بسم الله
 
EN

بازدیدها: 697

متن کامل منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري-قسمت ششم

  1390/12/1
خلاصه: متن کامل منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري-قسمت ششم
فصل دهم
شوراي اقتصادي و اجتماعي
ماده 61-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مرکب از 54 عضو ملل متحد خواهد بود که توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.
2- با رعايت مقررات بند سوم همه ساله هيجده (18) عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. عضوي که خارج مي‌گردد قابل انتخاب مجدد است.
3- در نخستين انتخاب پس از افزايش اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي از 27 به 54 علاوه بر اعضايي که به جاي نه عضوي که دوره خدمتشان پايان يافته انتخاب مي‌شوند 27 عضو جديد انتخاب خواهند شد. دوره خدمت نه عضو از اين 27 عضو اضافي پس از يک سال و نه عضو ديگر در پايان سال دوم به نحوي که از طرف مجمع ملي مقرر مي‌شود خاتمه مي‌يابد.

وظايف و اختيارات
ماده 62-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند مطالعات و گزارش‌هايي درباره مسائل بين‌المللي مربوط به امور اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي – آموزشي بهداشتي و ساير امور مربوط انجام داده يا تهيه نمايد يا موجبات انجام يا تهيه آن را فراهم آورد و در مورد اينگونه امور به مجمع عمومي و اعضاي ملل متحد و موسسات تخصصي مربوط توصيه‌هايي بنمايد.
2- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند به منظور تشويق احترام واقعي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه توصيه‌هايي بنمايد.
3- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند در خصوص اموري که در صلاحيت آن قرار دارد پيش‌نويس مقاوله نامه‌هايي براي تقديم به مجمع عمومي تهيه نمايد.
4- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند در خصوص مسائلي که در صلاحيت آن قرار دارد کنفرانسهاي بين‌المللي بر طبق قواعد مقرر از طرف ملل متحد ترتيب دهد.
ماده 63-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند با هريک از موسسات تخصصي مذکور در ماده 57 قراردادهايي منعقد کند و شرايطي را که به موجب آن موسسه مربوطه وابسته به ملل متحد خواهد گرديد معين نمايد. اينگونه قراردادها بايد به تصويب مجمع عمومي برسد.
2- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند از طريق مشاوره با موسسات تخصصي و توصيه به آنها و توصيه به مجمع عمومي و اعضاي ملل متحد فعاليتهاي موسسات تخصصي را هماهنگ سازد.
ماده 64-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند براي بدست آوردن گزارش‌هاي منظم موسسات تخصصي اقدامات مقتضي به عمل آورد. شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند براي بدست آوردن گزارش‌هايي در خصوص اقداماتي که براي اجراي توصيه‌هاي خود و توصيه‌هايي که توسط مجمع عمومي راجع به امور داخل در صلاحيت شورا به عمل آمده است با اعضاي ملل متحد و موسسات تخصصي ترتيباتي بدهد.
2- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند ملاحظات خود را درباره اين گزارشها به مجمع عمومي بفرستد.
ماده 65- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند اطلاعاتي در اختيار شوراي امنيت قرار دهد و به درخواست شوراي امنيت به آن شورا کمک کند.
ماده 66-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي در اجراي توصيه‌هاي مجمع عمومي وظايفي را که در حيطه صلاحيت آن شورا است انجام مي‌دهد.
2- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي خدماتي را که اعضاي ملل متحد و موسسات تخصصي از آن شورا بخواهند انجام دهد.
3- شوراي اقتصادي و اجتماعي وظايف ديگري را که در قسمتهاي ديگر اين منشور به عهده آن واگذار شده است يا ممکن است توسط مجمع عمومي بدان محول شود انجام مي‌دهد.

راي
ماده 67-1- هر عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي داراي يک راي خواهد بود.
2- تصويب شوراي اقتصادي و اجتماعي با اکثريت آراء اعضاي حاضر و راي دهنده گرفته مي‌شود.


مشاوره حقوقی رایگان