بسم الله
 
EN

بازدیدها: 980

سيستم قضايي کشور بلژيک-قسمت سوم

  1390/12/2
خلاصه: سيستم قضايي کشور بلژيک-قسمت سوم
نظارت بر پليس فدرال.

انواع دادگاهها
در رأس دادگاههاي قوه قضائيه بلژيک، ديوانعالي کشور قرار دارد. وظيفة اين ديوان به عنوان عاليترين مرجع قضائي نظارت بر دادگاهها جهت رعايت قانون است و بعد از ديوانعالي کشور، دادگاههاي تجديد نظر قرار دارند که وظيفة آنها تجديد نظر از احکام دادگاههاي بدوي، تجارت و دادگاههاي کار مي باشد. بعد دادگاههاي بدوي قرار دارند دادگاههاي بدوي (کيفري ومدني) و دادگاههاي تجارت وکار رسيدگي ابتدائي را حسب صلاحيتهاي تعيين شده، انجام مي دهند.
دادگاههاي بدوي
مهمترين دادگاههاي اين کشور دادگاههاي بدوي هستند. کل کشور بلژيک به 27 حوزة قضائي تقسيم مي شود در هرحوزه دادگاههاي بدوي، ودادگاه تجارت، دادگاه کار، دادگاه پليس، دادگاه صلح و دادسراي شاهي انجام وظيفه مي کنند.
اصل برصلاحيت رسيدگي دادگاههاي بدوي است مگر آنچه را که قانون به عهدة ساير دادگاههاي محول کرده باشد. اين دادگاهها دو نوع صلاحيت دارند اول صلاحيت رسيدگي بدوي که شرح آن خواهد آمد دوم، صلاحيت رسيدگي تجديد نظر، اين دادگاهها مرجع تجديد نظر از احکام دادگاههاي صلح وپليس هستند. کلية دعاوي مدني که موضع آنها تا 1870 يورو باشد در دادگاههاي صلح مورد رسيدگي قرار مي گيرند و مرجع تجديد نظر در اين موارد دادگاههاي بدوي هستند. دادگاههاي بدوي به سه دسته تقسيم مي شوند.

دادگاه مدني

اين دادگاهها صلاحيت رسيدگي به کلية جرائم مدني را دارند مگر مواردي که در صلاحيت دادگاههاي تجاري وکار ودادگاه صلح باشد. در اين دادگاهها ممکن است رسيدگي با حضور يک قاضي ويا سه قاضي صورت گيرد. در صورتي رسيدگي با حضور سه قاضي است که دادگاه بدوي مدني در مقام تجديد نظر از احکام دادگاهها صلح باشد. شعب دادگاههاي بدوي مدني نيز به صورت تخصصي انجام وظيفه مي نمايند. ميزان پرونده موجودي در هرشعبه مدني بين 15 تا 40 پرونده است.

دادگاه کيفري

اصل بر صلاحيت دادگاههاي بدوي کيفري است مگر مواردي که قانون رسيدگي به آنها را در صلاحيت ديگر مراجع مثل دادگاه پليس قرار داده باشد. کلية دعاوي کيفري مربوط به روابط کارگر وکارفرما نيز در دادگاههاي بدوي کيفري مورد رسيدگي قرار مي گيرند زيرا، دادگاههاي کار ماهيت حقوقي دارند وبه دعاوي حقوقي کارگر وکارفرما رسيدگي مي نمايند. شعب دادگاههاي کيفري به صورت تخصصي هستند؛ مثلاً يک يا چند شعبه به جرائم جوانان وهمچنين شعبي به جرائم مالي و 0 … اختصاص دارند. در معيت دادگاههاي کيفري، دادسراي شاهي انجام وظيفه مي نمايد، آئين دادرسي در دادگاههاي جوانان نسبت به ساير دادگاهها متفاوت است در دادگاهاي جوانان تصميمات قضائي با هدفهاي تربيتي اتخاذ مي‎شود، شيوه اجراي کيفرها نيز با بزرگسالان متفاوت است، در کانون اصلاح‎وتربيت براي جوانان ونوجوانان برنامه هاي تربيتي اجراء مي شود. سن مسئوليت کيفري در بلژيک 18 سال است و اين برنامه ها براي افراد زير 18 سال اجراء مي‎شود. دادگاههاي کيفري با حضور يک قاضي ودر موارد خاص با حضور 3 قاضي تشکيل مي‎گردند، در موردي که دادگاه کيفري در مقام تجديد نظر از احکام دادگاههاي پليسي انجام وظيفه مي کند، و درمورد جرائم بر ضد عفت واخلاق عمومي ودر ساير جرائم نيز درصورت تقاضاي متهم يا دادستان، دادگاه کيفري با حضور سه قاضي تشکيل مي گردد.

دادگاه تجارت

دادگاههاي تجاري، دادگاههايي تخصصي هستند اين دادگاهها کلية دعاوي مربوط به شرکتهاي تجاري ودعاوي اين شرکتها برعليه همديگر ودعاوي مربوط به ورشکستگي را رسيدگي مي نمايند. دادگاه تجاري با حضور سه قاضي تشکيل مي‎گردد، يکنفر از قضات رسمي دادگستري و دونفر از صاحبان مشاغل مربوط، اعضاء اين دادگاه را تشکيل مي دهند. اين دونفر از متخصصين مشاغل تجاري مي‎باشند. شيوة انتخاب اين دونفر که آنها رامستشار دادگاه تجارت مي نامند به اين شکل است که همانند ساير مناصب قضائي در ابتدا از طريق روزنامه رسمي اعلام مي‎شود که اين مناصب بلاتصدي هستند و افراد داراي شرايط، کانديد مي شوند و شوراي عالي عدالت آنها را انتخاب وگزينش مي نمايد. تشکيل جلسة دادگاه با حضور هرسه نفر وملاک صدور تصميم، اکثريت آراء از بين سه قاضي است. مستشاران براي مدت معين انتخاب مي شوند و استخدام رسمي نيستند و در اين مدت معين، حقوق اندکي به آنها پرداخت مي شود. آراء دادگاههاي تجاري مانند ساير دادگاهها که رسيدگي بدوي مي نمايند قابل تجديد نظر در دادگاههاي تجديد نظر است.

دادگاه کار

اين دادگاهها نيز تخصصي وحقوقي هستند که رسيدگي بدوي مي نمايند. کلية دعاوي مربوط به کارگر وکارفرما ودعاوي تأمين اجتماعي وبيمه در صلاحيت اين دادگاهها است. دادگاههاي کار با حضور سه قاضي تشکيل مي‎شود. رئيس دادگاه قاضي رسمي دادگستري است و دونفر مستشار از بين کار فرما يا کارگران همانند اعضاء مستشار دادگاههاي تجارت، انتخاب مي شوند در اين دادگاهها نحوة انتخاب مستشاران وشيوه رسيدگي نيز مثل دادگاههاي تجارت است.کلية احکام اين دادگاهها قابل تجديد نظر در دادگاههاي تجديد نظر هستند.

دادگاه صلح

دادگاه صلح يک نوع دادگاه حقوقي است که دعاوي خانوداگي وکلية دعاوي مدني که ميزان آنها 1870 يورو، کمتر است، در اين دادگاهها رسيدگي مي شوند آراء دادگاههاي صلح قابل تجديد نظر در دادگاههاي بدوي مدني است. اين دادگاهها با حضور يکنفر قاضي رسيدگي مي کنند ودر دعاوي خانوداگي مددکاران ومشاوران روانشناسي واجتماعي در روند رسيدگي مشارکت دارند، اما تخاذ تصميم نهائي با قاضي دادگاه است .

دادگاههاي پليس

داد‎گاههاي پليس به کلية جرائم مربوط به راهنمائي و رانندگي وتصادفات رسيدگي مي نمايند، اين دادگاهها کيفري هستند ودر معيت آنها دادسراي شاهي انجام وظيفه مي کند دادگاههاي پليس با حضور يکنفر قاضي تشکيل مي گردند وکلية احکام آنها قابل تجديد نظر در دادگاههاي کيفري بدوي است.

ب) دادگاههاي تجديد نظر
دادگاههاي تجديد نظر جزء قوه قضائيه بلژيک محسوب مي گردند ودر قانون اساسي به تشکيل واستقلال اين دادگاهها اشاره شده است. کل کشور بلژيک به پنج حوزه دادگاههاي تجديد نظر تقسيم مي گردد. يک حوزه متعلق به بروکسل وچهارحوزه ديگر با مرکزيت چهار شهر بزرگ کشور ودر حوزه معين تشکيل شده است. کليه احکام دادگاههاي ابتدائي بجز مواردي که رسيدگي به تجديد نظر خواهي آنها در صلاحيت دادگاههاي بدوي است، قابل تجديد نظر خواهي در اين دادگاهها هستند. دادگاههاي تجديد نظر به دوبخش مدني وکيفري تقسيم مي‎شوند.
شعب کيفري با حضور سه قاضي تشکيل مي شوند وشعب مدني با يک نفر قاضي رسميت پيدا مي نمايد، مگر موارد خاصي که قانون تعيين کرده که بايد با حضور سه قاضي تشکيل گردد، مثل موردي که اصحاب دعوي يا وکلاء آنها تقاضاي رسيدگي با حضور سه نفر قاضي بنمايند. در موارديکه شعب دادگاههاي تجديدنظر با حضور سه نفر تشکيل شوند دو نفر از آنها مستشار هستند. مستشاران دادگاه تجديدنظر به طرق مختلف انتخاب مي شوند. اولين شيوه اين است که مستشاران از بين قضات انتخاب شوند. در اين صورت مستشار بايد داراي 15 سال سابقه کار قضائي باشد وحداقل بايد پنج سال به عنوان قاضي دادگاه انجام وظيفه کرده باشد. شيوه دوم انتخاب مستشاران به اين شکل است که افراد متقاضي در آزمون مربوطه شرکت نمايند در اين شيوه وکلاء دادگستري نيز با 15 سال سابقه مي‎توانند شرکت نمايند. شيوه سوم زماني است که قضات داراي 7 سال سابقه باشند ومي توانند با طي کردن دوره کارآموزي به عنوان مستشار انتخاب شوند. دراين سه صورت مستشاران به عنوان قضات دائم دادگاه تجديد نظر انتخاب مي‎شوند اما بلحاظ نيازي که دادگاههاي تجديدنظر دارند ممکن است مستشار موقت نيز انتخاب نمايند. دراين صورت اساتيد دانشگاه بابيست سال سابقه تدريس وقضات بازنشسته و وکلاء داراي بيست سال سابقه کار مي توانند با طي کردن فرآيند ذيل به عنوان مستشار موقت انتخاب شوند.

اخذ عقيده ونظر مقامات محل زندگي متقاضيان
اخذ نظر موافق مجمع دادگاههاي تجديد نظر
در اين صورت افراد به عنوان مستشار موقت يا علي البدل دادگاههاي تجديد نظر انتخاب مي شوند وفقط در دادگاههاي تجديد نظر مدني وتجاري در صورت غيبت اعضاء اصلي، از آنها استفاده مي شود. يکي ديگر از وظايف دادگاههاي تجديد نظر نظارت بر دادگاههاي تالي است که دادگاها بايد گزارش عملکرد خود را به دادگاه تجديد نظر ارسال نمايند.

دادگاههاي تجديد نظر تجارت وکار

شعبي از دادگاههاي تجديد نظر بطور اختصاصي به پرونده هايي رسيدگي مي کنند که در دادگاههاي تجارت وکار مورد رسيدگي قرار گرفته اند. دادگاههاي تجديدنظر تجارت وکار هرکدام جداي از ديگري مي باشند. شرايط رسيدگي و ساختار اين دادگاهها مانند ساير شعب دادگاههاي تجديد نظر است. علاوه بر اين دادگاههاي تجديدنظر در مواردي نيز رسيدگي بدوي مي نمايند. در اين مورد همانند ساير موارد، دادسراي عمومي در معيت اين دادگاهها انجام وظيفه مي‎نمايند. در موارد ذيل دادگاههاي تجديد نظر رسيدگي بدوي مي نمايند:

جرائم سياسي
جرائم مطبوعاتي
کليه جرائم قضات و وزراء
در رسيدگي به جرائم سياسي ومطبوعاتي با حضور هيأت منصفه صورت مي گيرد واعضاء هيأت منصفه در اين دادگاهها 12 نفر است که از بين مشاغل مختلف انتخاب مي شوند.





نويسنده:محمدجواد شريعت باقري-مديرکل دفتـر امـور بين الملل





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان