بسم الله
 
EN

بازدیدها: 792

کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت نهم

  1391/1/4
خلاصه: کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت نهم
ماده 27
کار و استخدام
1. دولت هاي عضو ، حق افراد داراي معلوليت را جهت کار کردن بر مبناي برابر با سايرين برسميت مي شناسند ; و اين شامل حق برخورداري از فرصت امرار معاش از طريق انتخاب آزادانه يا مقبول کارکردن در بازار کار و محيط کاري مي گردد که براي افراد داراي معلوليت باز، فراگير و قابل دسترس باشد. دولتهاي عضو ، تحقق حق کار را از طريق اقدامات مناسب از جمله از طريق قانونگزاري شامل آن دسته از افرادي که طي دوران اشتغال دچار معلوليت مي گردند را صيانت و ارتقاء مي بخشند ، از جمله:
(الف) تبعيض بر مبناي معلوليت را با توجه به تمامي موارد مرتبط با تمامي اشکال استخدام، از جمله شرايط جذب ، استخدام و اشتغال ، تداوم اشتغال، پيشبرد حرفه اي و شرايط کاري بهداشتي و ايمني را ممنوع سازند ;
(ب) حقوق افراد داراي معلوليت را بر مبناي برابر با سايرين و شرايط کاري مناسب و عادلانه شامل فرصتهاي برابر و دستمزد برابر براي کارهاي داراي ارزش، شرايط کاري بهداشتي و ايمني برابر از جمله محافظت از آزار و اذيت و فريادرسي از آلام را مورد حمايت قرار دهند ;
(پ) اطمينان حاصل گردد که افراد داراي معلوليت قادر مي باشند حقوق اتحاديه تجاري و کارگري خود را بر مبناي برابر با سايرين اعمال نمايند;
(ت) افراد داراي معلوليت را قادر سازند تا دسترسي موثري به برنامه هاي عمومي آشنايي فني و حرفه اي ، خدمات کاريابي و آموزشهاي حرفه اي و مستمر داشته باشند;
(ث) فرصتهاي شغلي و پيشرفتهاي حرفه اي افراد داراي معلوليت را در بازار کار و همچنين ياري در يافتن، کسب، حفظ و بازگشت به اشتغال ارتقاء دهند;
(ج) فرصتهاي مربوط به خود اشتغالي ، کارآفــريني ، توسعه تعاونيها و انتزاع خود پيشه گي را ارتقاء دهند;
(چ) افراد داراي معلوليت را در بخش دولتي استخدام نمايند;
(ح) استخدام افراد داراي معلوليت در بخش خصوصي را از طريق تدابير و سياستهاي مناسب که مي تواند در برگيرنده برنامه هاي اقدامي ترجيحي ، تشويقي و ساير تدابير گردد را ارتقاء دهند;
(خ) اطمينان حاصل گردد در مورد افراد داراي معلوليت ، انطباق منطقي در محيط کاري ارائه مي گردد;
(د) کسب تجربه در بازار کار آزاد توسط افراد داراي معلوليت را ارتقاء دهند;
(ذ) توانبخشي حرفه اي و تخصصي ، ابقاء شغلي و برنامه هاي بازگشت به کار را براي افراد داراي معلوليت ، ارتقاء بخشند;
2. دولت هاي عضو اطمينان حاصل مي نمايند ، افراد داراي معلوليت به بردگي و بندگي گمارده نمي گردند و بر مبناي برابر با سايرين از کار با اجبار و اکراه مورد حمايت واقع مي گردند.

ماده28
معيارهاي کافي براي زندگي و حمايتهاي اجتماعي
1. دولت هاي عضو، حق افراد داراي معلوليت در مورد معيارهاي کافي براي زندگي آنها و خانوادهايشان شامل، غدا، پوشاک و مسکن مکفي ، و تداوم بهبود شرايط زندگي را برسميت مي شناسند و اقدامات مناسبي را جهت پاسداري و ارتقاء تحقق اين حق ، بدون تبعيض بر مبناي معلوليت، اتخاذ مي نمايند.
2. دولت هاي عضو ، حق افراد داراي معلوليت را در مورد حمايتهاي اجتماعي و بهره مندي از اين حق بدون تبعيض بر مبناي معلوليت برسميت مي شناسند، و اقدامات مناسبي را براي پاسداري و ارتقاء تحقق اين حق اتخاذ مي نمايند، از جمله تدابير:
( الف) اطمينان حاصل نمايند ، افراد داراي معلوليت از دسترسي برابر به خدمات آبهاي بهداشتي برخوردارند ، و دسترسي به خدمات و وسايل مناسب و قابل پرداخت و ساير کمکهاي مربوط به نيازهاي مرتبط با معلوليت را تضمين نمايند ;
(ب) دسترسي افراد داراي معلوليت بويژه زنان و دختران داراي معلوليت و افراد سالخورده داراي معلوليت را به برنامه هاي اجتماعي حمايتي و برنامه هاي فقر زدايي تضمين نمايند;
( پ) دسترسي افراد داراي معلوليت و خانوادهاي آنها که در شرايط تنگدستي بسر مي برند را به کمکهاي دولتي مربوط به هرينه هاي مرتبط با معلوليت، از جمله مهلت هاي مراقبتي، کمکهاي مالي، مشاوره و آموزشهاي کافي را تضمين نمايند ;
(ت) دسترسي افراد داراي معلوليت را به برنامه هاي عمومي اسکان تضمين نمايند;
(ث) دسترسي برابر افراد داراي معلوليت را به برنامه ها و مزاياي بازنشستگي تضمين نمايند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان