بسم الله
 
EN

بازدیدها: 967

ديدگاههاي قضايي(46)تقليل خواسته

  1390/11/23
خلاصه: ديدگاههاي قضايي تقليل خواسته
سوال ـ چنانچه خواهان در جريان رسيدگي خواسته را به حدّي کاهش دهد که آنرا در قابليت تجديدنظر خارج کند، آيا راي صادره قابل تجديدنظرخواهي خواهد بود يا خير؟

نظريه شماره 3826/7 ـ 17/5/1383نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

مقررات راجع به تعيين بهاي خواسته در مواد44 61 تا 63 قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 آمده است. اما با عنايت به اينکه خواهان طبق ماده45 98 همان قانون مي‎‏تواند خواسته خود را که در دادخواست تصريح کرده در تمام مراحل دادرسي کم کند، در صورتي که خواهان با استفاده از اختيارات قـانوني مـذکور خـواسته (ميزان خـواسته) را کـاهش دهد. مـلاک تجديدنظرخواهي مبلغي است که پس از کاهش خواسته تعيين شده است. از طرفي چون بهاي خواسته غير از خواسته است، در صورتي که خواسته خواهان ثابت باشد اما بهاي آن را خواهان کم کند، چون بدون تغيير اصل خواسته، کاهش بهاي آن از شمول ماده 98 قانون مذکور خارج است، اين کاهش در تجديدنظرخواهي موثر نيست و ملاک تجديدنظرخواهي همان خواسته‎اي است که در دادخواست خواهان تعيين شده است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان