بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,534

پاسخ 15سوال يارانه اي مردم

  1390/2/18
خلاصه: با وجود گذشت بيش از 4 ماه از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، هنوز کاربران بسياري ، مشکلاتي را در خصوص دريافت يارانه نقدي مطرح مي کنند، که در زير پاسخ وزارت رفاه و تامين اجتماعي به 15 مورد از مشکالات مطرح شده که بيشترين فراواني را داشته است، مي خوانيد:
•1- خانوارهايي که عليرغم مشاهده واريز مبلغ يارانه هر دو مرحله اول و دوم در اين سامانه، صرفاً مبلغ يارانه يکي از مراحل اول يا دوم در حسابشان موجود بوده و آن را دريافت کردهاند ؟

يارانه هر دو مرحله براي کليه افرادي که تا تاريخ 15/11/1389 حسابشان را بهصورت نهايي و دائم در سامانه refahi.ir ثبت کردهاند، واريز شده است. لذا به افرادي که همچنان مبلغ يارانه يکي از مراحل اول يا دوم و يا هر دو مرحله را در حساب خود مشاهده نميکنند، بايد جهت رفع مشکل به بانک مربوطه مراجعه نمايند تا بانک در صورتي که حساب فرد مشکل دارد(اعم از مسدودي، راکد، مشترک بودن يا فراگير نبودن حساب)، مشکل حساب را برطرف کرده و همان حساب را مجدداً از طريق شبکه e-bank در سامانه رفاهي ثبت نمايد و در صورت عدم رفع مشکل حساب قبلي ميتوانند شماره حساب جديدي را بنام سرپرست خانوار از طريق شبکه e-bank در سامانه ثبت کند. شايان ذکر است که در هر دو مورد فوق ضروريست خانوارها از بانک مربوطه رسيد چاپي ثبت صحيح حساب را دريافت نمايند. بديهي است تا مادامي که مشکل حساب خانوارهاي فوقالذکر از طريق بانک مربوطه برطرف نشود، يارانه مراحل بعدي آنها نيز واريز نخواهد شد.

•2- خانوارهايي که اصلاحات مربوط به بُعد خانوار را در آذرماه سال 89 در پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار مرکز آمار اِعمال نمودهاند، ولي يارانه آنها همچنان به مبلغ کمتر و به تعداد نفرات قبل از اصلاح اطلاعات واريز شده است ؟

مبلغ يارانه مرحله دوم افراد جامانده، دقيقاً بر اساس اطلاعات اصلاحي دريافتي از مرکز آمار در هفته پاياني اسفند ماه سال 1389 به حساب سرپرست خانوارهاي مربوطه واريز شده است. لذا اگر همچنان مغايرتي در مبلغ يارانه واريزي و تعداد نفرات واقعي خانوار وجود دارد، از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري فرصت خواهيد داشت که نسبت به اصلاح و تکميل اطلاعات خانوار خود در پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار مرکز آمار ايران اقدام نماييد.

•3- خانوارهايي که عليرغم ثبتنام به موقع در تابستان سال 87 يا بهار سال 89 در پايگاه مرکز آمار و دريافت کد رهگيري مربوطه، اطلاعات هويتي آنها در سامانه refahi.ir مورد شناسايي قرار نگرفته و لذا امکان ثبت شماره حساب در اين سامانه را نداشتهاند ؟

اينگونه خانوارها به منظور بررسي وضعيت ثبت نامشان در مرکز آمار، بايد ضمن در دست داشتن مدارک هويتي و برگه کوچک کد رهگيري به فرمانداري شهرستان خود مراجعه نموده، فرم مربوطه را تکميل نمايند. فرمهاي مزبور جهت راستيآزمايي صحت ادعا توسط مرکز آمار ايران مورد بررسي واقع خواهد شد و اطلاعات مربوطه در صورت تأييد توسط مرکز آمار، به سازمان هدفمندسازي يارانهها ارسال خواهد شد تا يارانه واريز نشده مراحل قبلي به حساب سرپرست خانوار واريز شود.

•4- خانوارهايي که عليرغم ثبت نام مجدد در پايگاه اطلاعات مرکز آمار در آذرماه سال 1389 همچنان اطلاعات هويتي آنها در سامانه refahi.ir شناخته نميشود و لذا امکان ثبت شماره حساب در اين سامانه را ندارند ؟

اينگونه خانوارها به منظور بررسي وضعيت ثبت نامشان در مرکز آمار، بايد ضمن در دست داشتن مدارک هويتي و برگه کوچک کد رهگيري به فرمانداري شهرستان خود مراجعه نموده، فرم مربوطه را تکميل نمايند. فرمهاي مزبور جهت راستيآزمايي صحت ادعا توسط مرکز آمار ايران مورد بررسي واقع خواهد شد و اطلاعات مربوطه در صورت تأييد توسط مرکز آمار، به سازمان هدفمندسازي يارانهها ارسال خواهد شد تا يارانه واريز نشده مراحل قبلي به حساب سرپرست خانوار واريز شود.

5- خانوارهايي که سرپرست آنها به يکي از دلايل ذيل، صلاحيت يا امکان دريافت يارانه نقدي خانوار را ندارد، جهت تغيير سرپرست براي دريافت يارانه چه بايد بکنند؟

- اعتياد سرپرست خانوار به مواد مخدر

- زنداني بودن سرپرست خانوار در داخل يا خارج از کشور

- محجوريت و يا سفاهت سرپرست خانوار

- متواري بودن سرپرست خانوار

1) همسر خانوار بايد ضمن در دست داشتن اسناد و مدارکي که در دستورالعمل ماده (9) آييننامه ماده (7) قانون هدفمند کردن يارانهها به آن اشاره شده، جهت تکميل فرم تغيير سرپرست به فرمانداري شهرستان خود مراجعه نمايد.

2) فرمانداريها به ترتيبي که در شيوهنامه اجرايي دستورالعمل ماده (9) آييننامه ماده (7) قانون فوقالذکر اشاره شده، مراحل فرايند تغيير سرپرست اينگونه خانوارها را انجام ميدهند.

3) سرپرست جديد خانوار از تاريخ20 همان ماه بايد ضمن مراجعه به سامانه refahi.ir نسبت به اعلام و ثبت شماره حساب خود جهت دريافت يارانه خانوار از مراحل بعدي اقدام نمايد.

بديهي است مبلغ يارانهاي که در مراحل قبلي به حساب سرپرست اصلي خانوار واريز شده، قطعيت يافته و ديگر به حساب سرپرست جديد مسترد نخواهد شد.

•6- حوزه وظايف کميسيون استاني ماده (10) در حال حاضر چيست؟

همانگونه که در بند «الف» ماده 8 آييننامه اجرايي ماده 10 قانون هدفمند کردن يارانهها موضوع تصميمنامه شماره 39640/44697 مورخ 29/2/1389 به صراحت ذکر گرديده، کميسيون استاني ماده 10 صرفاً به اعتراض اشخاصي که وجوه دريافتي از آنان مسترد گرديده يا ملزم به استرداد آن ميباشند، رسيدگي مينمايد. لذا با عنايت به اينکه تاکنون حکمي بر استرداد وجوه يارانه واريزي از سوي سازمان هدفمندسازي يارانهها صادر نشده، آغاز وظايف کميسيونهاي استاني ماده 10 موکول به زماني است که احکامي مبني بر استرداد وجوه صادر گردد.

•7- آيا حوزه وظايف کميسيون ماده (10) تداخلي با حوزه وظايف مندرج در شيوهنامه دستورالعمل اجرايي ماده (9) آييننامه ماده (7) قانون هدفمند کردن يارانهها دارد؟

به موجب مفاد شيوهنامه اجرايي دستورالعمل ماده 9 آييننامه ماده 7 قانون هدفمند کردن يارانهها، امور مربوط به تغيير سرپرست خانوار در مواردي از قبيل اعتياد، جنون، سفاهت، متواري و يا زنداني بودن سرپرست اصلي خانوار، از طريق فرمانداريها يا بخشداريها و با استفاده از IP که مرکز آمار ايران در اختيار معاونت برنامهريزي کليه استانها قرار داده صورت مي‎گيرد و لذا وظايف مشروح در شيوه‎نامه فوقالذکر کاملاً متمايز از وظايف کميسيون استاني ماده 10 ميباشد.

•8- زناني که عليرغم اينکه طلاق گرفتهاند و حکم رسمي دادگاه صادر شده است، همچنان در خانوار همسرشان ثبت شدهاند و يارانه آنها به حساب زوج واريز شده است ؟

1) استانداريها از طريق IP که مرکز آمار در اختيار آنها قرار داده، ميتوانند وارد سامانه مرکز آمار شده و مشکل اين خانوارها را رفع نمايند.

2) زوجه از تاريخ 20 همان ماه ميتواند ضمن مراجعه به سامانه refahi.ir نسبت به اعلام و ثبت شماره حساب خود اقدام نمايد.

3) پس از انجام فرايند فوق، سازمان هدفمندسازي يارانهها، يارانهاي را که پس از تاريخ ثبت رسمي طلاق، اشتباهاً به حساب زوج واريز شده، در مرحله بعد، از آن خانوار کسر و به حساب زوجه واريز خواهد کرد.

•9- سرپرست فوت شده و هنوز در سامانههاي مرکز آمار و وزارت رفاه لحاظ نشده است ؟

1) لازم است در اسرع وقت نسبت به اصلاح اطلاعات خانوار خود در سامانه مرکز آمار اقدام نماييد.

2) سپس از تاريخ 20 همان ماه، مادر يا عضوي ديگر از خانوار بايد به يکي از شعب بانکي که حساب يارانه سرپرست قبلي در آن بوده مراجعه و حساب جديدي را به اين منظور افتتاح و در سامانه refahi.ir ثبت نمايد.

3) بديهي است يارانه خانوار در مراحل بعدي پس از اعلام حساب سرپرست جديد در اين سامانه، به حساب وي واريز خواهد شد.

4) کليه بانکهاي عامل موظفند در صورت مسدود بودن مبلغ يارانه اينگونه خانوارها در حساب متوفي، بلافاصله پس از ثبت حساب سرپرست جديد در سامانه refahi.ir، مبلغ مزبور را از حساب متوفي به حساب سرپرست جديد منتقل کنند.

•10- زناني که از همسر خود جدا شدهاند و حضانت فرزندان به عهده مادر است، اما يارانه فرزندان به حساب پدر واريز شده است ؟

در اينگونه موارد بايد توجه داشت که يارانه فرزندان به حساب هريک از زوجين که کفالت(تأمين مخارج زندگي) فرزندان را بر عهده دارد واريز خواهد شد. لذا صِرف داشتن حکم حضانت فرزندان نميتواند مبناي دريافت يارانه فرزندان توسط مادر باشد. حال اگر مادر حکم کفالت بچهها را داشته باشد، ميتواند با در دست داشتن مستندات به استانداري مراجعه و نسبت به تغيير سرپرستي بچهها در سامانه مرکز آمار اقدام نمايد. در اين صورت يارانه مرحلهاي که اشتباهاً به حساب پدر واريز شده، در مراحل بعد از حساب وي کسر و به حساب مادر واريز خواهد شد.

•11- آيا افرادي که در شُرُفِ طلاق هستند و جدا از هم زندگي ميکنند، ميتوانند بهصورت جداگانه يارانه خود را دريافت نمايند؟

در صورتي که افراد مزبور در پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار بهصورت يکجا و در قالب يک خانوار ثبتنام نموده باشند، همچنان بهعنوان يک خانوار محسوب شده و يارانه کل اعضاي خانوار به حساب سرپرست واريز خواهد شد. به عبارت ديگر مبناي تفکيک يارانه زوجه از حساب يارانه زوج، صرفاً ثبت رسمي طلاق خواهد بود.

•12- خانوارهايي که عليرغم ثبت نام بهموقع در سال 87 يا بهار 89، به دلايلي موفق به ثبت حساب خود در سامانه نشدهاند ؟

مبناي اينکه خانواري به عنوان متقاضي دريافت يارانه تلقي شود به ترتيب زير است؛

1) در پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار ثبت نام کرده باشد.

2) شماره حساب خود را در سامانه refahi.ir به صورت نهايي ثبت و رسيد چاپي دريافت کند.

بديهي است هر خانوار از زماني مشمول دريافت يارانه نقدي خواهد شد که حساب سرپرست آن خانوار در اين سامانه ثبت شده است و لذا يارانه مراحل قبلي به وي تعلق نخواهد گرفت.

•13- افرادي که حساب اعلام شده آنها به سامانه refahi.ir مسدود يا راکد بوده و لذا امکان برداشت يارانه واريزي را ندارند.

اين افراد بايد ضمن مراجعه به بانک مربوطه و از طريق شبکه ebank، مشکل حساب را برطرف کنند و در صورت عدم رفع مشکل، نسبت به ثبت حساب ديگري در سامانه از همان طريق ebank اقدام نمايند.

•14- افرادي که به هر دليل ميخواهند حساب تأييد شده خود را در سايت refahi.ir تغيير دهند.

اين افراد بايد ضمن مراجعه به بانک مربوطه، از بانک بخواهند که با استفاده از شبکه e-bank نسبت به رد حسابشان در سامانه refahi.ir اقدام نمايد. سپس بازهم با استفاده از همان شبکه e-bank يا در همان بانک اولي يا در بانکي ديگر، يکي ديگر از حسابهاي خود را در سامانه refahi.ir ثبت کرده، رسيد دريافت نمايند.

•15- افرادي که حساب يارانه آنها اشتباهاً به نام افراد ديگري در سامانه refahi.ir ثبت شده و لذا يارانه آنها به همان حساب اشتباه واريز شده است.

اين افراد بايد ضمن در دست داشتن مدارک شناسايي معتبر و نيز شماره حسابي که جهت دريافت يارانه به سامانه refahi.ir معرفي کرده بودند، به بانک متبوع خود مراجعه و از بانک بخواهند که از طريق شبکه e-bank حساب اشتباه را از سامانه حذف و حساب صاحب اصلي را در سامانه درج و تأييد نمايد. بديهي است پس از انجام اقدام فوق، يارانه افراد مزبور از حساب اشتباه مسترد و به حساب صاحب اصلي آن واريز خواهد شد .

منبع:پايگاه اينترنتي خبرخونه

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان