بسم الله
 
EN

بازدیدها: 773

حقوق بمثابه امنيت

  1390/12/2
خلاصه: حقوق بمثابه امنيت
روميان حقوق را هنر دادگري مي دانستند و پيروان مکتب تحقيقي آن را در شمار سايرعلوم آورده اند.درباره معاني درست علم وهنر وتفاوت بين اين دو گفتگو بسيار است:
مرسوم است که مي گويند علم شناسايي منظم قواعدي است که برطبق آنها حوادث جهاني که در ان به سر مي برند رخ مي دهد. دانسمندان نامور را چنانکه درخارج است در نظرمي گيرند ودرپي استنباط قوانين حاکم براين هدف خاص تلاش مي شود وبر پايه ابداع فکربشرو شوق رسيدن به کمال مطلوب استوار است. هنر مند تأ ثيرات خود را از عالم خارج مبناي کاوش قرار مي دهد و تنها به دسته بندي حوادث خارجي قناعت نمي کند
بنظر پيروان مکتب تحقيقي اجتماعي وظيف? حقوقي عبارت از کشف ومطالع? قواعد ي است که بر جوامع انساني حگومت دارد:يعني حقوق علم محض است وموضوع آن بررسي حوادث اجتماعي وسير تاريخي آنهاست ولي بطوري کهدر مبناي حقوقي ديديم بايد انصاف داد که در ايجاد قواعد حقوقي تنها مشاهده وتجزيه وتحليل امور اجتماعي دخالت نداردودولت در هنر حکومت کردن ووضع قانون از شوق رسيدن به هدف ها وآرمان ها ي خاص نيز الهام مي گيرد
بااضافه اين نکته ميلم است که قانون نمي تواندتما م وقايعي راکه در لجتماع رخ مي دهد پيش بيني مي کند و خواه نا خواه علماي حقوق ودادرسان بايد قواعدکلي را بر مصداق هاي ان منطبق سازدودر اينراه بي ترديد از انچه که موافق عدالت ا مي بينند پيروي خواهند کرد وعقايد اخلاقي ومذهبي ايشان در ساختن اين دسته ازقواعد تاثير فراواني دارد.
پس بر مبناي تعاريفي که از علم وهنر شد بايد گفت نظام حقوقي هردو جنبه رادارا است زيرا ايجاد قواعد آن از حوادث اجتماعي وآرمانهاي اخلاقي هر دو استفاده مي شود از طرفي بايد نيازمنديهاي اجتماع رابامشاهده وقايع خارجي تشخيس داد وبه روش ساير علوم رابطه عليت بين حوادث را ديافت واز سوي ديگر بايستي در پي بهترين قواعد بود وازميان مقررات موجود دسته اي رابرگزيد که با اين نيازها سازگاري بيشتري دارند به گفته ژني حقوق هنري است که بر مبناي علم استوار شده است.
نويسنده:زهراصاحبي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان