بسم الله
 
EN

بازدیدها: 975

يک پرونده(96)الزام به انجام تعميرات اساسي

  1390/12/7
خلاصه: يک پرونده الزام به انجام تعميرات اساسي
يکي از دعاوي في مابين موجر و مستاجر الزام به تعميرات اساسي است . عموماً تعميرات غير اساسي به عهده مستاجر و تعميرات عمده و اساسي به عهده موجر است در اينجا خواهان ( مستاجر ) دادخواستي بطرفيت خوانده (موجر) يا نظر کارشناس تقديم دادگاه عمومي مي نمايد . دادگاعه پس از دستور جلسه رسيدگي و دعوت از متداعيين بدواً قرار ارجاع امر به کارشناسي صادر و پس از وصول نظريه کارشناس به طرفين ابلاغ در صورت عدم اعتراض دادگاه مبادرت به اصدار رأي مستنداً به مواد 20 و21قانون روابط موجر ومستاجر مي نمايد .

به تاريخ …………پرونده کلاسه …………………….شماره دادنامه …………..

مرجع رسيدگي شعبه :

خواهان :

خوانده :

خواسته : الزام به انجام تعميرات اساسي در مورد اجاره .

گردشکار : خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته که پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بکلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مققر فوق دادگاه به تصدي امضاء کننده زير تشکيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد

رأي شورا


خواسته خواهان الزام خوانده به تعميرات اساسي ششدانگ دوباب دکان بشرح دادخواست تقديمي مي باشد . نظذر به اينکه مالکيت موجر و رابطه استيجاري فيمابين و تصرف خواهان در محل بدلالت محتويات پرونده محرز و مسلم است و نظر به اينکه کارشناس منتخب دادگاه بموجب نظريه اي که تقديم داشته و بشماره ………..ثبت دفتر شده و تعميرات خواسته شده را تعميرات اساسي تشخيص و چنين اظهار نظر کرده : ( برآورده و مخارج تعميراتي و نوسازي دوباب انباري و مغازه دودهنه که مجموعاً بصورت يک محل استيجاري مي باشد …تعيين مي گردد. )که اظهار نظر موصوف در فرجه قانوني مصون از اعتراضات متداعيين باقيمانده است و نظر به اينکه اظهار نظر کارشناس با اوضاع و احوال محل مباينتي ندارد افزودن براين خوانده دعوي در قبال دعوي ايراد دفاع موثري بعمل نياورده بنا به مراتب و با توجه به جميع اورا ق پرونده . مستنداً به مواد 20و21 قانون روابط موجر و مستاجر رأي به الزام خوانده ( موجر ) بانجام تعميرات اساسي وفق نظر کارشناس دادگاه در مدت سه ماه پس از ابلاغ دادنامه صادر و اعلام مي گردد بديهي است که در صورت عدم انجام تعميرات اساسي بوسيله موجر ، مستأجر حق انجام تعميرات اساسي مطابق شرايط مقرر در قسمت اخيرماده 21 فوق الذکر راخواهد داشت رأي دادگاه حضوري است و قابل تجديد نظر در دادگاههاي عمومي در فرجه مقررقانوني مي باشد .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان