بسم الله
 
EN

بازدیدها: 767

متن کامل منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري-قسمت هفتم

  1390/12/14
خلاصه: متن کامل منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري-قسمت هفتم
آئين کار
ماده 68- شوراي اقتصاي و اجتماعي کميسيونهايي براي مسائل اقتصادي و اجتماعي و ترويج حقوق بشر همچنين هرگونه کميسيون‌هاي ديگري که براي اجراي وظايفش ضروري باشد تاسيس مي‌کند.
ماده 69- شوراي اقتصادي و اجتماعي از هر يک از اعضاي ملل متحد براي شرکت در مذاکرات مربوط به هر موضوعي که آن عضو به نحو خاصي در آن ذينفع است دعوت خواهد کرد بدون آنکه عضو مزبور حق راي داشته باشد.
ماده 70- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند ترتيباتي بدهد که نمايندگان موسسات تخصصي بدون حق راي در مذاکرات شورا و کميسيون‌هايي که توسط آن تاسيس مي‌گردند و همچنين نمايندگان خود شورا در مذاکرات موسسات تخصصي شرکت جويند.
ماده 71- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند براي مشاوره با سازمانهاي غير دولتي که به امور در حيطه صلاحيت شورا اشتغال دارند هرگونه تدابير مناسب اتخاذ نمايد. اين ترتيبات ممکن است درباره سازمانهاي بين‌المللي در جايي که اقتضا نمايد، درباره سازمانهاي ملي پس از مشورت با عضو ذينفع ملل متحد اعمال گردد.
ماده 72-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي آئين‌نامه داخلي خود را تنظيم مي‌نمايد و در آن طرز انتخاب رئيس شورا را معين مي‌کند.
2- شوراي اقتصادي و اجتماعي در مواقع لازم بر طبق آئين‌نامه داخلي خود تشکيل جلسه مي‌دهد. آئين نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تکشيل جلسات به درخواست اکثريت اعضاي شورا خواهد بود.

فصل يازدهم
اعلاميه راجع به سرزمينهاي غير خودمختار
ماده 73- اعضاي ملل متحد که مسئوليت اداره سرزمينهايي را که مردم آن هنوز به درجه کامل حکومت خودمختاري نايل نشده‌اند بر عهده‌ دارند يا بعهده ميگيرند اصل اولويت منافع سکنه اين سرزمينها را به رسميت مي‌شناسند و تعهد پيشبرد رفاه سکنه آين سرزمينها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنيت بين‌المللي به شرح مقرر در اين منشور به عنوان يک ماموريت مقدس قبول نموده و براي اين منظور متقبل مي‌شوند که:
الف- با توجه به فرهنگ سکنه مربوطه پيشرفت سياسي – اقتصادي – اجتماعي و آموزشي آنان را تامين نمايند. رفتارشان با سکنه مزبور عادلانه بوده و از آنان در مقابل اجحافات حمايت نمايند؛
ب- حکومت خودمختاري را توسعه دهند – آمار سياسي سکنه را رعايت نمايند و برطبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمين و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پيشرفتشان آنان را در توسعه تدريجي موسسات سياسي آزاد ياري کنند؛
ج- در تحکيم صلح و امنيت بين‌المللي بکوشند؛
د- اقدامات سازنده توسعه‌اي را ترويج نمايند و به منظور آنکه عملاً به مقاصد اجتماعي – اقتصادي و علمي مذکور در اين ماده نائل شوند پژوهشهاي علمي را تشويق نمايند و با يکديگر در مواقع و موارد مقتضي با سازمانهاي بين‌المللي تخصصي همکاري کنند؛
ه- جز در موارديکه مقتضيات امنيت و ملاحظات ناشي از قوانين اساسي ايجاب نمايد آمار و ساير اطلاعاتي را که داراي جنبه فني و مربوط به شرايط اقتصادي – اجتماعي و آموزشي سرزمينهايي است که هر يک مسئول آن هستند غير از سرزمينهاي مشمول مقررات فصول 12 و 13 جهت اطلاع مرتباً براي دبير کل ملل متحد بفرستند.
ماده 74- اعضاي سازمان ملل متحد همچنين موافقت مي‌کنند که خط مشي آنها چه در سرزمينهاي مشمول مقررات اين فصل و چه در قلمر خاک اصلي خود آنها در امور اجتماعي، اقتصادي و تجارتي با رعايت ملاحظات لازم از حيث منافع و رفاه ساير نقاط جهان بر اساس اصل کلي حسن همجواري استوار باشد.


مشاوره حقوقی رایگان