بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,129

قانون مجازات اسلامي-قسمت بيست و دوم

  1390/12/7
خلاصه: قانون مجازات اسلامي-قسمت بيست و دوم
فصل يازدهم - ديه ناخن

ماده 429 - کندن ناخن بطوري که ديگر نرويد يا فاسدوسياه برويد ده دينار واگر سالم و سفيد برويد پنج دينار است .

فصل دوازدهم - ديه ستون فقرات

فصل 430 - شکستن ستون فقرات ديه کامل دارد خواه اصلا" درمان نشود يا بعد از علاج به صورت کمان و خميدگي درآيد يا آنکه بدون عصا نتواند راه برود يا توانائي جنسي او از بين برود يا مبتلا به سلس و ريزيش ادار گردد و نيز ديه جنايتي که باعث خميدگي پشت شود يا آنکه قدرت نشستن يا راه رفتن را سلب نمايد ديه کامل خواهد بود .
ماده 431 - هرگاه بعد از شکستن يا جنايت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثري از جنايت نماند جاني بايد يکصد دينار بپردازد .
ماده 432 - هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براي شکستن ديه کامل و براي فلج دو پا دو ثلث ديه کامل منظور مي گردد .

فصل سيزدهم - ديه نخاع

ماده 433 - قطع تمام نخاع ديه کامل دارد و قطع بعضي از آن به نسبت مساحت خواهد بود .
ماده 434 - هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن عضو داراي ديه معين باشد بر ديه کامل قطع نخاع افزوده مي گردد و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد ارش آن بر ديه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .

فصل چهاردهم - ديه بيضه

ماده 435 - قطع دو بيضه دفعتا" ديه کامل و قطع بيضه چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ثلث ديه دارد .
تبصره - فرقي در حکم مذکور بين جوان و پير و کودک و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست .
ماده 436 - ديه ورم کردن دو بيضه چهارصد دينار است واگر تورم مانع راه رفتن مفيد شود ديه آن هشتصد دينارخواهد بود .

فصل پانزدهم - ديه دنده

ماده 437 - ديه هر يک از دنده هائي که در پهلوي چپ واقع شده و محيط به قلب مي باشد بيست و پنج دينار و ديه هر يک ازسايردنده ها ده دينار است .

فصل شانزدهم - ديه استخوان زير گردن

ماده 438 - شکستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه کامل داردوشکستن هرکدام از آنها که درمان نشود يا باعيب درمان شود نصف ديه کامل است و اگر بخوبي درمان شود چهل دينار مي باشد .

فصل هفدهم - ديه نشيمن گاه

ماده 439 - شکستن استخوان نشيمن گاه ( دنبالچه ) که موجب شود مجني عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد ديه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهدشد .
ماده 440 - ضربه اي که به حد فاصل بيضه ها و دبر واقع شود وموجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع گردد ديه کامل دارد و همچنين اگر ضربه اي به محل ديگري وارد آيد که در اثر آن ضبط ادار و مدفوع دراختيار مجني عليه نباشد .
ماده 441 - از بين بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شوداو نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر ديه کامل زن ، مهرالمثل نيز دارد .

فصل هجدهم - ديه استخوانها

ماده 442 - ديه شکستن استخوان هر عضوي که براي آن عضو ديه معيني است خمس آن مي باشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن چهارپنجم ديه شکستن آن است و ديه کوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهارپنجم ديه خرد شدن استخوان مي باشد .
نظريه فقهاي شوراي نگهبان در خصوص متن ماده 152 قانون ديات مصوب 1361 و ماده 443 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370


مشاوره حقوقی رایگان