بسم الله
 
EN

بازدیدها: 722

يک پرونده(93)اظهارات متهمان در پرونده عليه متهم ديگر حجّيت شرعي ندارد

  1390/11/23
خلاصه: يک پرونده اظهارات متهمان در پرونده عليه متهم ديگر حجّيت شرعي ندارد
طبق اين پرونده، دادگاه نظامي يک به استناد اقارير متهمان چندين نفر را محکوم به دريافت رشوه مي کند که پس از صدور راي دادگاه يکي از متهمان از راي دادگاه نظامي يک تجديدنظرخواهي مي نمايد.

شعبه ديوان عالي کشور با توجه به استدلال زير راي صادره را نقض مي کند: نظر به اينکه اظهارت و اعترافات ديگر متهمين پرونده، عليه ستوان «ح. س» حجيت شرعي ندارد و صرفاً عليه خودشان نافذ مي‌باشد و مشاراليه در جميع مراحل تحقيق دادرسي، بزه انتسابي را تکذيب نموده و استدلال دادگاه مبني لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر نمي‌تواند موجبات حصول علم از طريق متعارف باشد.خلاصه جريان پرونده و راس صادره از دادگاه نظامي يک و شعبه ديوان عالي کشور بدين شرح است:تاريخ رسيدگي: 1389/5/16

شماره دادنامه: 359/89

مرجع رسيدگي: شعبه سي و دوم ديوان عالي کشور

خلاصه جريان پرونده: ....

ستوان‌دوم «ح. س» به اتهام اخذ رشوه قدر متيقن چهارميليون و پانصد هزار ريال در قبال تباني با قاچاقچيان و رهايي افاغنه غيرمجاز تحت پيگرد دادسراي نظامي استان ... قرار گرفته است، با اين توضيح که ابتدا سرباز وظيفه «م. هـ» توسط مامورين حفاظت در حالي که با يک دستگاه خودرو پژو صحبت مي کرده رويت شده است و متعاقب دو دستگاه خودرو ديگر که حامل افاغنه غيرمجاز بوده اند به سرعت از مقابل پاسگاه عبور مي‌کنند.

در همين رابطه نامبرده دستگير شده و اظهار داشته ستوان ص. به من دستور داده بود که ببينم چکار دارد. وقتي جلو رفتم احوال پرسي کردند و بعد حرکت کرد و پشت سر آن سه تويوتا حامل افاغنه عبور کردند و اضافه کرده که ماشين‌هاي افاغنه زيادي آمدند و عبور کردند و ستوان «ص.» در جاده بود و راه پاک کن افغاني‌ها مي‌آمدند و با او صحبت مي‌کردند و بعد خودروهاي تويوتا و پژو حامل افاغنه مي‌آمدند و عبور مي‌کردند.‌پنج روز قبل ستوان «ص.» و استوار «ب.» از خودروهاي حامل افاغنه پول گرفتند. فرداي آن روز 10 هزار تومان استوار «ب.» به من داد و در شيفت قبل بيش از 50 الي 100 دستگاه خودرو حامل قاچاقچيان انسان و راه پاک کن مي‌آمدند و مي‌رفتند من دورتر ايستاده بودم و نديدم پول گرفته اند. ستوان «ص.» نيز در حالي که به بهانه قضا حاجت به طرف بيابان رفته بود با انداختن 40 هزار تومان وجه نقد و دو برگ کاغذ که شماره خودرو تويوتا نوشته شده بود دستگير شده و منکر شده و استوار «ب» نيز اتهام وارده را تکذيب کرده است.در بازجوئي مرحله بعد ستوان «ص» اقرار نموده از چهار دستگاه خودرو جمعاً 40 هزار تومان در قبال رهايي افاغنه غيرمجاز دريافت کرده است و استوار «م. ب» نيز اقرار کرده جمعاً 70 هزار تومان از هفت دستگاه خودرو اخذ نموده، 10 هزار تومان به سرباز «هـ .» داده و قرار بود نصف ديگر را به ستوان «ص.» بدهم.

‌سرباز «هـ .» اظهار داشته روز دستگيري ما حدود 50 خودروي متوقف شدند که رانندگان پژو 10 هزار تومان و رانندگان تويوتا 15 تا 20 هزار تومان پرداخت مي‌کردند. من حدود 6 مرحله با ستوان «ص.» و استوار «ب.» به ماموريت اعزام شدم که هر مرحله تا صبح 50 دستگاه خودرو متوقف شده و از هر خودرو مبالغي بين 10 تا 20 هزار تومان اخذ و آزادشان مي‌کردند. وي اضافه کرده در 5 مرحله با ستوان «س.» جانشين پاسگاه و گروهبان «ک.» اعزام شده‌ام که هر بار 30 الي 40 خودرو متوقف و از هر کدام مبلغ 10 تا 20 هزار تومان اخذ و رهايشان مي‌کردند. حتي در يک مرحله يک خودرو قصد فرار داشت ستوان س. او را با خارک پنچر و متوقف نمود که از آن خودرو در قبال آزادي مبلغ زيادي گرفتند.‌سهم من در طول مدت خدمت در ... حدود دويست هزار تومان بود که به من پرداخت شده است گروهبان «ع. ک» نيز به اخذ مبلغ 70 هزار تومان رشوه به تنهايي اقرار کرده و اضافه نموده شبهايي که با ستوان «س.» بودم، حدود هشت دستگاه خودرو توسط گشت ما توقيف و از هر خودرو 10 هزار تومان توسط «س.» دريافت گرديد و اين اقدام به مدت 5 شب ادامه داشت و در اين شبها ستوان «س.» به من 15 الي 20 هزار تومان پرداخت مي‌کرد.

‌ستوان «س.» در بازجوئي ماخوذه بزه انتسابي را تکذيب و اظهارات و اعترافات ديگر همکاران خود را منکر شده است.

در مواجهه حضوري با سرباز «هـ .» و با گروهبان «ک.» نيز اتهام را تکذيب کرده است البته گروهبان ک. اقارير قبلي خود را در مراحل بعد تکذيب و سرباز «هـ» اظهار داشته جمعاً 200 هزار تومان رشوه دريافت شده که 30 هزار تومان را در شيفت آقاي «س.» گرفته و 170 هزار تومان در شيفت آقاي «ص.» بوده که به عنوان سهميه اخذ کرده است.در نهايت دادسرا در خصوص اتهام ستوان «س.» دائر به اخذ رشوه قدر متيقن چهارصد و پنجاه هزار تومان، کيفرخواست صادر نموده و شعبه اول دادگاه نظامي يک استان ... عهده دار رسيدگي به پرونده شده و در جلسه دادگاه ستوان «ص.» اتهام وارده را تکذيب و اظهارات قبلي را توجيه نموده و استوار «ب.» به اخذ رشوه به مبلغ 90 هزار تومان اقرار کرده و سرباز «هـ» نيز اتهام وارده را پذيرفته است.

ستوان «س.» همچنان منکر اتهام بوده و در مقام اخذ آخرين دفاع ستوان «ص.» و «م. ب» و «هـ .» تقاضاي عفو و بخشش نموده‌اند.‌دادگاه با اعلام ختم رسيدگي برابر دادنامه صدرالاشاره ستوان «س.» را با اشاره به اظهارات «هـ .» و «ک.» عليه وي و اينکه اظهار بي اطلاعي او از دريافت وجه توسط ديگر مامورين غيرممکن است زيرا نمي‌شود مامورين حاضر در گشت اقدام به اخذ وجه بنمايد. ليکن مسئول اکيپ از آن مطلع نباشد.

مجرميت هر پنج نفر از جمله ستوان «س.» را احراز و اخيرالذکر را به استناد بند ب ماده 118 و ماده 4 و ماده 5 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و رعايت مواد 22، 42، 18 (تبصره ذيل) و ماده 48 قانون مجازات اسلامي به پرداخت پانزده ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس و جزاي نقدي معادل وجه ماخوذه و محروميت از ترفيع به مدت يکسال محکوم نموده است.پس از اينکه دادنامه ابلاغ شده در فرجه قانوني آقايان «ع. س» و «م. ع.» با تقديم لايحه اي به شرح مندرج در صفحات 269 و 270 پرونده که طي شماره 4-29/1/89 ثبت و ضميمه پرونده شده، به وکالت از ستوان «ح. س» ضمن پرداخت هزينه دادرسي نسبت به راي صادره اعتراض و تقاضاي تجديدنظرخواهي کرده‌اند.

پرونده امر به دفتر ديوان عالي کشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.

هيات شعبه در تاريخ بالا تشکيل گرديد. پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده و نظريه کتبي داديار ديوان عالي کشور اجمالاً مبني بر: تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته را دارم. درخصوص دادنامه شماره 8809979187100434-24/12/88 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:راي شعبه ديوان عالي کشور

نظر به اينکه اظهارت و اعترافات ديگر متهمين پرونده، عليه ستوان «ح. س» حجيت شرعي ندارد و صرفاً عليه خودشان نافذ مي باشد و مشاراليه در جميع مراحل تحقيق دادرسي بزه انتسابي را تکذيب نموده و استدلال دادگاه مبني لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر نمي‌تواند موجبات حصول علم از طريق متعارف باشد. لذا تقاضاي تجديدنظر خواهي مطروحه موجه تشخيص و به استناد بند د ماده 6 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها، ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته در خصوص «ح.س» رسيدگي مجدد را به شعبه ديگر دادگاه نظامي يک استان ... محول مي نمايد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان