بسم الله
 
EN

بازدیدها: 843

قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت سيزدهم

  1390/12/24
خلاصه: قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت سيزدهم
فصل دوم
‌آيين دادرسي در ديوانهاي تجديد نظر زمان جنگ و نقاطي که به حال حکومت نظامي مي‌باشند
‌ماده 251 - درخواست تجديد نظر با رعايت ماده 249 بايستي به دفتر ديوان حرب و يا به دفتر فرماندهي که امر به دادرسي داده است تسليم گردد تا‌از طرف فرمانده مربوطه ضمن پرونده امر به ديوان تجديد نظر زمان جنگ احاله شود.
‌ماده 252 - درخواست تجديد نظر موجب توقيف اجراء حکم دادگاه بدوي خواهد بود.
‌ماده 253 - در ديوانهاي تجديد نظر زمان جنگ و نقاطي که به حال حکومت نظامي مي‌باشند همان اصول و مقرراتي که براي ديوانهاي تجديد نظر‌زمان صلح مقرر است مجري خواهد بود ولي مهلتي که براي مراجعه به پرونده و تهيه لوايح و يادداشتها مطابق ماده 226 مقرر است از دو تا پنج روز‌خواهد بود.
‌باب چهارم
‌آيين دادرسي در دادگاه‌هاي انضباطي اردوها
‌ماده 254 - دادگاه‌هاي انضباطي اردوها با رعايت ماده 120 اين قانون به موضوعاتي که از طرف مقامات نظامي ارجاع و يا از طرف شاکيان و‌متضررين مستقيماً شکايت شده رسيدگي مي‌نمايد و در موارد بزه‌هاي مشهود که در صلاحيت دادگاه انضباطي است دادگاه نامبرده رأساً رسيدگي‌مي‌نمايد.
‌ماده 255 - دادرسي متهمين در دادگاه انضباطي اردوها به طور علني به عمل مي‌آيد.
‌ماده 256 - در دادگاه انضباطي متهم شخصاً از خود دفاع مي‌کند.
‌ماده 257 - در دادگاه انضباطي چنانچه اقامه دعوي از طرف خواهان خصوصي به عمل آمده باشد دادگاه پس از شنيدن اظهارات خواهان خصوصي‌و گواه‌هاي قضيه (‌هر گاه گواهي در بين باشد) مدافعات متهم را استماع نموده و حکم خواهد داد.
‌ماده 258 - حکم دادگاه انضباطي بايد موجه و مدلل بوده و به امضاء ضابط نظامي و منشي برسد و پس از آن قابل اجرا مي‌باشد.
‌باب پنجم
‌ترتيب صدور احکام غيابي و تفکيک دادرسي
‌ماده 259 - هر گاه پس از اقامه دعوي بر شخصي که متهم به ارتکاب بزهي مي‌باشد متهم فرار نموده يا محل اقامت او معلوم نبوده و براي روز مقرر‌حاضر نشود ديوان حرب به دادرسي غيابي به طريقي که در ماده 260 مقرر است اقدام مي‌نمايد.
‌ماده 260 - در مورد ماده قبل رييس ديوان حرب احضاريه به نام متهم فراري يا مجهول‌المکان صادر و با تصريح بزه منتسب قيد مي‌نمايد که متهم‌بايد در ظرف دو ماه از تاريخ انتشار احضاريه در مطبوعات نزد رييس ديوان حرب حاضر شده و خود را معرفي نمايد و الا حکم غيابي نسبت به او صادر‌خواهد شد.
‌احضاريه به ترتيبي که در ماده 146 اين قانون مقرر شده است چاپ و منتشر مي‌شود.
‌ماده 261 - پس از انقضاء مدت مقرر چنانچه متهم حاضر نشود ديوان حرب به دادرسي غيابي شروع مي‌نمايد بدين ترتيب که از طرف دادگاه وکيل‌مدافعي با رعايت ماده 182 براي متهم غايب تعيين و پس از آن مطابق اصولي که براي دادرسي در ديوان حرب مقرر است رسيدگي شده و حکم مقتضي‌صادر خواهد شد.
‌ماده 262 - خلاصه حکم غيابي دادگاه هر گاه مبني بر محکوميت متهم باشد بايستي در يکي از جرايد کثيرالانتشار مقر دادگاه و مجله رسمي وزارت‌دادگستري منتشر گردد.
‌ماده 263 - اگر محکوم غايب قبل از حصول مرور زمان قانوني دستگير يا شخصاً حاضر شود حق دارد در ظرف پنج روز از تاريخ اعلام حکم غيابي‌نسبت به حکم نامبرده در دادگاهي که حکم را صادر نموده است اعتراض کند و در اين صورت دادگاه مطابق اصولي که براي رسيدگي حضوري مقرر‌است مجدداً رسيدگي نموده و حکم خواهد داد و هر گاه در ظرف مدت مقرر اعتراض نکند
حکم صادره حضوري محسوب ولي در هر حال حق‌درخواست تجديد نظر محکوم طبق ماده 219 از تاريخ انقضاء مدت پنج روز مقرر در اين ماده محفوظ خواهد بود.
‌تبصره - پس از اعتراض بر حکم غيابي از طرف محکوم غايب چنانچه مجدداً براي رسيدگي حاضر نشود حکمي که از دادگاه صادر مي‌گردد حکم‌حضوري محسوب خواهد بود.
‌ماده 264 - هر گاه محکوم غايب پس از حضور و اعتراض بر حکم غيابي در ديوان حرب تبرئه حاصل نموده و حکم برائت قطعي شود مفاد حکم‌برائت او نيز به همان ترتيبي که در ماده 262 مقرر شده است منتشر مي‌شود.
‌ماده 265 - در صورتي که متهم غايب شريک يا معاوني داشته باشد غيبت متهم مانع از تعقيب دادرسي نسبت به شريک يا معاون او نخواهد بود و‌دادرسي شرکاء يا معاونين بزه به طريق عادي و با رعايت ماده بعد به عمل مي‌آيد.
‌ماده 266 - هر گاه چند نفر در امري متهم بوده و مورد تعقيب واقع و بعضي متهمين غايب و مجهول‌المکان يا فراري باشند دادگاه نسبت به متهمين‌حاضر رسيدگي حضوري به عمل آورده و نسبت به متهمين غايب مطابق مواد قبل اقدام خواهد نمود.
‌ماده 267 - هر گاه يک يا چند نفر از متهمين به يک بزه به علت مرضي که مطابق گواهي پزشک رسمي معالجه آن طولاني و مانع از حضور در دادگاه‌باشد نتوانند در دادگاه حاضر شوند و متهم يا متهمين ديگر به همان بزه در حال بازداشت باشند دادرسي تفکيک شده نسبت به بيمار موقتاً موقوف و‌نسبت به سايرين رسيدگي و حکم مقتضي صادر مي‌شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان