بسم الله
 
EN

بازدیدها: 716

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت بيستم

  1390/11/29
خلاصه: تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت بيستم اصل هفتاد و پنجم : طرح هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي که نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي کنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد, در صورتي قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و پنجم :

طرح هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي که نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي کنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد, در صورتي قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.

تفسير:
شماره‌ 30542 تاريخ 9/6/1378

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

نظر به‌ اينکه‌ تقسيم‌ يک‌ استان‌ با توجه‌ به‌ ارتقاي‌ سطح‌ سازمانهاي‌ محلي‌ و لزوم‌ ايجاد ادارات‌ کل‌ جديد در هر استان‌ و تغيير تشکيلاتي‌ و ضرورت‌ تأمين‌ عوامل‌ و پرسنل‌ مناسب‌ با اين‌ تشکيلات‌ و تغيير در بودجه‌ اصولاً متضمن‌ بار مالي‌ است‌، عليهذا خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصل 75‌ قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ فرمايند تأييديه‌ مورخ‌ 17/9/1376 آن‌ شورا راجع‌ به‌ مصوبه‌ مورخ‌ 9/9/1376 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ (در خصوص‌ طرح‌ تقسيم‌ استان‌ خراسان‌) مستظهر بر اين‌ تلقي‌ بوده‌ است‌ که‌ حتماً بر اساس‌ اين‌ مصوبة‌ مجلس‌، لايحه‌ تقسيم‌ استانِ خراسان‌ که‌ متضمن‌ بار مالي‌ معتنابه‌ است‌ به‌ مجلس‌ تقديم‌ شود و يا بر اين‌ مبنابوده‌ است‌ که‌ مطالعات‌ کارشناسي‌ توسط‌ دولت‌ انجام‌ پذيرد و در صورت‌ لزوم‌ گزارش‌ اين‌ مطالعات‌ براي‌ اطلاع‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ارسال‌ شود.

سيد محمد خاتمي‌ _ رئيس‌ جمهورشماره 5254/21/78 تاريخ 21/6/1378

جناب‌ حجت‌ الاسلام‌ والمسلمين‌ آقاي‌ خاتمي

رئيس‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

نامه‌ شمارة‌ 30542 مورخ‌ 9/6/1378 شما در جلسة‌ مورخ 21/6/1378 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد که‌ نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد؛

«استظهار شورا از طرح‌ تقسيم‌ استان‌ خراسان‌ الزام‌ دولت‌ به‌ کارشناسي‌ بوده‌ است‌ وگرنه‌ طرحي‌ که‌ دولت‌ را ملزم‌ کند تا استان‌ خراسان‌ را به‌ چند استان‌ تقسيم‌ نمايد خلاف‌ اصل هفتاد و پنج 75 قانون‌ اساسي‌ است.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


مشاوره حقوقی رایگان