بسم الله
 
EN

بازدیدها: 687

قانون گذرنامه‌ مصوب اسفندماه 1351 با اصلاحات بعدي‌-قسمت سوم

  1390/12/16
خلاصه: قانون گذرنامه‌ مصوب اسفندماه 1351 با اصلاحات بعدي‌-قسمت سوم
ماده 20- به ايرانياني که به کشور مراجعت مي‌کنند و فاقد گذرنامه يا اسناد در حکم گذرنامه باشند ويا اينکه مدت اعتبار آن اسناد منقضي شده باشد به شرط آنکه تابعيت ايراني آنها مسلم باشد برگ‌بازگشت که فقط براي بازگشت به ايران معتبر است داده مي‌شود. تبصره ـ برگ بازگشت از طرف مقامات سياسي و کنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارج ازکشور به‌طور رايگان صادر مي‌شود و در مرز از دارنده آن اخذ مي‌گردد.

فصل پنجم ـ همراهان‌
ماده 21 ـ نام اطفال کمتر از 18 سال تمام که همراه هريک از والدين يا جد يا جده پدري يا مادري يازن‌پدر يا شوهر مادر و يا خواهر و برادر خود مسافرت مي‌نمايند در صورت درخواست ولي يا قيم‌آنها برحسب مورد در گذرنامه اشخاص مذکور ثبت خواهد گرديد.

ماده 22 نام نوزاداني که از زنان ايراني مقيم خارج هنگام توقف مادر در ايران متولد مي‌شوند درگذرنامه مادر ثبت مي‌شود و در اين مورد نيازي به جلب موافقت پدر نيست و همچنين در مواردي‌که در خارج از ايران شوهر ايراني در کشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد. تبصره ـ اطفال موضوع بند 4 ماده 976 و موضوع ماده 978 قانون مدني مادام که تحت ولايت ياحضانت پدر يا مادر خود هستند مي‌توانند به معيت والدين خود با گذرنامه خارجي آنان به خارج ازکشور مسافرت نمايند.

ماده 23 براي يک خانواده که باهم مسافرت مي‌کنند در صورت تقاضا يک گذرنامه صادر مي‌شودو نام زن و اولاد کمتر از 18 سال در آن ثبت خواهد شد. هيچ‌يک از همراهان مستقلاً حق استفاده ازگذرنامه‌رانداردودرصورتي‌که‌بخواهد از دارنده گذرنامه جدا شود بايد گذرنامه جداگانه تحصيل نمايد.

ماده 24 فصل ششم ـ اعتبار گذرنامه عادي‌
ماده 24 ـ گذرنامه براي مسافرت به کليه کشورها اعتبار دارد مگر به کشورهايي که دولت در مواردمقتضي مسافرت اتباع ايران را به آن کشورها ممنوع و يا محدود نموده باشد.
در صورتي که بعد از صدور گذرنامه محدوديتي مقرر شود وجوه پرداختي کساني که از مسافرت‌محروم شوند به آنها مسترد مي‌گردد. نحوه اجراي مفاد اين ماده ضمن آيين‌نامه اجرايي اين قانون‌معين خواهد شد.

ماده 25 مدت اعتبار گذرنامه جديد از تاريخ صدور پنج سال است و فقط براي مدت پنج سال‌ديگر قابل تمديد مي‌باشد. تبصره ـ گذرنامه‌هايي که تا تاريخ تصويب اين قانون سه سال آنها خاتمه نيافته تا پايان مدت‌مذکور معتبر خواهد بود.

ماده 26 حذف گرديده است‌.

ماده 27 -در صورتي که گذرنامه غير قابل استفاده و يا مفقود شود پس از رسيدگي لازم که نحوه آن‌در آيين‌نامه تعيين خواهد شد گذرنامه ديگري با اخذ هزينه‌هاي صدور صادر مي‌شود. هرگاه قابل استفاده نبودن يا مفقود شدن گذرنامه ناشي از عمل متصديان مسؤول باشد براي بقيه‌مدت اعتبار، گذرنامه جديد بدون دريافت هزينه‌هاي صدور صادر خواهد شد.

فصل هفتم ـ گذرنامه جمعي‌
ماده 28 ـ گذرنامه جمعي اعم از خدمت يا عادي فقط در ايران و براي‌گروههاي‌زيرصادرمي‌شود:
اين نوع گذرنامه‌ها به نام رييس گروه صادر و نام و مشخصات همراهان در برگ ضميمه آن درج‌خواهد گرديد.
1 ـ افسران ـ درجه‌داران ـ افراد و به‌طور کلي کارکنان مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح که‌به‌طور جمعي و به منظور انجام مأموريت عازم خارج از کشور باشند.
2 ـ گروههاي ورزشي که به منظور انجام مسابقات عازم خارج از کشور هستند به معرفي سازمان‌تربيت‌بدني ايران‌.
3 ـ گروههاي پيشاهنگي به معرفي سازمان پيشاهنگي‌.
4 ـ دانشجويان و دانش‌آموزان و معلمان و استادان که براي مطالعات آموزشي و فرهنگي به معرفي‌وزارتخانه‌هاي مربوط به خارج مي‌روند.
5 ـ گروههاي هنري که توسط وزارت فرهنگ و هنر يا وزارت اطلاعات معرفي مي‌شوند.
6 ـ گروههاي معرفي شده از طرف سازمانهاي دولتي و يا وابسته به دولت يا جمعيت هلال احمرايران‌.
7 ـ گروههاي کارگري براي کارآموزي يا کسب مهارت فني با تأييد و معرفي وزارت کار و اموراجتماعي‌.
تبصره 1 ـ هريک از اعضاي گروههاي فوق که هنگام مسافرت از گروه خود جدا شود بايد گذرنامه‌جداگانه تحصيل نمايد.
تبصره 2 ـ حداقل تعداد افرادي که مي‌توانند از گذرنامه جمعي استفاده نمايند پنج نفر و حداکثرچهل نفر خواهد بود.
تبصره 3 ـ صدور گذرنامه جمعي در صورتي که به منظور انجام مأموريتي به خرج سازمانهاي‌دولتي يا جمعيت هلال احمر ايران باشد مجاني است و در غير اين صورت علاوه بر هزينه صدوريک گذرنامه از هر نفر ده درصد هزينه صدور اخذ خواهد شد.
تبصره 4 ـ اعتبار گذرنامه جمعي يک سال است و در صورت موافقت سازمان مربوط حداکثر يک‌سال ديگر تمديد مي‌شود

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان