاي تخصصي

9-قبول شدن درآزمونهاي علمي وتخصصي (درصورت برگزاري چنين آزمونهائي ازطرف کانون هاي وکلا و يا اتحاديه)

10- کمک هاي مؤثر درامور رفاهي وکلاي دادگستري وکارآموزان وکالت

11-فعاليت مؤثر درپذيرش وآموزش کارآموزان وکالت

ماده 4- در موارد ذيل تقاضاي انتقال قابل بررسي و پذيرش است:

1-4- چنانچه متقاضي يا همسر دائمي يا فرزند يا پدر يامادر يا ساير افراد تحت تکفل وي دچار بيماري صعب العلاج شوند واين بيماري به تأييد پزشکي قانوني برسد وامکان معالجه دراستان محل اشتغال فراهم نباشد.

تبصره- درمورد مشمولين اين ماده نقل و انتقال بصورت موقت براي مدت 2 سال خواهد بود که اين مدت درصورت ادامه بيماري قابل تمديد مي باشد.

2-4- در صورت پذيرفته شدن وکلا يا کارآموزان وکالت دريکي از مقاطع کارشناسي ارشد حقوق يا دکتراي حقوق ويا ساير رشته هاي مذکور درقانون کيفيت اخذ پروانه پس از ثبت نام وارائه گواهي اشتغال به تحصيل حضوري از دانشگاه ويا مؤسسه عالي مورد تأييد وزارت علوم وتحقيقات وفن آوري، نسبت به انتقال موقت آنان اقدام خواهد شد. مدت انتقال موقت هر باربراي يکسال مي باشد مشروط بر اينکه حداکثر سه سال از تاريخ شروع به تحصيل براي کارشناسي ارشد و 4 سال براي دوره دکتري تجاوز ننمايد. اين گونه تقاضاها بصورت خارج از نوبت در کميسيون مطرح خواهد شد و نياز به طرح در هيئت مديره نخواهد بود.

3-4- استخدام واشتغال رسمي تمام وقت به عنوان عضو هيأت علمي يکي از دانشکده ها يا گروه هاي حقوق دانشگاه ها ومراکز علمي مورد تأييد وزارت علوم وتحقيقات وفن آوري، درشهر مورد درخواست انتقال.

ماده 5- تغيير محل کارآموزي يا اشتغال يکي از زوجين درنکاح دائم که هردوي آنان وکيل يا کارآموز يا يکي از آنان وکيل وديگري کارآموز باشد، حسب تقاضاي هردو به محل اشتغال دائم يکي از آنان مجاز است.

ماده 6- پذيرش تقاضاي انتقال بانوان وکيل و کارآموز به محل اشتغال زوج با ارائه حکم کارگزيني وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي يا امور اداري مؤسسه ذيربط امکان پذير خواهد بود مشروط براينکه:

1-6- زوج کارمند رسمي وزارتخانه يا دستگاههاي دولتي باشد.

2-6-زوج کارمند رسمي بخش خصوصي و سه سال سابقه اشتغال بکار داشته باشد کميسيون پس از احراز شرايط ضمن موافقت مشروط به متقاضي اعلام مي نمايد که نسبت به جلب موافقت کانون متبوع خود اقدام نمايد.

ماده7- انتقال وکلا و کارآموزاني که پدر يا مادر يا فرزند آنان وکيل دادگستري باشد، به محل اشتغال يکديگر بلامانع است.

ماده8- جابجايي کارآموزان خانم که مجرد هستند فقط براي دوره کارآموزي به مرکز استان محل اشتغال امکان پذير است.

ماده9- درمواردي که حسب اعلام کميسيون نقل وانتقالات، تقاضا خارج از موارد پيش بيني شده دراين آئين نامه باشد، پس از طرح موضوع درهيأت مديره کسب 9 رأي جهت انتقال ضرورت خواهد داشت.

ماده 10- کميسيون نقل و انتقال حداقل مرکب از 5 نفر عضو هيأت مديره و به اکثريت آرا انتخاب مي شوند که حداقل هر15 روز يکبار تشکيل جلسه خواهند داد. رعايت نوبت درثبت تقاضا بوسيله کميسيون الزامي است.

تبصره1- کميسيون نقل وانتقال پس از انعکاس شماره ثبت تقاضا ورديف نوبت متقاضي گزارش کوتاهي تنظيم و سپس نظريه خود را جهت طرح درهيأت مديره اعلام و امضاء مي نمايد.

ماده 11- درصورتيکه تقاضاي انتقال از کانون مرکز به ساير کانون ها و يا از شهرتهران به خارج از تهران و درساير شهرهاي حوزه کانون مرکز باشد.

اين آئين نامه در 11 ماده و 10 بند و 6 تبصره درجلسه مورخ 10/3/90 هيأت مديره مورد تصويب قرارگرفت. از تاريخ تصويب کليه آئين نامه ها ومصوبات قبلي هيأت مديره دراين خصوص از درجه اعتبار ساقط خواهد بود وکليه تقاضا هاي نقل و انتقال اعم از قطعي يا موقت مطروحه يا جديد براساس اين آئين نامه مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرارخواهد گرفت.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان