بسم الله
 
EN

بازدیدها: 873

سئوالات تفکيک شده آزمون کارشناسي ارشد در مورد قرار تامين خواسته-قسمت اول

  1390/12/21
خلاصه: سئوالات تفکيک شده آزمون کارشناسي ارشد در مورد قرار تامين خواسته-قسمت اول پاسخ سئوالات به صورت مستند وبر اساس قانون ايين دادرسي مدني مصوب سال 1379 مي باشد.
1-در صورتي که دعوي مستند به سند رسمي باشد جهت صدور قرار تامين خواسته:

1-دادگاه در هيچ صورتي نمي تواند از خواهان تامين اخذ نمايد.

2-دادگاه در هر حال بايد از خواهان تامين اخذ نمايد.

3-اخذ تامين از خواهان به نظر دادگاه و اختياري است.

4-تامين در صورتي از خواهان اخذ مي شود که خوانده تقاضا نمايد.

پاسخ:گزينه1به استناد ماده108و تبصره ذيل ان از ق ا د م مصوب 1379

******************************************************************
2-چنانچه دستور موقت عليه خوانده صادر شده باشد پرداخت خسارت به خوانده در اين خصوص ..

1-منوط به اجراي دستور موقت و محکوميت خواهان در اصل دعوا و اقامه دعوي خسارت از طرف خوانده است.

2-منوط به اجراي دستور موقت و محکوميت خواهان در اصل دعوي است که درخواست خوانده است.

3-منوط به محکوميت خواهان در اصل دعوي و اقامه دعوي خسارت از طرف وانده است.

4-منوط به محکوميت خواهان در اصل دعوي و اجراي دستور موقت و اخذ قبلي تامين از خواهان است.


گزينه3به استناد ماده ي 324ق ا د م مصوب 79

******************************************************************

5-چنانچه اجرائيه عليه زوج صادر شده باشد و در محل سکونت زوجين فقط اموالي به صورت شش دنگ قابل بازداشت است که:

1-هيچ يک از اموال به صورت شش دانگ قابل بازداشت نيست مگر اين که تعلق انها به زوج با سند رسمي نزد مامور اثبات شود.

2-مامور اجرا تعلق انها را به زوج احراز نمايد.

3-معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصي مرد باشد.

4-گزينه 1و2

پاسخ:گزينه2به استناد ماده63قانون اجراي احکام مدني

******************************************************************

6-اموال منقولي که در تصرف شخص ثالث است در صورتي به عنوان مال محکوم عليه قابل بازداشت است که:

1-متصرف نسبت به ان ادعاي مالکيت ننموده و ديگري را مالک ان معرفي ننمايد.

2-مامور اجرا به موجب سند تعلق اموال به محکوم عليه را احراز نمايد

3-متصرف ادعاي مالکيت نسبت به ان نموده باشد.

4-مستند شخص ثالث سند رسمي نباشد.

پاسخ:گزينه1به استناد ماده 61 قانون اجراي احکام مدني.

******************************************************************

7-صدور قرار تامين خواسته نسبت به ديون موجل در صورتي ممکن است که........

1-دين مستند به سند رسمي يا در معرض تضييع و تفريط باشد.

2-در هيج صورتي ممکن نيست.

3-دين مستند به سند رسمي و در معرض تضييع و تفريط باشد.

4-دين مستند به سند لازم الاجراءو در معرض تضييع و تفريط باشد.

پاسخ:گزينه3به استناد ماده114ق ا د م .مصوب79

******************************************************************

8-در جريان بازداشت اموال منقول در صورت عدم دسترسي به ارزياب ......

1-قيمت اموال را مامور اجرا تعيين مي کند.

2-قيمت اموال را رئيس دادگاه تعيين مي کند.

3-قيمت اموال را محکوم له تعيين مي کند.

4-اموال بازداشت.اما ارزيابي به زمان دسترسي به ارزياب موکول مي گردد

پاسخ:گزينه3به استنادماده74قانون اجراي احکام مدني

******************************************************************

9-چنانچه به علت اشتباه در اجرائيه اموال محکوم عليه بيش از ميزان محکوم به مقرر در حکم بازداشت شده باشد جهت رفع بازداشت ازان مي بايستي ......

1-محکوم عليه بدون هيچ گونه تشريفاتي و هزينه اي به همان دادگاه مراجعه و به دستور دادگاه اموال ازاد مي گردد.

2-محکوم عليه دعوي اصلاح اجرائيه وازادي اموال در همان دادگاه اقامه مينمايد و دادگاه خارج از نوبت رسيدگي و اقدام مي نمايد.

3-مدير اجرا اموال را ازاد واجرائيه را اصلاح مي نمايد.

4- چون دادگاه با صدور حکم و اجرائيه از رسيدگي فارغ شده است اين امر در صلاحيت مرجع تجديد نظر است که محکوم عليه مي بايست درخواست رسيدگي نمايد.

پاسخ:گزينه 1 به استناد ماده 11 قانون اجراي احکام مدني

*****************************************************************

10-چنانچه خوانده بدون موافقت خواهان درخواست تبديل تامين نمايد

1-دادگاه درصورتي درخواست را مي پذيرد که خواسته عين معين نبوده و مال معرفي شده از حيث قيمت و سهولت فروش از مال بازداشت شده کمتر نباشد.

2-دادگاه در صورتي درخواست را مي پذيرد که خواسته عين معين بوده و مال معرفي شده از حيث قيمت و سهولت فروش از مال بازداشت شده کمتر نباشد.

3-دادگاه در صورتي درخواست را قبول مي کند که خواسته عين معين نبوده ومال معرفي شده سابقا بازداشت نشده باشد.

4-دادگاه در هيچ صورتي نمي تواند بدون موافقت خواهان تبديل تامين نمايد.

پاسخ:گزينه1به استناد ماده 124ق ا د م.79

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان