بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,346

قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت دوازدهم

  1390/11/27
خلاصه: قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت دوازدهم
اجرائيه اجور و وجه التزام

بند 60- اجرت المثل و وجه التزام روزانه و ماهيانه و غيره فقط به ميزاني که ذينفع حين تقاضاي اجرء استحقاق مطالبه آن را دارد قابل صدور اجرائيه است.

اصلاحي بند شصت و سه مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


قيد شماره چاپي سند مالکيت در متن اسناد

بند 61- شماره چاپي سند مالکيت نيز علاوه بر شماره ثبت ملک و شماره صفحه دفتر املاک در اسناد قيد شود.

اصلاحي بند پنجاه و نه مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


معامله قنات

بند 62- معامله قنوات از لحاظ وصول ماليات مانند معاملات غير منقول است.

اصلاحي بند پنجاه و هشت بخشنامه هاي تا آخر سال 49


رد اسناد و مدارک متعاملين

بند 63- اسناد و مدارک اصحاب معامله که ملاحظه آن براي ثبت سند ضرورت دارد بايد بلافاصله مسترد شود و اگر نگهداري آن ضروري باشد بايد سردفتر شخصاً به ذينفع رسيد داده و بلافاصله پس از انجام معامله مسترد نمايد نگهداري اسناد و مدارک اصحاب معامله پس از انجام معامله ممنوع است مگر آنکه طبق آئين نامه بايد نزد سردفتر بماند.

اصلاحي بند پنجاه و هفت مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


انتقال امتيازنامه و مانند آن

بند 64- امتيازنامه, گواهي نامه و پروانه که مخصوص اشخاص معين و تابع مقررات خاصي است قابل نقل و انتقال نمي باشد مگر با موافقت مرجع صالح در مورد انتقال امتياز برق مفاصاي سازمان برق مطالبه و در صورت نبودن مفاصا در متن سند تصريح شود کليه بدهي مود انتقال بعهده خريدار است.

اصلاحي بد پنجاه و پنج مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


تعيين تکليف تحويل ملک مورد معامله

بند65- در اسناد معاملات قطعي و اجاره نامه بايد تکليف تحويل ملک روشن شده و در صورت تعهد فروشنده يا موجر به تحويل, قبض رسمي صادر و به خريدار و مستاجر تسليم و در حاشيه ثبت دفتر رسيد اخذ شود و نيز در اجاره نامه ها تکليف خودداري موجر از تحويل گرفتن مورد اجاره نيز تعيين شود در هر حال اگر ملک ثبت نشده باشد ذينفع بايد در باب تحويل و تخليه به دادگاه صالح رجوع نمايد.

اصلاحي بند پنجاه و چهار مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


فسخ سند با اقرارنامه و بدون اقرارنامه

بند 66- در موارديکه طرفين سند بخواهند بموجب اقرانامه آن را در دفتر ديگري فسخ نمايند آقايان سردفتران مکلفد مراتب را از دفترخانه تنظيم کننده سند تحقيق نمايند چنانچه اجرائيه صادر شده باشد پس از استعلام از اداره اجراء مبادرت به ثبت سند نموده رونوشت اداري اقرانامه را بدفتر خانه مربوطه ارسال دارند تا در ستون ملاحظات ثبت دفتر قيد نمايند و نيز در موارديکه طرفين سندي که نسبت به آن اجرائيه صادر شده يا يکي از آنها بخواهند طبق مقررات آن را در دفتر تنظيم کننده سند فسخ نمايند بايد قبلاً نظر اجراء استعلام و سپس در حد.د مقررات اقدام بفسخ شود.

اصلاحي بند پنجاه و سه مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


قيد اجاره ثاني در ورقه مالکيت و دفتر املاک

بند 67- در موارديکه ملکي بيش از سه سال اجاره داده مي شود و مستاجر هم طبق اختيار مصرح در سند مورد اجاره را براي مدت بيش از سه سال بغير انتقال مي دهد قيد انتقال اخير در ورقه مالکيت و دفتر املاک ضروري نيست.

اصلاحي بند پنجاه مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان