بسم الله
 
EN

بازدیدها: 960

قانون امور گمرکي-قسمت پنجم

  1391/1/2
خلاصه: قانون امور گمرکي-قسمت پنجم
بخش پنجم ـ کالاي متروکه، ضبطي (ضبط شده) و واگذاري به گمرک
ماده 33ـ کالاي متروکه موضوع ماده (24) اين قانون و کالاي ضبطي و واگذاري به گمرک، توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي به ‌عنوان مسؤول فروش کالاي متروکه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به فروش مي‌رسد.
تبصره1ـ تا زماني که کالا توسط سازمان ياد شده به فروش نرسيده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور براي انجام تشريفات قطعـي گمرکي و ترخيص کالاي خود نـسبت به تسليم اظهارنامه و يا تغيير عنوان اظهـار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت کلـيه وجوه متعلقه و ساير هـزينه‌هاي انجام‌شده اقدام نمايد.
تبصره2ـ کالايي که پس از متروکه شدن، به انبارهاي سازمان يادشده منتقل مي‌گردد نيز مشمول مقررات تبصره (1) اين ماده مي‌شود.
تبصره3ـ اموال در اختيار ولي فقيه که در قوانين و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائي ذي‌صلاح با رعايت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي‌گردد.
ماده34ـ مرجع تحويل‌گيـرنده مکلف است در موقع تسليم قبض انبار، تاريخ متروکه شدن کالا و اقدام براي فروش آن را با درج مفاد ماده (24) اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد.
تبصره1ـ شرکتهاي حمل ‌و نقل يا آورنده کالا مکلفند تاريخ تحويل کالا به انبارهاي گمرکي همچنين مفاد ماده(24) را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحويل کالا، به صاحب يا گيرنده کالا و درصورتي که صاحب يا گيرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه يا فرستنده کالا اطلاع دهند. درصورتي که شرکتهاي حمل ‌و نقل يا آورنده کالا به تکليف مقرر در اين تبصره عمل نکنند مسؤول جبران خساراتي مي‌باشند که از اين راه به اشخاص ذي‌نفع وارد مي‌شود.
تبصره2ـ گمرک موظف است براي کالاي هر رديف دفتر انبار، اظهارنامه گمرکي تنظيم نمايد و کالا را با حضور نماينده مرجع تحويل‌گيرنده مورد ارزيابي قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را تعيين و در متن اظهارنامه قيد کند و حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات مربوطه را نيز محاسبه نمايد. محاسبه حقوق ورودي و هزينههاي کالاي متروکه به مأخذ زمان تنظيم اظهارنامه به‌عمل مي‌آيد. فهرست اين کالاها به همراه اظهارنامه‌هاي مربوط به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي ارسال مي‌گردد.
ماده 35ـ هرگاه کالاي متروکه از نوع کالاي ممنوع باشد ارزيابان مکلفند بلافاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم نمايند و گمرک بايد مراتب را به صاحب کالا و يا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشاني صاحب کالا) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده به‌وسيله درج آگهي در يک روزنامه کثيرالانتشار ابلاغ نمايد. درصورتي که صاحب کالا به‌عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد مي‌تواند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ صورتمجلس ضبط يا درج در روزنامه، به مرجع قضائي محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع قضائي با ارائه گواهي به گمرک مربوطه اعلام نمايد. در غير اين‌صورت کالا به ضبط قطعي دولت درمي‌آيد.
تبصره ـ کالاي ضبط شده سريع‌الفساد و کالايي که نگهداري آن ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد اعم از اين‌که ضبط، قطعي شده يا نشده باشد و همچنين کالايي که از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از طرف مرجع قضائي تعيين تکليف نهائي نشده باشد طبق مقررات به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تکليف نهايي به‌عنوان سپرده نگهداري مي‌شود مگر آن‌که مرجع مزبور ادامه نگهداري عين کالا را تا تعيين تکليف نهائي لازم بداند.
ماده36ـ کالاي موجود در اماکن گمرکي که از طرف مرجع صلاحيتدار دستور توقيف آن داده مي‌شود مشمول مقررات کالاي متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقيف مي‌ماند. مواردي که به‌استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامي دستور توقيف داده شده است از اين حکم مستثني است.
ماده37ـ سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي موظف است بلافاصله پس از انجام تشريفات مذکور در مواد (33) و (34) اين قانون با تنظيم صورتمجلس به دريافت کالاي متروکه و ضبطي از مرجع تحويل‌گيرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نمايد.
تبصره1ـ در مورد کالاي بارگنجي، حداکثر ظرف يک هفته پس از اجراي تشريفات متروکه، کالا از بارگنج خارج و بارگنج خالي به مرجع تحويل‌گيرنده تحويل مي‌گردد. خروج کالا با بارگنج با موافقت کتبي صاحب آن امکانپذير است. چنانچه بارگنج مذکور از تاريخ تخليه محموله، متروکه شود و به‌مدت دو ماه از گمرک خارج نشود، بارگنج مذکور نيز مشمول مقررات متروکه مي‌گردد.
تبصره2ـ پرداخت مازاد حاصل فروش کالاي متروکه به صاحب کالا، مستلزم ارائه حواله ترخيصيه شرکت حمل ‌و نقل مربوطه است.
تبصره3ـ مسؤوليت حفاظت و نگهداري کالا پس از تحويل به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي با سازمان مذکور است.
تبصره4ـ هزينه‌هاي انجام خدمات و ساير هزينه‌هاي کالاهاي متروکه به هنگام خروج از اماکن گمرکي توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي پرداخت و يا تعهد پرداخت مي‌گردد.
تبصره5 ـ حداکثر هزينه انبارداري قابل تأمين از حاصل فروش، شش‌ماه است و مابه‌التفاوت هزينه انبارداري به‌عهده سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي مي‌باشد.
بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص
ماده38ـ خروج کالا از اماکن گمرکي مستلزم انجام تشريفات گمرکي است. تشريفات گمرکي کالاي ورودي در اولين گمرک مجاز انجام مي‌شود. گمرک ايران گمرکهاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمرکي را اعلام مي‌نمايد.
تبصره ـ تشريفات گمرکي کشتي، هواپيما و يا ناوگان ريلي اعم از لوکوموتيو و واگن خريداري يا اجاره شده از خارج براساس آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.
ماده39ـ تشريفات گمرکي به‌استثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) اين قانون منوط به اظهار کالا با تسليم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخي که گمرک ايران تعيين مي‌نمايد توسط صاحب کالا يا نماينده قانوني وي انجام مي‌شود. گمرک ايران مجاز است شکل، نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص کالا را برحسب ضرورت تغيير دهد.
تبصره1ـ چگونگي تنظيم اظهارنامه، اسنادي که بايد ضميمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسيدگي و ارزيابي آن در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد.
تبصره2ـ صاحب کالا مـسؤوليت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسليمي به گمرک را برعهده دارد.
تبصره3ـ گمرک ايران شرايط تسليم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا را تعيين مي‌نمايد.
ماده 40ـ موارد زير از تسليم اظهارنامه معافند:
الف ـ کالاهايي که براساس کنوانسيونهاي بين‌المللي لازم‌الاجراء، به‌موجب فرمهاي خاص اظهار و ترخيص مي‌گردد.
ب ـ کالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونه‌هاي تجاري به تشخيص گمرک و کالاهاي مشمول بندهاي (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده(119) اين قانون با صدور پته گمرکي، قابل ترخيص است.
پ ـ کالايي که به‌صورت کران‌بري(کابوتاژي) از گمرک مقصد خارج مي‌شود.
ت ـ خروج کـالاي متروکه و ضبطي که به معرض فروش گذارده شده و متکي به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است.
ث ـ خروج کالاي ضبطي توقيف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحويل ولي مظنونيت آن مرتفع گرديده است.
ج ـ کالايي که صادر کننده از صدور آن منصرف شده است.
ماده41ـ نامه، روزنامه، مجله، کالانما (کاتالوگ) و امثال آنها که به‌وسيله پست وارد شـود و کيـسه‌هاي حاوي نامه‌هاي پستي و بسـته‌هاي مطبوعات در صورتي که از طرف مأموران پست کشورهاي ديگر مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و کيسه‌هاي مزبور حاوي بسته‌هاي کالا حتي به‌عنوان نمونه نباشد از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است.
ماده42ـ در موارد استثناء و درخصوص کالاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا غيردولتي، گمرک مي‌تواند با اجازه رئيس کل گمرک ايران و تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر نمايد. متقاضي مکلف است ظرف هفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات کامل گمرکي اقدام نمايد.
ماده43ـ در مواردي که صاحب کالا يا نماينده قانوني وي شماره تعرفه صحيح کالاي خود را نداند مي‌تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکيت و پرداخت هزينه تعيين تعرفه، نظر مشورتي گمرک را استعلام نمايد. اين تعرفه‌بندي وقتي براي طرفين الزامي است که به درخواست ذي‌نفع به کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي ارجاع و تعيين شود. اشخاصي که مي‌خواهند کالا به خارج سفارش دهند نيز مي‌توانند شماره تعرفه کالا و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پيش‌برگ (پروفورم) و بيان مشخصات کالا و تصريح به اين‌که کالا حداکثر تا چه مدت به ايران مي‌رسد از گمرک ايران استعلام نمايند. اين تعرفه‌بندي وقتي براي گمرک الزامي است که به تأييد کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي برسد و کالاي مورد بحث براي يک‌بار گشايش اعتبار و تا يک ‌سال بعد از ابلاغ رأي توسط استعلام‌کننده، گشايش اعتبار يا وارد شود.
تبصره ـ در مواردي که گمرک، کالاي اظهار شده را تعيين تعرفه مي‌کند در صورت تغيير تعرفه، براساس تشخيص جديد گمرک فقط به اخذ مابه‌التفاوت اقدام مي‌شود و مشمول پرداخت جريمه نيست.
ماده44ـ در مواردي که حقوق ورودي از روي وزن کالا دريافت مي‌شود، وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظروف دروني و بيروني به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرک منهاي وزن تقريبي ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.
تبصره ـ اوزان تقريبي تعيين شده شامل لفاف‌هايي که کالا را به‌صورت ناقص بپوشاند نيست جز درمورد کالايي که بسته‌بندي آنها در عرف از اين ويژگي برخوردار است وزن خالص تخميني در مورد کالاهايي که به‌صورت فلّه وارد مي‌شود پذيرفته نيست. در اين موارد وزن خالص کالا براساس روش‌هاي متداول بين‌المللي مانند محاسبه آبخور کشتي تعيين مي‌گردد.
ماده45ـ در مواردي که بين گمرک و اظهارکننده جز درموارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخيص کالا براساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهارکننده مي‌تواند حقوق ورودي را براساس اظهار خود، نقدي و به‌طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به‌صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانکي توديع و کالا را ترخيص کند.
تبصره1ـ در مواردي که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرک از ترخيص کالا خودداري کند، درصورتي که نظر قطعي گمرک مؤيد پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب کالا نباشد، کالا از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي و نهائي گمرک به صاحب کالا، از پرداخت انبارداري معاف است. براي مدتي که با تشخيص گمرک، مقررات يا دستورهاي دولتي به‌ناحق مانع از ترخيص کالا مي‌شود صاحب کالا از پرداخت هزينه انبارداري معاف است و مراتب نيز به مرجع مسؤول تحويل‌گيرنده کالا اعلام مي‌شود.
تبصره2ـ هزينه انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي که مرجع تحويل‌گيرنده به هر دليل قادر به تحويل کالا نباشد از محل اعتباري که همه ساله در قانون بودجه به اين منـظور پيش بيني مي‌شود تأمـين و توسط گمرک به مرجع تحويـل‌گيرنده پرداخت مي‌شود.
بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن تأمين مي‌گردد.
ماده46ـ اگر صاحب کالا، کالاي خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام يا قسمتي از کالاي خود را تحت عنوان ديگري اظهار نمايد مشروط بر آن‌که کالا از گمرک خارج نشده باشد و جريمه‌هاي متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته مي‌شود.
تبصره 1ـ تغيير عنوان به عبور داخلي شخصي با رعايت ماده (123) اين قانون موکول به موافقت گمرک است.
تبصره 2ـ در مواردي که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان