بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,029

قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت چهاردهم

  1390/12/24
خلاصه: قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت چهاردهم
ثبت وکالت متضمن معاوضه

بند77- سردفتران اسناد رسمي از ثبت وکالتنامه اي که مدلولا انتقال ملک غير منقول يا وسائط نقليه بوکيل يا شخص ثابث و با متضمن معاوضه ملک يا اعياني تلقي مي شود خودداري نمايند.

اصلاحي بند بيست و هفت مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49

ثبت اجيرنامه

بند 78- دفاتر اسناد رسمي بايد در موقع ثبت قرارداد مربوط به مبحث سوم از فصل چهارم قانون مدني و به خصوص در مورد ماده 512 از آن قانون رعايت قاون کار و آئين نامه مربوطه را نموده تا سندي مخالف مادتين 10 و 219 قانون مدني و ماده 6 آئين دادرسي مدني تنظيم نشود.

تنظيم و ثبت اجيرنامه طبق تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاحات ارضي ممنوع مي باشد.

اصلاحي بند بيست و شش مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


بانوان بعنوان معرف و معتمد

بند 79- هيچگونه منع قانوني براي اينکه بانوان بعنوان معرف و معتمد شناخته شوند وجود ندارذد.

اصلاحي بند بيست و پنج مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


مهر بيع شرط در خلاصه معامله

بند 80- در مورد معاملات قطعي که در بيع شرط و رهن نميباشد در خلاصه معامله و اصل سند مهر عدم بيع شرط و در مورديکه معامله قطعي مشتمل بر رهن يا معامله شرطي است مهر بيع شرط بودن با ذکر مشخصات سند در خلاصه معامله و اصل سند قطعي زده شود.

اصلاحي بند بيست و سه مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


پر بودن ستون انتقالات سند مالکيت و يا مخدوش شدن آن بعلت پارگي يا ريختن جوهر و غيره

بند 81- چنانچه ستون انتقالات سند مالکيت پر شده باشد از انجام معامله و قيد آن در صفحه ملاحظات سند مالکيت مزبور خودداري و متقاضي را براي تعويض سد مالکيت يا ضميمه نمدن دفترچه انتقالات حسب مورد به اداره ثبت محل هدايت نمائيد و همچنين اگر بعلت ريختن جوهر و يا سوختگي قسمتي از سند مالکيت و يا پارگي و يا جهات ديگري تقاضاي تعويض سند مالکيت شده و مي شود و يا ضميمه نمودن ستون انتقالات ضرورت داشته و الزام آور باشد با توجه به پرونده ثبتي و دفتر املاک و کليه مقررات و در نظر گرفتن اوضاع و احوال متقاضي و با قيد مسئوليت به اينکه به هيچ نحوي از انحاء تعويض سند مالکيت موجب تضييع حق کسي نمي شود و تالي فاسدي نخواهد داشت در تعويض سند مالکيت و يا ضميمه نمودن ستون انتقالاتي حسب مورد اقدام و سند مالکيت ناقص را باطل و در پرونده بايگاني نمائيد.

اصلاحي بند بيست و دو مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


تنظيم خلاصه معاملات

بند82
الف : در ظهر خلاصه هاي ارسالي سلسله انتقالات با تصريح شماره سند و دفترخانه و تارخ معامله و نام و مشخصات انتقال گيرنده قيد گردد و وقوع هر معامله هم در ستون انتقالات سند مالکيت منعکس و به امضاء متعاملين سردفتر برسد و در موارديکه رقبات متعدد در يک سند معامله مي شود براي هر ملک ثبت نشده يک خلاصه معامله و در صورتيکه ملک ثبت شده باشد براي هر ثبت و صفحه دفتر املاک يک خلاصه معامله تنظم و ارسال شود.

ب: دقت نمائيد خلاصه معامله از حيث امضاء متعاملين و سردفتر و دفتريار و مهر دفترخانه تکميل باشد.

ج: در قيد عبارت مفروز و مجزي شده و مفروز و باقيمانده دقت شود.

د: در صورتيکه باقيمانه ملک مورد معامله واقع شود سند مالکيت را ضمن خلاصه معامله به اداره ثبت ارسال و خريدار را براي دريافت سند مالکيت جديد هدايت نمائيد.

اصلاحي بند بيست و يک مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


منع صدور سفته بجاي قبوض اقساطي

بند83- چون بعضي از دفاتر اسناد رسمي براي تسهيل در امر بازرگاني هنگام ثبت سند استقراضي بجاي قبوض رسمي اقساطي سفته مورد موافقت طرفين را قبول و در سند قيد مي نمايند و اين عمل بر خلاف ماده 30 آئين نامه دفاتر اسناد رسمي مي باشد, لزوماً متذکر مي گردد اصولاً مجوزي براي اخذ سفته هاي تجارتي بجاي قبوض رسمي از بدهکار نيست و قابل صدور اجرائيه هم نمي باشد.

اصلاحي بند هيجده مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


قبوض اقساطي

بند84- در قبوض اقساطي که پرداخت آن طبق متن سند مشروط است د رمتن قبوض تصريح (طبق شرط مقرر در سند) تا موقع صدور اجرائيه توجه بشود و در موارديکه متعهد له متعدد است براي هر يک بميزان طلب قبض قسطي جداگانه صادر گردد در اسناديکه بدهي يکجا پرداخت مي شود صدور قبوض قسطي مورد ندارد.

اصلاحي بند هفده مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان