بسم الله
 
EN

بازدیدها: 878

قانون تامين اجتماعي-قسمت دوم

  1390/12/24
خلاصه: قانون تامين اجتماعي-قسمت دوم
ماده 3- تامين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير مي باشد:
الف - حوادث و بيماريها.
ب - بارداري .
ج - غرامت دستمزد.
د - ازکارافتادگي .
ه - بازنشستگي .
و - مرگ .
تبصره - مشمولين اين قانون از کمکهاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.
ماده 4- مشمولين اين قانون عبارتند از:
الف - افرادي که به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق کار مي کنند.
ب - صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
ج - دريافت کنندگان مستمريهاي بازنشستگي ، ازکارافتادگي و فوت .
تبصره 1- مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهاي دولتي و مستخدمين موسسات وابسته به دولت که طبق قوانين مربوط به نحوي از انحا از موارد مذکور در ماده سه اين قانون بهره مند مي باشند و در ساير مواردي که قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آيين نامه اي که به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي کشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2- مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگي افزارمندان ارتش از شمول اين قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
تبصره 3- تعيين ميزان حق بيمه که با توجه به ماده 28 اين قانون بايد توسط افراد صنفي و ساير صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آيين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي به تصويب کميسيونهاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي مجلسين مي رسد.
تبصره 4- مشمولين قانون حمايت کارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازکارافتادگي و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود موسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تامين خدمات درماني حق بيمه درماني سهم خود و بيمه شده را کسر و توسط صندوق حمايت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. ميزان حق بيمه درماني موضوع اين ماده تابع ضوابط و مقررات بيمه خدمات درماني موضوع قانون تامين خدمات درماني مستخدمين دولت است و نحوه وصول آن عينات به ترتيبي است که در قانون حمايت کارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازکارافتادگي و فوت پيش بيني شده است .
ماده 5- اتباع بيگانه که در ايران طبق قوانين و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند جز در مواردي که طبق مقاوله نامه ها و قراردادهاي دو جانبه يا چند جانبه بين ايران و ساير کشورها ترتيب خاص مقرر گرديده است در صورتي که مشمول قانون حمايت کارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از کارافتادگي و فوت نباشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 6- اجراي هر يک از موارد مندرج در ماده سه اين قانون درباره روستاييان و افراد خانواده آنها به تدريج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيات مديره و تصويب شوراي عالي سازمان با توجه به ماده 117 اين قانون خواهد بود.
ماده 7- افراد شاغل در فعاليتهايي که تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه هاي اجتماعي نشده اند به ترتيب زير به پيشنهاد هيات مديره و تصويب وزير رفاه اجتماعي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت .
الف - موارد مذکور در بندهاي (ج - د - ه - و) ماده 3 اين قانون به تدريج و با توجه به امکانات سازمان اجرا خواهد شد، و در اين صورت ميزان حق بيمه با توجه به ماده 28 اين قانون تا خاتمه سال 1354، 19% حقوق يا مزد و از اول سال 1355 معادل 21% حقوق يا مزد خواهد بود که در سال 1354 کارفرما 13% و بيمه شده 4% و دولت 2% و از سال 1355 کارفرما14% و بيمه شده 5% و دولت 2% مي پردازند.
ب - موارد مذکور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون به تدريج و در صورتي اجرا خواهد شد که سازمان وسايل و امکانات درماني لازم را براي بيمه شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمايان يا افرادي که به موجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون مي شوند به تاديه حق بيمه از تاريخي است که بيمه آنها از طريق انتشار آگهي
در روزنامه و يا کتبا اعلام مي شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان