بسم الله
 
EN

بازدیدها: 831

مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه-قسمت چهارم

  1390/12/12
خلاصه: مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه-قسمت چهارم
ب _ تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالي
طرح چنين تعهدي ضرورت خود را از تنوع خدمات و کالاهاي موجود, خصوصاً محصولات شيميايي با فرمولهاي شيميايي با فرمولهاي پيچيده در تمامي سطوح جامعه و نياز به رعايت احتياطات و پيش بيني هاي لازم در هنگام استفاده از آنها ودر نتيجه نياز به داشتن اطلاعات متناسب با آن, چه در مرحله مذاکرات قبل از قرارداد و هنگام انعقاد آن و چه در مرحله اجراي قرارداد, کسب مي نمايد؛ چرا که عدم آشنايي کافي به پيامدهاي حقوقي انعقاد قرارداد ها و قبول خدمات و همچنين مطلع نبودن از خطرات احتمالي ناشي از به کارگيري نادرست محصولات امروزي در بسياري از موارد زيانهاي جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت.
اين نوع تعهد غالباً در فرض وجود خطرات احتمالي مادي يا قضايي ناشي از فقدان اطلاعات مطرح مي گردد و اين در حالي است که احتمال وجود خطرات مزبور در فرض تامين اطلاعات کلي و ساده, براي طرف ذي نفع الزاماً مطرح نمي گردد. بنابراني صرف ايفاي تعهد اخير از اسباب سقوط تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالي نخواهد بود.
در مبحث تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات مادي يا قضايي, سعي بر جلب توجه طرف ذي نفع نسبت به خطرات احتمالي و جنبه هاي منفي انعقاد قرارداد مورد نظر و يا به کارگيري موضوع آن است. در همين رابطه ديوان تميز کشور فرانسه درراي صادره 16 آوريل 1975 ميلادي خود مقرر نموده است: برگزار کننده مسابقه رالي اتومبيل که براي تحت پوشش قراردادن بعضي از زيانهاي احتمالي شرکت کنندگان در مسابقه, قراردادي با يکي از شرکتهاي بيمه منعقد کرده بوده است بايد توجه شرکت کننده را به اين نکته جلب مي نمود که در قرارداد مزبور, شرکت بيمه مسئوليتي در قبال خسارات وارده بردستيار شرکت کننده نخواهد داشت. بنابراني جلب ننمودن توجه شرکت کننده به جنبه منفي قرارداد _ مهعقد شده بين برگزار کننده و شرکت کننده, نسبت به تحت پوشش قرار نگرفتن خسارتهاي وارده به دستيار او _ نهايتاً نقض تعهد به دادن اطلاعات نسبت به جنبه منفي قرارداد و مخاطرات قضايي آن خواهد بود.
بنابراين , موضوع اين تعهد با هدف حمايت طرفين قرارداد و اشخاص ثالث ذي نفع در مقابل خطرات ناشي از انعقاد قرارداد و يا استفاده نادرست موضوع آن, تامين اطلاعاتي خواهد بود که با مقصود مزبور هماهنگ باشد. ايفاي تعهد مورد بحث در مواردي داراي اهميت است که انعقاد قرارداد و يا به کارگيري موضوع آن موجب ورود ضرر به يکي از طرفين و يا شخص ثالث مي گردد.
ديوان تميز کشور فرانسه در راي ديگري در 11 اکتبر 1983 راجع به مسئوليت سازنده محصولي قابل اشتغال در قابل تامين اطلاعات و نهايتاً خسارات حريق ناشي از استعمال نادرست آن مقرر نموده است؛ سازنده محصولي که شديداً قابل اشتغال است موظف است بطور واضح استعمال کننده را نسبت به خطر شديد به کارگيري نادرست محصول مزبور مطلع سازد؛ چرا که به کاربردن محصول شيميايي که بشدت قابل اشتغال است, رعايت احتياطهاي زيادي را براي به کار گيرنده طلب مي نمايد و عدم رعايت پيش بيني هاي لازم در بعضي موارد مي تواند موجب مرگ و يا سوختگي هاي غير درمان گردد.
مطلع نمودن مصرف کننده از طريق الصاق برچسبهاي حاوي اطلاعات لازم, ساده ترين طريق ايفاي اين نوع تعهد است. از طرف ديگر با توجه به تاثير اطلاعات مورد بحث در رضاي قراردادي, اين نوع تعهد در مقطع قبل از انعقاد و براي اجراي هر چه بهر آن در مقطع دوم, پس از انعقاد قرارداد قابل طرح است.
ج _ تعهد به دادن اطلاعات مشاره اي
در اين نوع تعهد, طرف متخصص موظف به تامين اطلاعات تفصيلي موردي و قابل تطبيق بر موضوع قرارداد و همچنين اطلاعات لازم نسبت به درصد احتمال موفقيت پروژه و کارايي آن, به طرف غير متخصص, در زمينه هاي فني و مالي است, بدين منظور که طرف غير متخصص بتواند تصميمات لازم را جهت انعقاد قرارداد اتخاذ نموده و همچنين شيوه صحيح تر را براي حسن اجرا و دستيابي به هداف انعقاد آن به کار بندد.
نقض اين تعهد_ که در نظر قضات و دکترين فرانسه, اطلاعات مربوط به آن داراي ماهيت مشاوره اي است_ موجد مسئوليت براي کسي است که از ايفاي آن امتناع نموده است. براي مثال در مواردي که هزينه تعمير بيش از ارزش وسيله معيوب محاسبه مي شود, تعمير کار مي بايست متقاضي تعمير را در جريان امر قرار دهد؛ به عبارت ديگر تعميرکار موظف است مشتري خود را در جريان هزينه تعمير قرار داده و علاوه بر آن نسبت اين هزينه را با ارزش اتومبيل به او گوشزد نمايد.
فروشنده و متخصصين در امر کامپيوتر بايد مشتري غير متخصص خود را در جريان تواناييهاي خاص کامپيوترهايي که پيشنهاد مي نمايد قرار دهد و قابليت و درصد بازدهي آن را باتوجه به پروژه مورد نظر, در اختيار خريدار غير متخصص نسبت به انواع کامپيوتر قرار دهد و بالاخره بر طبق رويه قضايي در مواردي که رنگ عرضه شده در بازار, نياز به مراقبتهاي ويژه براي انبار نمودن دارد, مثلاً محافظت از رطوبت و يا گرما, دادن اين اطلاعات که هم در رضاي قراردادي نقش داشته و هم در استفاده هرچه بهتر از موضوع قرارداد تاثير دارد به عهده سازنده آن مي باشد.
به نظر مي رسد برخورداري اط اطلاعات مشاوره اي براي طرف غير متخصص و نيازمند به اطلاعات در هر دو مرحله قبل از انعقاد قرارداد که موثر در ايجاد رضاي سالم قراردادي او بوده و مرحله اجراي آن که تاثير در حسن اجراي قرارداد دارد, از اهميت ويژه اي برخوردار است بنابراني تعهد به دادن اطلاعات مشاوره اي نيز مانند اقسام سابق خود در دو مرحله قبل از انعقاد قراردادها قابل طرح بوده و عدم امکان دستيابي به آن از طرق عادي و شيوه هاي معمول عرفي, براي ذي نفع, شرط تحقق آن است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان