بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,598

جلسه دادرسي در ايران

  1390/12/20
خلاصه: جلسه دادرسي در ايران
جلسه در لغت به معني نشست آمده است.دادرسي نيز همانطور که گفته شد به معني رسيدگي به دادخواهي دادخواه و محاکمه آمده است.
بنابراين معناي لغوي جلسه دادرسي،نشستي است که درآن به دادخواهي دادخواه رسيدگي مي شود و معني اصطلاح بر معني لغوي آن منطبق است.بنابراين چنانچه قاضي مرجع قضايي، با تعيين وقت و دعوت قبلي ازاصحاب دعوا رسيدگي کند،جلسه دادرسي تشکيل شده است .
نکته:جلسه دادرسي ممکن است در دادگاه يا خارج از آن تشکيل شود.بنابراين جلسه تحقيق محلي و معاينه محلي، جلسه دادرسي محسوب مي شوند.

اقسام جلسه دادرسي:

با توجه به نصوص قانوني جلسه دادرسي را مي توان، در حال حاضر به جلسه دادرسي عادي،خارج از نوبت و فوق العاده تقسيم نمود.

جلسه دادرسي عادي:

منظور ازجلسه دادرسي عادي(معمولي)جلسه اي است که براي رسيدگي يا ادامه رسيدگي به دعواي خواهان با تعيين وقت قبلي و دعوت اصحاب دعوا و يا کلاي آنان تشکيل مي شود.
جلسه دادرسي عادي علي الاصول طبق دفتر اوقات دادگاه تعيين مي شود.

جلسه دادرسي خارج از نوبت:

جلسه دادرسي خارج از نوبت، جلسه اي است که بدون توجه به ترتيب دفتر اوقات دادگاه تعيين مي شود و بنابراين نزديک تر از وقتي است که دفتر اوقات تعيين مي نمايد. وقت جلسه دادرسي خارج از نوبت اگر چه نزديک تر از وقت عادي است اما الزاماً نزديکترين وقت نمي باشد.جلسه خارج از نوبت نيز با رعايت تشريفات آ.د.مدني انجام ميشود و تفاوت آن با جلسه دادرسي عادي اين است که وقت آن بدون درنظرگرفتن نوبت تعيين مي شود.منظور از جلسه دادرسي عادي (معمولي) جلسه اي است که براي رسيدگي يا ادامه رسيدگي به دعواي خواهان با تعيين وقت قبلي و دعوت اصحاب دعوا و يا کلاي آنان تشکيل مي شود.
جلسه دادرسي عادي علي الاصول طبق دفتر اوقات دادگاه تعيين مي شود.

جلسه با وقت فوق العاده:

جلسه فوق العاده يا وقت فوق العاده،در مواردي به کار رفته است که دادگاه خارج از اوقاتي که دفتر مخصوص، چه به صورت عادي يا خارج از نوبت تعيين کرده علي الاصول بدون حضور طرفين نسبت به پرونده رسيدگي و اقدام به صدور رأي مي نمايد.
نکته: تفاوت اساسي بين وقت عادي و خارج ازنوبت ازيک طرف و وقت فوقالعاده ازطرف ديگر اين است که وقت فوق العاده خارج از اوقاتي است که از قبل تعيين شده است.
بنابراين حضور و دعوت قبلي اصحاب دعوا ضروري نمي باشد و در عين حال همواره جهت صدور رأي قاطع پرونده تحت نظر قرار مي گيرد

جلسه دادگاه:

در مواردي قانونگذار اصطلاح جلسه دادگاه را به کار برده است. منظور ازجلسه دادگاه، جلسه دادرسي است که در دادگاه تشکيل مي شود.

جلسه رسيدگي:

منظور از جلسه رسيدگي جلسه اي است که دعوا يا امري توسط دادگاه،دردادگاه يا خارج از آن مورد بررسي،اقدام ويا اتخاذ تصميم قرار مي گيرد.بنابراين جلسه رسيدگي مفهومي اعم از جلسه دادرسي دارد.درمواردي که جلسه اي درارتباط با دعوا،امر، ادعا يا ادله اي،با قيود مزبور منعقد مي گردد مي توان آن را جلسه رسيدگي به مفهوم اخص نيز ناميد.
نکته: جلسه رسيدگي معمولاً در دادگاه برگزارمي شود اما تشکيل آن درموارد منصوص در خارج از دادگاه نيزبلامانع است مانند اعتراض شخص ثالث اجرايي(ماده 147 قانون اجراي مدني) يا رسيدگي دادگاه به امور فوري(ماده 314 ق. آ.د.مدني))

جلسه اداري:

در قانون آ.د.مدني عبارت جلسه اداري به کار نرفته است اما درماده 16ق. ثبت وماده48 آ.د.مدني قديم و ماده 5 قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي مصوب 1318 اين اصطلاح مورد اشاره قرار گرفته است.

رسيدگي به درخواست تأمين خواسته، درخواست ابطال يا تصحيح اجراييه(ماده 11 ق. اجراي احکام مدني)درخواست تأخير اجراي حکم (بند ب ماده 386 و 424 ق.آ.د.مدني) ازجمله مواردي مي باشند که در جلسه اداري (جلسه رسيدگي به مفهوم اخص) انجام مي شود.
نکته:درجلسه اداري،دادگاه ميتواند اقدام به اتخاذ تصميم قضايي وحتي صدوررأي نمايد.
نکته: جلسه اداري در اوقاتي از روز تشکيل مي شود که به جلسات محاکم اختصاص نيافته و مستلزم دعوت قبلي و حضور اصحاب دعوا نمي باشد. بنابراين مي توان آن را مترادف جلسه رسيدگي به مفهوم اخص دانست.
نکته: رسيدگي به درخواست تأمين خواسته، درخواست ابطال يا تصحيح اجراييه (ماده 11 ق اجراي احکام مدني) درخواست تأخير اجراي حکم (بند ب ماده 386 و 424 ق.آ.د.مدني) از جمله مواردي مي باشند که در جلسه اداري (جلسه رسيدگي به مفهوم اخص)انجام ميشود.

وقت احتياطي:

وقت احتياطي در مواردي تعيين مي شود که پرونده، در پي اقدامي که مورد دستور قرار گرفته بايد تحت نظر دادگاه قرار گيرد تا دادگاه، با توجه به نتيجه اقدام مورد دستور و تبعات آن، نسبت به پرونده اتخاذ تصميم نمايد.
وقت احتياطي نيز در دفتر اوقات ثبت مي شود تا پرونده از گردش رسيدگي خارج نشود.در عين حال، پس از روشن شدن نتيجه اقدام،معمولاً پرونده تحت نظر قرار مي گيرد(حتي اگر وقت حلول نکرده باشد)و چنانچه معدّ صدور رأي قاطع باشد، در وقت فوق العاده،راي صادر مي شود.معمولاً پس از صدور قرارهاي کارشناسي، قرار تحقيق و معاينه محل، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتي و ... وقت احتياطي يا نطارت تعيين مي شود تا به شرح فوق عمل شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان