بسم الله
 
EN

بازدیدها: 778

قانون گذرنامه‌ مصوب اسفندماه 1351 با اصلاحات بعدي‌-قسمت چهارم

  1391/1/15
خلاصه: قانون گذرنامه‌ مصوب اسفندماه 1351 با اصلاحات بعدي‌-قسمت چهارم
ماده 29 فصل هشتم ـ پروانه گذر
ماده 29 ـ در موارد زير به پيشنهاد وزارت کشور و تصويب هيأت وزيران به جاي گذرنامه پروانه‌گذر صادر مي‌شود:
1 ـ براي تشرف به مکه معظمه و عتبات مقدسه‌.
2 ـ براي کارکنان وسائط نقليه آبي و هوايي و زميني‌.
3 ـ براي رفت و آمد اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران که در نقاط مرزي کشور و نقاط واقع درسواحل وجزاير خليج فارس و درياي عمان (درياي مکران‌) سکونت دارند به مناطق مرزي مجاور ونواحي جنوبي خليج فارس‌.
تبصره 1 ـ مشخصات و ترتيب صدور و مدت اعتبار و مرجع صدور پروانه‌هاي گذر مذکور در اين‌ماده و هزينه صدور آنها به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
تبصره 2 ـ حدود مناطق مرزي و سواحل و همچنين نقاط مرزي مجاور و نواحي جنوبي خليج‌فارس به پيشنهاد وزارت کشور و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.

ماده 30 شهرباني کشور برحسب اعلام وزارت امور خارجه به کساني که ترک تابعيت ايران رانموده‌اند پروانه گذر خواهد داد و اين پروانه فقط براي خروج از ايران معتبر است‌.

ماده 31 فصل نهم ـ برگ گذر بيگانگان‌
ماده 31 ـ شهرباني کشور مي‌تواند با موافقت وزارت اطلاعات و تأييد وزارت امور خارجه براي‌بيگانگان بدون تابعيت يا خارجياني که به جهاتي قادر به تحصيل گذرنامه از کشور متبوع خودنيستند برگ گذر بيگانگان صادر نمايد اين برگ دليل تابعيت ايراني دارنده يا همراهان او محسوب‌نمي‌شود.
تبصره 1 ـ مشخصات برگ گذر بيگانگان از لحاظ رنگ و شکل و قطع و غيره به موجب آيين‌نامه‌اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
تبصره 2 ـ نام فرزندان کمتر از 18 سال اين قبيل افراد در برگ گذر والدين همچنين نام زن در برگ‌شوهر به شرط آنکه واجد شرائط مذکور در اين ماده باشند ثبت مي‌شود و استفاده جداگانه از اين‌برگ به وسيله همراهان ممنوع است‌.

ماده 32 مدت اعتبار برگ گذر بيگانگان براي مراجعت به ايران از تاريخ صدور يک سال است ودارنده آن براي هر بار خروج از کشور بايد تحصيل اجازه نمايد.

ماده 33 فصل دهم ـ آيين‌نامه‌هاي اجرايي‌
(اصلاحي 23/3/1380) ماده 33 ـ آيين‌نامه‌هاي مربوط به وجوهي که از متقاضيان گذرنامه و يا اسناد در حکم گذرنامه و يابرگ گذر بيگانگان طبق مقررات بايد دريافت شود و ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط‌ وزارتخانه ‌هاي امور خارجه‌، کشور و دادگستري تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد و تا تصويب آيين ‌نامه ‌هاي مزبور مقررات فعلي قابل اجراء است‌.

ماده 34 فصل يازدهم ـ مجازاتها
ماده 34 ـ هر ايراني که بدون گذرنامه يا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود، به حبس از يک‌تا سه سال يا پرداخت جزاي نقدي از يکصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال محکوم خواهد شد.

ماده 35 (اصلاحي 14/7/1367) هر ايراني که از نقاط غير مجاز وارد کشور شده يا از کشور خارج شود به دو ماه تا يک سال‌حبس و يا جريمه نقدي از يکصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال محکوم مي‌گردد.

ماده 35 مکرر(الحاقي 14/7/1367) هر ايراني که بدون داشتن گذرنامه يا اسناد در حکم گذرنامه بخواهد از مرز غير مجازخارج شود و به هنگام عبور دستگير گردد، به يک ماه تا يک سال حبس يا پنجاه هزار ريال تا سيصدهزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب داراي گذرنامه و يا اسناد در حکم‌گذرنامه باشد، به حبس از يک ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنجاه هزار ريال تا دويست هزار ريال‌محکوم خواهد شد. تبصره ـ کساني که به تبع اغنام و احشام با سوء نيت مرتکب عبور غير مجاز از مرز شده باشند، به‌مجازات فوق محکوم مي‌گردند و صاحب اغنام و احشام که عبور از مرز با علم و اطلاع يا به دستوراو بوده‌، براي مدت پنج سال از سکونت در نوار مرزي محروم مي‌شود.

ماده 36 هر ايراني به کشوري که مسافرت به آنجا طبق ماده 24 اين قانون ممنوع و يا محدود شده‌سفر نمايد به حبس جنحه‌اي از يک ماه تا سه ماه و يا پرداخت غرامت از يکهزار ريال تا ده هزار ريال‌و يا به هردو مجازات محکوم مي‌شود.

ماده 37 هرکس براي دريافت گذرنامه يا اسناد در حکم گذرنامه به نام خود يا نام ديگري اسناد ومدارک خلاف واقع يا متعلق به غير را عالماً عامداً به مراجع مربوط تسليم نمايد به حبس جنحه‌اي‌از دو ماه تا شش ماه محکوم مي‌شود و در صورتي که عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به حبس‌جنحه‌اي از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 38 هرکس از گذرنامه يا اسناد در حکم گذرنامه متعلق به ديگري براي ورود به کشور يا خروج‌از آن استفاده نمايد به حبس جنحه‌اي از دو ماه تا يک سال محکوم مي‌شود.

ماده 39 هر مستخدم دولت اعم از لشگري و کشوري بدون رعايت قوانين مربوط در اجراي وظيفه‌خود عالماً عامداً گذرنامه يا اسناد در حکم گذرنامه بدهد به حبس جنحه‌اي از دو ماه تا يک سال‌محکوم مي‌شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان