بسم الله
 
EN

بازدیدها: 863

قانون امور گمرکي-قسمت چهارم

  1390/12/12
خلاصه: قانون امور گمرکي-قسمت چهارم
بخش چهارم ـ نگهداري کالا در اماکن گمرکي
فصل اول ـ انبارهاي گمرکي و مسؤوليت نگهداري کالا
مبحث اول ـ انبارهاي گمرکي
ماده 23ـ منظور از انبارهاي گمرکي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه، اماکني است که براي نگهداري کالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجع تحويل‌گيرنده کالا اداره مي‌شود. هر جا ضرورتهاي تجاري ايجاب نمايد گمرک اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و ترتيبات کنترلهاي گمرکي را تعيين مي‌نمايد. مراجع تحويل‌گيرنده کالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند.
تبصره ـ مراجع تحويل‌گيرنده که کالاي گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداري مي‌نمايند مي‌توانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي مورد نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند.
ماده24ـ مدت مجاز نگهداري کالا در انبارهاي گمرکي از تاريخ تحويل کالا به اين اماکن سه ماه است. در صورت تقاضاي کتبي صاحبان کالا يا شرکتهاي حمل ‌و نقل در مورد کالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرک و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرک اين مدت حداکثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. درصورتي که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا براي انجام تشريفات گمرکي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد کالا مشمول مقررات متروکه مي‌شود. چنانچه کالا به انبارهاي گمرکي متعدد منتقل و نگهداري شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولين انبار گمرکي محاسبه مي‌شود. مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است.
تبصره1ـ درصورتي که امکانات لازم براي نگهداري کالاي فاسدشدني و کالايي که نگهداري آن هزينه اضافي ايجاد مي‌کند، در انبارهاي گمرکي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخليه و تحويل، ترخيص و يا با مسؤوليت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غير اين ‌صورت، مرجع تحويل‌گيرنده هيچ‌گونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرک بلافاصـله مقررات متروکه را در مورد آن کالا اعمال مي‌نمايد.
تبصره2ـ چنانچه ظرف يک‌ماه کالاهايي که براي آن سند ترخيص يا فروش صادر گرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه مي‌شود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويل‌گيرنده و گمرک قابل تمديد است.
تبصره3ـ تا زماني که کالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرک در انبارهاي گمرکي متوقف گردد، کالا متروکه نمي‌شود.
تبصره4ـ تعيين مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذکور در اختيار سازمانهاي مسؤول اين مناطق است. کالاهايي که در اين مناطق پس از انقضاء مهلتهاي اعطائي توسط سازمانهاي مذکور مهلت منقضي، اعلام مي شوند نيز مشمول مقررات کالاي متروکه مي‌گردند.
مبحث دوم ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري کالا در انبارهاي گمرکي
ماده25ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري کالاي موجود در انبارهاي گمرکي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل‌گيرنده کالا است. مرجع تحويل‌گيرنده مکلف است کالاي موجود در انبارهاي گمرکي را در مقابل خطرات ناشي از آتش‌سوزي، اشتعال و انفجار بيـمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب کالا وصول کند. درصورتي که کالاي تحويلي به انبارهاي گمرکي به‌موجب بيمه‌نامه معتبر که شماره آن بايد در هنگام تحويل کالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل‌گيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني که بيمه‌نامه مزبور داراي اعتبار است، کالا تحت پوشـش آن است و براي اين مدت حق بيمـه توسط مرجع تحويل‌گيرنده دريافت نمي‌گردد.
تبصره1ـ ارزش کالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد کالاي تجاري ارزش«سيف» است که در اسناد خريد تعيين مي‌گردد. در مواردي که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين مي‌شود.
تبصره2ـ در مسير حمل عبور داخلي اداري مسؤوليت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است.
تبصره3ـ در مواردي که مرجع تحويل‌گيرنده مسؤوليت باربري کالا را نيز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده مي‌شود.
تبصره4ـ درصورتي که کالا با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فقط ارائه يک نسخه از بيمه‌نامه معتبر در زمان ترخيص کالا کافي است.
تبصره5 ـ چنانچه تصوير بيمه‌نامه داراي اعتبار زماني کالاي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده به‌طور کتبي با ذکر تعهد و تأييد اصالت بيمه‌نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي‌گردد.
ماده26ـ در غير از موارد مذکور در ماده(25) اين قانون و موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و خسارت ناشي از کيفيت کالا يا بدي بسته‌بندي، درصورتي که کالا در مدت توقف در انبارهاي گمرکي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويل‌گيرنده مسؤول پرداخت غرامت است.
تبصره1ـ پرداخت غرامت يا صرف‌نظر کردن صاحب کالا از دريافت آن رافع مسؤوليت مرجع تحويل‌گيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به کالاي از بين رفته را پرداخت نمايد.
تبصره2ـ چنانچه مرجع تحويل‌گيرنده، گمرک و مرتکب، کارمند گمرک باشد خسارت به‌وسيله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول مي‌شود.
فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي و گمرک اختصاصي
ماده 27ـ منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمرکي که کالاي گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرايط مقرر در اين فصل در آن نگهداري مي‌شود. صاحب کالا مي‌تواند کالاي گمرک نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمرکي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديکترين گمرک طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري کند.
تبصره ـ شرايط فيزيکي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداري و چگونگي سرشماري کالا و شيوه بازرسي از انبار به‌موجب آيين‌نامه‌اي است که ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط گمرک تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده28ـ گمرک درصورتي مي‌تواند با انتقال و نگهداري کالا در انبار اختصاصي موافقت نمايد که حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و کالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورتي که کالا از نوع مجاز باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردکننده ارائه شود ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است. انتقال کالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي انجام مي‌گردد.
ماده29ـ مدت مجاز توقف کالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلتهاي مقرر در ماده (24) اين قانون نيست و مهلت آن از طرف گمرک ايران تعيين مي‌شود.
درصورتي که تا پايان مهلت مقرر صاحب کالا نسبت به انجام تشريفات گمرکي اقدام ننمايد، به‌نحو ذيل اقدام مي‌شود:
الف ـ چنانچه کالا از نوع مجاز باشد يا صاحب کالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارائه نمايد، گمرک مکلف است حقوق ورودي متعلقه به کالا را از محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر کند و براي صاحب کالا ارسال دارد.
ب ـ در مورد کالايي که مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب کالا اعلام و مقررات کالاي متروکه در مورد آن اعمال مي‌گردد و تضمين مأخوذه با توجه به شرايط مذکور در اجازه‌نامة تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال مي‌شود.
ماده30ـ خارج کردن کالا از انبارهاي اختصاصي صاحب کالا مستلزم انجام تشريفات گمرکي است در غير اين‌صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکي مي‌شود. مأموران گمرک حق دارند به‌صورت تصادفي کالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبيق نمايند.
تبصره1ـ مسؤوليت از بين رفتن، کاهش يا آسيب‌ديدگي يا فساد کالا در انبارهاي اختصاصي صاحب کالا برعهده صاحب آن است که علاوه بر آن مسؤوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد.
تبصره2ـ در صورتي که از بين رفتن کالا ناشي از عوامل قوه قهريه (فورس‌ماژور) باشد صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است.
ماده31ـ گمرک مي‌تواند با انتقال کالاي گمرک نشده به انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمرکي، موافقت نمايد. مقررات اين فصل شامل انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي نيز مي‌باشد.
ماده32ـ به‌منظور نگهداري کالاهاي گمرک نشده به ‌جز کالاي ممنوع، گمرک مي‌تواند با تأسيس واحدهاي گمرکي اختصاصي براي صاحبان کالاها و شرکتهاي حمل ‌و نقل بين‌المللي با اخذ تضمين موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمرکي در اين اماکن مستقر نمايد.
چگونگي انجام تشريفات گمرکي و نظارتهاي مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي مشخص مي‌گردد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان