بسم الله
 
EN

بازدیدها: 767

متن سوالات و پاسخنامه آزمون کارآموزي وکالت سال 1390-قسمت اول

  1391/1/11
خلاصه: متن سوالات و پاسخنامه آزمون کارآموزي وکالت سال 1390-قسمت اول سوالات حقوق مدني توجه : در انتهاي گزينه صحيح سه ستاره (***)درج شده است
• حقوق مدني
1 – در صورتي عقد به علت تفاسخ به هم مي‌خورد که:
1 ) عوضين موجود باشند.
2 ) تغييري در عوضين داده نشده باشد.
3 ) يکي از جهات قانوني براي فسخ وجود داشته باشد.
4 ) عوضين موجود باشند و اگر تلف هم شده باشند مثل يا قيمت آن تاديه مي‌شود. ***

2 – کدام مورد صحيح است؟
1 ) اقرار سفيه در امور مالي، موثر نيست.
2 ) اقرار معلق، موثر نيست.
3 ) اقرار ورشکسته نسبت به اموال خود به ضرر دُيان، نافذ نيست.
4 ) هر سه مورد صحيح است. ***

3 – در عقود، اضطرار و اکراه به ترتيب .......... عقد مي‌شوند.
1 ) موجب عدم نفوذ، بطلان
2 ) تاثيري در عقد ندارد، بطلان
3 ) موجب عدم نفوذ، عدم نفوذ
4 ) تاثيري در عقد ندارد، عدم نفوذ يا بطلان***

4 – اگر عقد به علت اقاله يا فسخ به هم بخورد:
1 ) شرطي که ضمن آن شده منفسخ مي‌شود.
2 ) شرطي که ضمن آن شده باطل مي‌شود. ***
3 ) شرطي که ضمن آن شده نيز اقاله يا فسخ مي‌شود.
4 ) اگر به شرط عمل نشده باشد شرط باطل مي‌شود و الا اثري ندارد.


5 – اگر مالک براي حق انتفاع مدت معين نکرده باشد:
1 ) اثر ندارد چون بايد مدت معين شود.
2 ) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود. ***
3 ) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا بقاي مال خواهد بود.
4 ) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت منتفع خواهد بود.


6 – اتخاذ تصميم براي اداره بخش‌هاي مشترک مجتمع‌هاي آپارتماني اگر قراردادي بين مالکين وجود نداشته باشد:
1 ) به آراي دو سوم مالکين آپارتمان‌ها است.
2 ) به آراي اکثريت مالکين آپارتمان‌ها است.
3 ) به آراي مالکيني است که در عمل متصرف آپارتمان‌ها هستند.
4 ) به آراي اکثريت مالکيني است که مالک بيش از نصف مساحت تمام بخش‌هاي اختصاصي باشند. ***

7 – موضوع اشاعه مي‌تواند:
1 ) فقط عين باشد.
2 ) عين يا حق باشد.
3 ) عين يا منافع باشد.
4 ) عين، منافع يا حق باشد. ***

8 – متولي موقوفه عام براي اداره کردن موقوفه و مصرف درآمدهاي آن در جهت نيت واقف:
1 ) مي‌تواند با ديگري شريک شود. ***
2 ) فقط مي‌تواند موقوفه را اجاره دهد.
3 ) نمي‌تواند با ديگري شريک شود مگر به اذن حاکم.
4 ) تنها با موافقت اداره اوقاف مي‌تواند با ديگري شريک شود.


9 – در يک شرکت مدني (غير بازرگاني) مسئوليت شرکا نسبت به بدهي شرکت:
1 ) به نسبت و به ميزان آورده است.
2 ) مسئوليت شرکا تضامني است.
3 ) مسئوليت شرکا به ميزان آورده آنها تضامني است.
4 ) به نسبت سهم است ولي بايد همه بدهي را هر کدام به نسبت سهم خود بپردازند. ***

10 – ماده 619 قانون مدني مقرر داشته: «امين بايد عين مالي را که دريافت کرده است رد نمايد» با توجه به اين ماده شخصي مبلغ پنج ميليون تومان چک پول 50 هزار توماني براي گذاردن در حساب سپرده خود به بانک تسليم مي‌کند و شماره چک پول‌ها را يادداشت مي‌کند. آيا سپرده‌گذار مي‌تواند عين چک پول‌ها را مطالبه کند؟
1 ) در صورتي که بانک عين چک پول‌ها را پس ندهد مرتکب خيانت در امانت شده است.
2 ) بانک موظف است در صورت مطالبه سپرده‌گذار، عين چک پول‌ها را به سپرده‌گذار رد کند.
3 ) بانک تکليفي به رد عين چک پول‌ها ندارد و مي‌تواند معادل مبلغ ريالي را بازپرداخت کند. ***
4 ) بانک تکليفي به رد عين چک پول‌هاي سپرده شده را ندارد ولي موظف است چک پول‌هاي پنجاه هزار توماني به سپرده‌گذار پس بدهد.

11 – هرگاه در جعاله عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هر يک از اجزا مقصود بالاصاله جاعل باشد و جعاله در اثناي عمل از ناحيه عامل فسخ شود:
1 ) عامل مستحق هيچ‌گونه اجرتي نيست.
2 ) عامل استحقاق تمام اجرت‌المسمي را دارد.
3 ) عامل مستحق اجرت‌المثل عمل خود خواهد بود.
4 ) عامل از اجرت‌المسمي به نسبت عملي که انجام داده مستحق خواهد بود. ***

12 – شخصي از مردي ضمانت کرده که نفقه گذشته و نيز نفقه آينده همسر او را بپردازد. طبق قانون مدني عقد ضمان مزبور نسبت به نفقه معوقه .......... و نسبت به نفقه آينده ........... است.

1 ) صحيح – صحيح***
2 ) باطل – باطل
3 ) صحيح – باطل
4 ) باطل – صحيح


13 – اگر کسي مالي را مِن غير حق دريافت کرده باشد:

1 ) ضامن عين و منافع است. ***
2 ) در صورتي که جاهل به ضمان باشد ضامن نيست.
3 ) در صورتي که عالم به عدم استحقاق خود باشد ضامن عين و منافع است.
4 ) در صورتي که عالم به عدم استحقاق خود نباشد ضامن عين است ولي ضامن منافع نيست.


14 – در عقد بيع کدام يک از موارد ذيل مانع از انتقال مالکيت به مشتري است؟
1 ) موجل بودن مبيع
2 ) موجل بودن ثمن
3 ) وجود خيار فسخ براي يکي از متبايعين
4 ) هيچ‌کدام***

15 - «تحقق ارث» و «استقرار مالکيت ورثه» نسبت به ترکه متوفي به ترتيب منوط است به:
1 ) موت حقيقي يا فرضي مورث، قبول ترکه از ناحيه ورثه
2 ) موت حقيقي يا فرضي مورث، موت حقيقي يا فرضي مورث
3 ) پرداخت ديون و حقوق متعلقه به ترکه، قبول ترکه از طرف ورثه
4 ) موت حقيقي يا فرضي مورث، پس از اداي حقوق و ديوني که به ترکه تعلق گرفته است. ***

16 – به موجب ماده 1085 قانون مدني:«زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند» حق حبسي که در اين ماده براي زن در نظر گرفته شده است:
1 ) اختصاص به تمکين عام دارد.
2 ) اختصاص به تمکين خاص دارد.
3 ) مطلق وظايف شرعي و قانوني را در بر مي‌گيرد. ***
4 ) محدوده خاص نداشته و محدوده آن به صورت موردي تعيين مي‌شود.


17 – اگر در حاشيه يا ظهر سندي که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتي باشد که از بي‌اعتباري تمام مفاد سند حکايت داشته باشد؛ کامل‌ترين پاسخ کدام است؟
1 ) اگر آن مندرجات به امضا رسيده و تاريخ داشته باشد معتبر است.
2 ) آن مندرجات معتبر است اگر چه داراي تاريخ و امضا نباشد.
3 ) آن مندرجات معتبر است مگر اين که معلوم شود به نحوي باطل شده است. ***
4 ) آن مندرجات معتبر است مگر اين که روي آن خط کشيده شده باشد.


18 – کلاله امي در چه صورتي به قرابت ارث مي‌برد؟
1 ) در صورتي که با جده جمع شود. ***
2 ) کلاله امي هميشه فرض‌بر است.
3 ) در صورتي که با اخوه ابي جمع شود.
4 ) در صورتي که با برادر و خواهر ابويني جمع شود.


19 – در صورتي که وراث متوفي منحصر به يک نفر دايي امي و يک نفر خاله ابي و دو نفر خاله ابويني باشند در اين صورت ماترک متوفي به شرح زير تقسيم مي‌شود:
1 ) يک سوم ترکه متعلق به دايي امي و بقيه بالسويه بين خاله‌هاي ابويني تقسيم مي‌شود.
2 ) يک ششم ترکه متعلق به دايي امي و بقيه بالسويه بين هر سه خاله تقسيم مي‌شود.
3 ) يک ششم ترکه متعلق به دايي امي و بقيه بالمناصفه بين دو خاله ابويني تقسيم مي‌گردد. ***
4 ) يک ششم ترکه به دايي امي مي‌رسد بقيه بين سايرين به قاعده ذکور دو برابر اناث تقسيم مي‌شود.


20 – چنانچه عقد وکالت به صورت بلاعزل واقع شود و بعداً هر يک از وکيل يا موکل فوت نمايند عقد وکالت:
1 ) باطل مي‌شود.
2 ) منفسخ مي‌شود. ***
3 ) تابع اراده وکيل است.
4 ) به قوت خود باقي است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان