بسم الله
 
EN

بازدیدها: 864

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(87)کيفيت اجراي حد شرب خمر

  1390/12/24
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه کيفيت اجراي حد شرب خمر
سؤال
الف. با توجه به اينکه در برخي از روايات آمده است که شدت تازيانههاي شارب خمر شديدتر از اجراي حد قذف ميباشد و در برخي ديگر از روايات آمده است که تازيانههاي حد قذف معمولي زده ميشود؛ شدت تازيانهها در اجراي حد شرب خمر چگونه بايد باشد؟ و آيا مانند حد زنا بايد اشد ضرب بوده باشد يا از نظر شدت بين حد زنا و حد قذف ميباشد؟
ب. در هنگام اجراي حد شرب خمر بر مرد، در بسياري از موارد محدود پس از چند ضربه خود را روي زمين مياندازد يا قادر به ادامه ايستادن نميباشد و بر زمين ميافتد، آيا ميتوان باقيماندة تازيانهها را در حال خوابيده بودنِ وي جاري کرد يا بايد به وسيلهاي وي را سرپا نگهداشت (مانند بستن وي بر ستون و مانند آن) و در حال ايستاده بر او اجراي حد کرد يا در چند مرحله در حال ايستاده بايد اجراي حد صورت گيرد يا...؟ تکليف چيست؟
ج. در فرض «ب»، چنانچه سرپا نگهداشتن وي به شکل متعارف ممکن نباشد، رعايت امري نزديک به آن مانند نيمه ايستاده نگهداشتن او با انداختن وي بر روي نرده يا مبل و مانند آن از حيث لزوم يا جواز آن چگونه است؟
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت(ره)
الف. تازيانه بر شارب خمر شديد از حد قذف باشد کافي است.
ب. در حال خوابيده اجراي حد بشود لازم نيست حتماً سرپا باشد.
ج. گفته شد که تا حد امکان سرپا حد جاري شود وگرنه الاقرب فالاقرب.
13/02/1382
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
الف. شدت ضرب موضوع عرفي است و کيفيت آن با نظر عرف معين ميشود.
ب. اگر قادر بر ادامه ايستادن نباشد بقيه در غير حال قيام انجام ميشود.
ج. به هر مقدار که ممکن باشد مراعات شود والله العالم.2 محرمالحرام1424ه.ق
آيت الله العظمي محمد فاضل لنکراني (ره)
الف. ظاهراً شدت ضربات در شارب خمر مثل زاني است و بايد اشدّ ضرب باشد.
ب. در صورت امکان ايستاده اجرا شود ولو با بستن يا در چند مرحله زدن بايد ايستاده باشد.
ج. بايد عرفاً صدق ايستاده کند و الّا کفايت نميکند.
26/12/1381
آيت الله العظمي ناصر مکارم شيرازي
الف. در حد شرب خمر بايد شدت ضرب در حد متوسط باشد.
ب. اجراي حد در حاليکه خوابيده باشد، جايز نيست.
ج. در صورتي که به قسمتي از پاها و رانها و مانند آن که حالت ايستاده را دارد بزنند اشکالي ندارد. هميشه موفق باشيد.
28/11/1381
آيت الله العظمي سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي
الف. در مورد زدن تازيانه بايد حدّ متوسط رعايت شود به طوري که بدن مجرم مذکور مجروح نشود و درد و رنج را درک کند تا تنبّه پيدا کند.
ب و ج. مجرم مذکور اگر مرد است در حاليکه ايستاده است بايد حدّ را اجراء کرد و اگر زن است بايد در حالي که نشسته و لباسش را به تن کرده تازيانه زده شود و اگر قدرت ايستادن ندارد به هر نحوي ممکن است تازيانه زده شود.
بقيه مسأله و جزئيات آن از کتاب حدود اينجانب از صفحه 567 به بعد مطالعه شود.
14/12/1381
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف. به صورت متعارف تازيانه به وي بزنند.
ب. در صورت عدم توانائي بر ايستادن، در حال نشسته يا خوابيده حدّ بر وي جاري ميشود.
ج. از جواب ب روشن شد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان