بسم الله
 
EN

بازدیدها: 908

قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت سيزدهم

  1390/12/10
خلاصه: قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت سيزدهم
واگذاري منافع معامله شرطي و رهني

بند 68- در موارديکه حق انتقال منافع در سند شرطي و رهني و وثيقه از معامل سلب نشده باشد هنگام تنظيم و ثبت سند, متعامل را متذکر نمائيد که اگر ملک مورد معامله از طرف مالک در مدت سند شرطي يا رهني يا وثيقه به اجاره وگذار گرديد, قوانين مربلوط به اجاره حاکم بر موضوع اجاره خواهد بود.

اصلاحي بند چهل مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


قلم خوردگي و خدشه در اسناد و دفاتر

بند 69- هر نوع قلم خوردگي و خدشه در متن اسناد, قبوض اقساطي, خلاصه معاملات و فسخ نامه ها و ثبت دفتر ممنوع است و اوراق مذکور و همچنين ثبت دفتر بايد خوش خط و خوانا و با ج.هر ثابت تنظيم و به امضاء متعاملين و سردفتر و دفتريار برسد و هرگونه اصلاح عبارتي يا توضيحي لازم باشد بايد ذيل اوراق مذکور يا ثبت دفاتر منعکس و به امضاي اشخاص نامبرده برسد.

بند سي و پنج مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


سند مالي و غير مالي

بند 70- سندي که بمنظور تغيير در شرايط سند ثبت شده قبلي تنظيم و ثبت شود مشروط بر اينکه وجهي رد و بدل نشود غير مالي بوده و مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي مي باشد ولي هرگاه بعنوان متمم سند قبلي تنظيم و مبلغي اضافه بر مبلغ سند قبلي پرداخت شود بميزان مبلغ پرداختي حقوق دولتي و هزينه هاي قانوني بايد وصول و سند ثبت شود.

اصلاحي بند سي و چهار مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


ثبت معاملات واحدهاي شناور

بند 71- نظ به اينکه بموجب مقررات قانون دريائي مصوب سال 1343 و آئين نامه آن ثبت هرگونه معامله راجع به کشتي ها که در انون مذکور توضيح داده شده است با دفاتر اسناد رسمي که براي انجام اين امر اجازه مخصوص از سازمان ثبت دارند و نيز انتقال آنها اعم از قطعي و شرطي و رهني و همچنين انتقالات اجرائي تابع تشريفات خاص مي باشد و در مورد اخير ملازمه با تحصيل حکم فروش از دادگاه صلح دارد, بنابراين به کليه دفاتر اسناد رسمي و واحدهاي ثبتي تذکر مي دهد که در مورد معاملات راجع به کشتي ها مقررات قانون مزبور را از هر حيث رعايت و دفات اسناد رسمي که داراي اجازه قبلي نميباشند از ثبت اين قبيل معاملات خدداري نمايند.

اصلاحي بند چهل و يک مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


معاملات اموال منقول

بند72- در اسناد مربوط به اموال منقول بايد مشخصات کامل مورد معامله بنحوي که ابهامي باقي نماند قيد شود.

اصلاحي بند سي و سه مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49

تغيير وضعيت در زمين مورد معامله

بند 73- در موارديکه مالک زمين مدعي است در مورد معامله احداث بنا از قبيل خانه و دکان وغيره شده است نامبرده را هدايت کنيد با مراجعه به ثبت محل درخواست اعزام نماينده به محل براي انعکاس تغيير وضعيت در ملک نموده و سپس با دريافت رونوشت صورت مجلس معاينه محل و گواهي ثبت مربوطه اقدام به ثبت با مستحدثات آن بنمايند و هرگاه طرفين معامله علاقمند باشند بنا به اظهار خودشان تغيير وضع ملک در سند منعکس شود در اين صورت بخريدار تذکر دهيد که مسئوليت با خود اوست.

اصلاحي بند سي و يک مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49 و بخشنامه 2855/3-23/4/55


قيد صدور اجرائيه در ملاحضات ثبت

بند 74- دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق مکلفند مراتب صدور اجرائيه اسناد را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاريخ قيد و امضاء نمايند.

اصلاحي بند 30 و 75 مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


فسخ معاملات

بند75- فسخ معاملات بايد پس از ثبت در رديبف دفتر جاري طبق ماده 42 قانون مالياتهاي مستقيم و اخذ امضاء از فسخ کننده و اخبار در ستون ملاحظات ثبقت مربوطه در دفتر سردفتر و در ستون انتقالات سند مالکيت هم ثبت شده و بامضاء فسخ کننده و سردفتر برسد و اطلاع نامه فسخ ظرف پنج روز به اداره ثبت محل تحويل گردد و اگر فسخ نسبت به قسمتي از مورد معامله و ثمن باشد نيز اطلاعنامه حاکي از موضوع را ظرف مدت مذکور تحويل نمايند.

تاصلاحي بند بيست و نه مجموعه بخشنامه هاي تاآخر سال 49


فسخ اسناد , اجاره و ثبت تخليه عين مستاجره

بند 76- در موارديکه تخلف مستاجر از مقررات مربوط به روابط موجر و مستاجر محرز است قيد فسخ سند اجاره جزبا حضور و امضاء طرفين و با صدور حکم دادگاه ممنوع است و در موارديکه از مرجع صالح تخليه عين مستاجره اعلام مي شود بايد مراتب در ملاحظات ثبت دفتر قيد و امضاء شود.

اصلاحي بند بيست و هشت مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان