بسم الله
 
EN

بازدیدها: 840

دانستني هاي حقوقي در باره شرکتها-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/12/1
خلاصه: دانستني هاي حقوقي در باره شرکتها-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
تشکيل شرکت
براي تشکيل شرکت با مسئوليت محدود طي مراحل زير ضروري است:
1- تنظيمـ شرکتنامه و امضاي آن
2- تأديه و پرداخت کل سرمايه شرکت
3- ثبت شرکت در ادراه ثبت شرکتها

در رابطه با موارد فوق لـازمـ است به توضيحات زير توجه شود:
1- شرکتنامه در شرکتهاي با مسئوليت محدود رکن اساسي آن است، به طوري که عدمـ تنظيمـ آن سبب بطلـان شرکت است. در شرکتنامه نسبت مشارکت هر شريک و سهمـ الشرکه هر کدامـ اعمـ از نقدي يا غير نقدي که بايد تقويمـ شده باشد، قيد ميگردد.
2- در شرکتهاي با مسئوليت محدود برخلـاف شرکتهاي سهامي، کل سرمايه نقدي بايد در ابتدا پرداخت شده و سهمـ الشرکه غير نقدي نيز تقويمـ و تسليمـ شده باشد، درحالي که در شرکتهاي سهامي با پرداخت 35 درصد سرمايه نقدي و تعهد بقيه آن ميتوان اقدامـ به تأسيس شرکت نمود. به موجب ماده100 قانون تجارت چنانچه شرکت با مسئوليت محدود نسبت به تأديه کل سرمايه نقدي ئ غير نقدي اقدامـ ننمايد باطل و از درجه اعتبار ساقط است. البته بايد توجه داشت که شرکت حتي در صورتي که به موجب عدمـ اجراي اين امر ابطال گردد، در مقابل اشخاص ثالث و مطالبات آن‌هـا حق استناد به اين بطلـان را ندارد.
3- پس از طي مراحل فوق، شرکت بايد در اداره ثبت شرکتها ثبت شود. اسمـ شرکت نبايد متضمن نامـ هيچ يک از شرکاء باشد و همانند شرکتهاي سهامي، شرکت الزاماً بايد نامي غير از نامـ شرکا داشته باشد و حتي نامـ آن نبايد به صورتي باشد که اشخاص ثالث اعتبار شرکت را منوط يا مرتبط با اعتبار يکي از شرکاء تلقي کنند و اگر جز اين باشد شريکي که نامـ او در شرکت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حکمـ شريک ضامن در شرکت تضامني را خواهد داشت.

به طور کلي در انتخاب نامـ شرکت رعايت دو نکته زير ضروري است:
-عبارت \ " با مسئوليت محدود \ " بايد در انتهاي نامـ شرکت اضافه شود.
- نامـ شرکت متضمن نامـ هيچ يک از شرکا نباشد.

تعريف سهمـ الشرکه
آورده نقدي يا غير نقدي هر شريک را در شرکتهاي با مسئوليت محدود سهمـ الشرکه مينامند. در واقع سهمي که هر شريک در سرمايه شرکت دارد، سهمـ الشرکه ناميده ميشود. سهمـ الشرکه ممکن است نقدي يا غير نقدي باشد، ولي در هر حال بايد تمامـ آن پرداخت شود.
در ماده 98 قانون تجارت آمده است که شرکا نسبت به قيمتي که در حين تشکيل شرکت براي سهمـ الشرکه‌هاي غير نقدي معين شده، در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند. اين امر به اين خاطر است که اگر شرکا سهمـ الشرکه شريکي را بيش از ميزان واقعي قلمداد نمايند نه تنها شريکي که سهمـ الشرکه غير نقدي او زيادتر از ارزش واقعي تقويمـ شده در مقابل ذي نفع مسئول است، بلکه معامله کنند گان با شرکت ميتوانند نسبت به تفاوت مطالبات خود (در صورتي که دارايي شرکت کفاف پرداخت بدهي‌هاي آن را ندهد) به هر يک از شرکاء که بخواهند مراجعه نمايند و شرکا به موجب قانون در اين خصوص در قبال اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند.

خصوصيات سهمـ الشرکه
1- سهمـ الشرکه را نميتوان به صورت اوراق تجارتي قابل انتقال با نامـ يا بينامـ و غيره در آورد.
2- سهمـ الشرکه را نميتوان به غير منتقل نمود، مگر با رضايت عده‌اي از شرکا که لـااقل 4/3 سرمايه متعلق به آن‌هـا بوده و اکثريت عددي نيز داشته باشند.
3- انتقال سهمـ الشرکه فقط از طريق سند رسمي (ثبت در اداره ثبت شرکتها) صورت ميگيرد، به خلـاف شرکت سهامي که انتقال سهامـ بينامـ با تحويل اوراق سهامـ و در سهامـ با نامـ با ثبت در دفتر شرکت به عمل ميآيد.

مجمع عمومي يا رأي شرکا
در شرکت با مسئوليت محدود هر شريک به نسبت سهمي که در شرکت دارد داراي رأي خواهد بود، مگر آنکه اساسنامه ترتيب ديگري مقرر داشته باشد (ماده 107 قانون تجارت).
در شرکت با مسئوليت محدود تشريفات انعقاد مجمع و اينکه دعوت به چه صورت به عمل آيد تا آثار قانوني داشته باشد ديده نميشود، بلکه آراي شرکا داراي اعتبار است و هر گونه توافقي که شرکا بنمايند و يا در اساسنامه بدان تعهد نمايند معتبر است.

هيئت نظار
در شرکت با مسئوليت محدود در صورتي که تعداد شرکا کمـ باشد انتخاب بازرس پيش بيني نشده، ولي هرگاه عده شرکا بيش از 12 نفر باشد تعيين هيئت نظار (که به جاي بازرس در شرکت سهامي است) ضروري ميباشد. تعداد هيئت نظار سه نفر نيا بيشتر خواهد بود، که از طرف مجمع انتخاب خواهند شد. وظيفه اولين هيئت نظار پس از انتخاب شدن آ( است که تحقيق کند تا اطمينان حاصل شود که مقررات راجع به تأديه تمامـ سرمايه و تقويمـ سهمـ الشرکه‌هاي غير نقدي به عمل آمده يا خير. اعضاي هيئت نظار بايد دفاتر و صندوق و کليه اسناد شرکت را به دقت بررسي نموده و همه ساله گزارشي در اين خصوص به مجمع عمومي بدهند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان