بسم الله
 
EN

بازدیدها: 832

کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت هشتم

  1390/12/13
خلاصه: کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت هشتم
ماده25
بهداشت
دولت هاي عضو ، براي افراد داراي معلوليت، حق برخورداري از بالاترين معيارهاي نائل شدني از بهداشت را بدون تبعيض بر مبناي معلوليت ، برسميت مي شناسند. دولت هاي عضو تمامي تدابير مناسب را براي اطمينان از دسترسي افراد داراي معلوليت به خدمات بهداشتي که داراي حساسيتهاي جنسيتي مي باشند، از جمله توانبخشي مرتبط با بهداشت را اتخاذ مي نمايند. بويژه اين که دولتهاي عضو بايستي:
(الف) براي افراد داراي معلوليت همان حد ، کيفيت و معيارهاي رايگان و قابل پرداخت در مورد مراقبتها و برنامه هاي بهداشتي را همانگونه که براي سايرين ارائه مي گردد از جمله در زمينه بهداشت جنسي و باروري و برنامه هاي بهداشت عمومي مبتني بر جمعيت ، فراهم نمايند;
(ب) خدمات بهداشتي مورد نياز براي افراد داراي معلوليت بويژه بواسطه معلوليت آنها از جمله شناسايي و مداخله زودهنگام ، و خدمات طراحي گرديده براي به حداقل رساندن و جلوگيري از ناتواناييهاي بيشتر از جمله در ميان کودکان و افراد سالخورده در زمان مقتضي ارائه گردد ;
(پ) اينگونه خدمات بهداشتي ، درصورت امکان در نزديکترين محل به جوامع آنها شامل مناطق روستايي ارائه گردد ;
(ت) بهداشت کاران حرفه اي ، ارائه مراقبت در همان کيفيت براي سايرين را براي افراد داراي معلوليت از طريق آموزش و ترويج معيارهاي اخلاقي براي مراقبتهاي بهداشتي فردي و عمومي از جمله بر مبناي رضايت آگاهانه وآزادانه نظير ارتقاء آگاهي حقوق بشري ، منزلت، استقلال و احتياجات افراد داراي معلوليت را ضروري بدانند;
(ث) تبعيض عليه افراد داراي معلوليت را در مفاد بيمه درماني و بيمه عمر که اينگونه بيمه ها در قانون ملي مجاز شناخته شده ممنوع نمايند به جهت آنکه به روشي عادلانه و منطقي ارائه گردد;
(ج) از انکار تبعيض آميز مراقبتهاي بهداشتي يا خدمات بهداشتي يا غذا و مايعات بر مبناي معلوليت جلوگيري نمايند ;ماده 26
توانبخشي و بازپروري
1. دولت هاي عضو جهت توانمند ساختن افراد داراي معلوليت ، تدابير مناسب و موثري را از جمله از طريق حمايت از همتايان خود بمنظور کسب و حفظ حداکثر استقلال ، تمامي توانايي فني و حرفه ايي ، جسمي ، ذهني و اجتماعي و شموليت و مشارکت کامل در تمامي جنبه هاي زندگي اتخاذ مي نمايند. بدين منظور ، دولتهاي عضو برنامه ها و خدمات جامع توانبخشي و توانايي را بويژه در حوزه بهداشت ، استخدام ، آموزش و خدمات اجتماعي سامان داده، تحکيم نموده يا تدوام مي بخشند، بگونه اي که اينگونه برنامه ها و خدمات :
(الف) تا سرحد امکان از مراحل اوليه و برمبناي ارزيابي چند گونه نيازها و تواناييهاي فردي آغاز نمايند;
(ب) مشارکت و حضور در اجتماع را حمايت نموده و تمامي جنبه هاي جامعه داوطلبانه بوده و در دسترس افراد داراي معلوليت قرار گيرد و تا سرحد امکان به اجتماعات آنان از جمله مناطق روستايي نزديک باشند.
2. دولت هاي عضو ، توسعه، تکوين و استمرار آموزش افراد حرفه اي و کارکناني که با خدمات توانايي و توانبخشي کار مي کنند را ارتقاء بخشند.
3. دولت هاي عضو، دسترسي، دانش و استفاده از وسايل و فناوريهاي امدادي طراحي گرديده براي افراد داراي معلوليت را همانگونه که به توانبخشي و بازپروري مرتبط مي گردند، ارتقاء بخشند .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان