بسم الله
 
EN

بازدیدها: 725

قانون اجراي احکام مدني-قسمت ششم

  1390/12/20
خلاصه: قانون اجراي احکام مدني-قسمت ششم
مبحث نهم - صورت‌برداري اموال غير منقول
‌ماده 105 - دادورز (‌مأمور اجرا) پس از توقيف اموال غير منقول صورت اموال را تنظيم و نسخه‌اي از آن را به محکوم‌عليه ابلاغ مي‌نمايد تا اگر‌شکايتي داشته باشد ظرف يک هفته کتباً به قسمت اجراء تسليم دارد. مدير اجرا به شکايات مزبور رسيدگي و در صورتي که شکايت وارد باشد صورت‌مشخصات مال توقيف شده را اصلاح يا تجديد مي‌نمايد.
‌ماده 106 - مراتب زير بايد در صورت اموال غير منقول قيد شود:
1 - تاريخ و مفاد ورقه اجراييه.
2 - محلي که مال غير منقول در آنجا واقع است.
3 - وصف مال غير منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اين که ملک مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر نسبت به آن حقي دارند يا نه و اگر‌حقي دارند چه نوع حقي است و منافع ملک به کسي واگذار شده است يا خير.
4 - حدود ملک و مجاورين آن.
‌ماده 107 - در صورتي که مساحت ملک معين نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) مساحت تقريبي آن را در صورت قيد مي‌کند.
‌ماده 108 - محکوم عليه حين تنظيم صورت بايد اسناد راجع به ملک يا مال غير منقول را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد.
‌ماده 109 - هر گاه راجع به تمام يا قسمتي از ملک توقيف شده دعوايي در جريان باشد مراتب در صورت قيد و تصريح مي‌شود که دعوي در چه‌مرجعي مورد رسيدگي است.
‌مبحث دهم - ارزيابي و حفظ اموال غير منقول
‌ماده 110 - ارزيابي اموال غير منقول به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 76 اين قانون به عمل خواهد آمد.
‌ماده 111 - مال غير منقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي حسب مورد موقتاً به مالک يا متصرف ملک تحويل مي‌شود و مشاراليه مکلف است‌ملک را همانطوري که طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد.
‌ماده 112 - در صورتي که عوائد موجود مال غير منقول توقيف شود به اميني که طرفين معين کرده‌اند سپرده مي‌شود و در صورت عدم تراضي به‌شخص اميني که دادورز (‌مأمور اجرا) معين مي‌کند سپرده خواهد شد ولي اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسليم مي‌گردد.
‌فصل سوم - فروش اموال توقيف شده
‌مبحث اول - فروش اموال منقول
‌ماده 113 - بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتي که نسبت به محل و موعد فروش بين محکوم‌له و محکوم‌عليه تراضي شده‌باشد به همان ترتيب رفتار مي‌شود و هر گاه بين طرفين تراضي نشده باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام مي‌کند.
‌ماده 114 - فروش اموال از طريق مزايده به عمل مي‌آيد.
‌ماده 115 - اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال منقول معين شده باشد فروش در آن محل به عمل مي‌آيد و اگر محلهايي که‌معين شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل مي‌آيد که براي منافع محکوم‌عليه ترجيح داده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجرا است. هر گاه از‌طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش معين نشده باشد محل فروش را مدير اجراء معين مي‌کند.
‌ماده 116 - در مواردي که حمل اموال منقول به محل ديگري مخارج زياد داشته باشد اشياء توقيف شده در محلي که حفظ مي‌شده به فروش‌مي‌رسد.
‌ماده 117 - موعد فروش را مدير اجرا نظر به کميت و کيفيت اموال توقيف شده معين و آگهي مي‌نمايد.
‌ماده 118 - آگهي فروش بايد در يکي از روزنامه‌هاي محلي يک نوبت منتشر شود.
‌ماده 119 - موعد فروش بايد طوري معين شود که فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
‌ماده 120 - در نقاطي که روزنامه نباشد همچنين در مورد اموالي که قيمت آنها بيش از دويست هزار ريال نباشد آگهي به جاي انتشار روزنامه به تعداد‌کافي در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورت‌مجلس قيد مي‌شود.
‌ماده 121 - محکوم‌له يا محکوم‌عليه مي‌توانند علاوه بر آگهي که به توسط قسمت اجرا به عمل مي‌آيد آگهي ديگري به خرج خود منتشر نمايد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان