بسم الله
 
EN

بازدیدها: 793

قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت دوازدهم

  1390/12/10
خلاصه: قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت دوازدهم
باب سوم
ديوانهاي حرب زمان جنگ
‌فصل اول
‌آيين دادرسي در ديوانهاي حرب زمان جنگ و نقاطي که به حال حکومت نظامي مي‌باشند
‌ماده 239 - ديوانهاي حرب نواحي که به حال جنگ و همچنين نقاطي که به حال حکومت نظامي مي‌باشند عيناً همان آيين دادرسي که براي‌ديوانهاي حرب زمان صلح در نواحي نظامي مقرر است معمول و مجري مي‌باشد به جز آنچه در مواد مشروحه پايين مصرح است.
‌ماده 240 - وقتي که در موارد منظوره در مواد 130 و 132 يکي از افسران ضابط نظامي بايد در يک بنگاه کشوري يا منازل اشخاص داخل گردد‌مي‌تواند از رعايت مقررات مواد مذکور صرف نظر نموده و مطلب را در صورتمجلس قيد کند.
‌ماده 241 - حکم تحقيقات مقدماتي بزه از طرف مقامات مشروحه پايين صادر مي‌شود:
1 - از طرف فرمانده اردو نسبت به متهميني که تابع ديوان حرب قرارگاه اردو مي‌باشند.
2 - از طرف فرمانده لشگر نسبت به متهميني که تابع ديوان حرب لشگري مي‌باشند.
3 - از طرف فرمانده قسمت مختلط نسبت به متهميني که تابع ديوان حرب متشکل در قسمت نامبرده مي‌باشند.
4 - از طرف فرماندار نظامي در نقاطي که به حال حکومت نظامي مي‌باشند.
‌ماده 242 - در مورد ماده قبل وظايف بازپرس را خود دادستان انجام مي‌دهد.
‌ماده 243 - امر دادرسي و تشکيل ديوان حرب از طرف مقامي داده مي‌شود که حکم تحقيقات مقدماتي را صادر نموده است.
‌ماده 244 - در اردوها يا در نواحي نظامي که در حال جنگ مي‌باشند همچنين در نقاطي که به حال حکومت نظامي هستند در صورتي که دلائل و‌قرائن کافي باشد مي‌توان متهم را مستقيماً و بدون تحقيقات بدوي در ديوان حرب مورد تعقيب قرار داد جريان دادرسي از موقعي که امر دادرسي داده‌شده است اعم از اينکه تحقيقات مقدماتي شده يا نشده باشد به طريق پايين به عمل مي‌آيد:
‌الف - چنانچه متهم در حين تحقيقات بدوي يا در موقعي که بدون تحقيقات بدوي مستقيماً به دادگاه احضار مي‌شود براي خود وکيل مدافع‌انتخاب ننمايد رييس ديوان حرب قبل از انعقاد دادگاه وکيل مدافعي با رعايت ماده 182 براي او تعيين خواهد نمود معهذا متهم تا موقع افتتاح جلسه‌دادرسي مي‌تواند براي خود وکيل مدافعي انتخاب و معرفي نمايد.
ب - احضاريه لااقل 24 ساعت قبل از انعقاد ديوان حرب فرستاده مي‌شود و بايد شامل نکات مشروحه پايين باشد:
1 - حکم تشکيل ديوان حرب.
2 - موضوع جنحه و جنايتي که شخص متهم براي آن تعقيب مي‌شود.
3 - نص قانوني که شامل او مي‌گردد.
4 - نام گواه‌هايي که دادستان به گواهي آنان استناد مي‌نمايد.
5 - نام وکيل مدافعي که از طرف دادگاه براي متهم تعيين شده است.
‌ماده 245 - وکيل مدافع از تاريخ ابلاغ احضاريه مي‌تواند با متهم ملاقات و پرونده مربوطه را بدون اينکه از دادگاه خارج نمايد مطالعه و يادداشتهايي‌که براي دفاع لازم مي‌داند تهيه نمايد.
‌ماده 246 - ديوان حرب در روز مقرر انعقاد يافته بر طبق مندرجات مواد 190 تا 194 اين قانون شروع به دادرسي مي‌نمايد.
‌ماده 247 - متهم حق دارد بدون رعايت هيچ ترتيباتي و بدون اينکه قبلاً احضاريه به عنوان گواه‌ها صادر شده باشد استماع گواهي گواه‌هايي را که در‌جلسه دادگاه حضور دارند و قبل از افتتاح جلسه نام آنها را به دادستان داده است بر له خود درخواست نمايد.
‌ماده 248 - در تعيين کيفر براي متهم يا تبرئه او رأي اکثريت مناط اعتبار است.
‌ماده 249 - احکام ديوانهاي حرب زمان جنگ در ظرف 48 ساعت از تاريخ اعلام رأي قابل تجديد نظر مي‌باشد مگر اينکه اين حق به موجب ماده114 از متهم سلب شده باشد.
‌ماده 250 - در نواحي نظامي که به حال جنگ باشند همچنين در نقاطي که به حال حکومت نظامي مي‌باشند ديوان حرب نسبت به کليه جنحه و‌جناياتي که در جلسه دادگاه واقع مي‌شود بايد فوراً رسيدگي و حکم صادر نمايد اگر چه مرتکبين آن از تابعين دادگاه نظامي نباشند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان