بسم الله
 
EN

بازدیدها: 702

قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت يازدهم

  1390/11/24
خلاصه: قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت يازدهم
‌باب دوم
‌آيين دادرسي در دادگاه‌هاي تجديد نظر
‌ماده 226 - رييس ديوان تجديد نظر به متهم يا وکيل مدافع او از پنج تا ده روز مهلت مي‌دهد که در ظرف اين مدت با مراجعه به پرونده لوايح و‌يادداشتهايي که لازم مي‌داند تهيه و تقديم نمايد.
منشي دفتر نوشتجاتي را که توسط دادستان يا متهم يا وکيل مدافع او داده شده است به ترتيب تاريخ‌ثبت مي‌نمايد.
‌ماده 227 - پس از انقضاء مدت مقرره در ماده قبل دادگاه پرونده را در جلسه مقدماتي به ترتيبي که در مواد 187 و 188 اين قانون مقرر شده است‌مورد بررسي قرار داده و روز جلسه دادرسي را تعيين و به طرفين اعلام خواهد نمود.
‌ماده 228 - هر گاه درخواست تجديد نظر نسبت به قرارهاي صادره طبق ماده 113 ديوان حرب شده باشد دادگاه فقط در همان موضوع قرار رسيدگي‌نموده و رأي خواهد داد - در مورد اين ماده رسيدگي خارج از نوبت و در جلسه اداري به عمل مي‌آيد.
‌ماده 229 - ديوان تجديد نظر فقط نسبت به اتهامي که در ديوان حرب مورد رسيدگي واقع شده است رسيدگي مي‌نمايد.
‌ماده 230 - طرفين دعوي ضمن درخواست تجديد نظر نمي‌توانند از موضوع مورد دادرسي خارج و مطلب ديگري را به ميان آورند ولي مي‌توانند‌اسناد و دلايل ديگري را که راجع به موضوع دادرسي است ابراز و اظهار دارند.
‌ماده 231 - هر گاه درخواست تجديد نظر فقط از طرف دادستان شده باشد متهم مي‌تواند به جاي اينکه شخصاً خودش حاضر شود وکيل از طرف‌خود تعيين و معرفي نمايد مگر اينکه دادگاه بر حسب اقتضاء مورد حضور او را لازم بداند که در اين صورت بايستي شخصاً در دادگاه حاضر شود.
‌ماده 232 - در صورت موجود بودن يکي از علل مذکور در ماده 44 اين قانون بايد اعتراض قبل از شروع به دادرسي تقديم شود و ديوان تجديد نظر‌قبل از رسيدگي در ماهيت امر به موضوع رسيدگي نموده و رأي مقتضي خواهد داد ولي هر گاه موجب رد در ضمن جريان دادرسي پيش بيايد دادگاه در‌همان موقع به اعتراض رسيدگي خواهد نمود.
‌ماده 233 - ديوان تجديد نظر پس از رسيدگي مي‌تواند بر حسب مورد حکم ديوان حرب را تأييد و يا فسخ کند و در صورت فسخ تجديد رسيدگي‌نموده رأي مقتضي صادر خواهد نمود.
‌ماده 234 - هر گاه درخواست تجديد نظر فقط از طرف متهم شده باشد ديوان تجديد نظر نمي‌تواند کيفر اوليه را تشديد نمايد ولي در موردي که‌دادستان درخواست تجديد نظر کرده و موجبات تشديد هم موجود باشد ديوان تجديد نظر مي‌تواند کيفر را به اقتضاء مورد تشديد نمايد.
‌ماده 235 - اگر ديوان تجديد نظر حکم ديوان حرب را به علت عدم صلاحيت محلي فسخ نمايد قرار ارجاع قضيه را به دادگاه صلاحيتدار صادر‌مي‌نمايد (‌رجوع به ماده 100 اين قانون).
‌ماده 236 - هر گاه حکم ديوان حرب به علت عدم صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي فسخ شده باشد پرونده امر به نزديکترين دادسراي شهرستان ارسال و‌متهم نيز هر گاه بازداشت شده باشد به دادسراي مربوطه تسليم مي‌شود.
‌ماده 237 - ساير ترتيبات رسيدگي و صدور حکم در ديوان تجديد نظر موافق اصولي است که براي دادرسي در ديوان حرب مقرر شده است.
‌ماده 238 - احکام و قرارهاي ديوان تجديد نظر قطعي بوده و قابل اعتراض نيست جز در مواردي که به موجب ماده 269 اين قانون قابل رسيدگي‌فرجامي (‌استدعاي تميز) باشد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان