بسم الله
 
EN

بازدیدها: 857

قانون مجازات اسلامي-قسمت بيست و يکم

  1390/11/22
خلاصه: قانون مجازات اسلامي-قسمت بيست و يکم
فصل هشتم - ديه گردن
ماده 412 - شکستن گردن بطوريکه گردن کج شود ديه کامل دارد .
ماده 413 - جنايتي که موجب کج شدن گردن شود و همچنين جنايتي که مانع فرو بردن غذا گردد جريمه آن با نظر حاکم تعيين مي شود .
ماده 414 - هرگاه جنايتي که موجب کج شدن گردن و همچنين مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زايل گردد ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن بادشواري بتواند گردن را مستقيم نگه بدارد يا غذا را فروببرد .

فصل نهم - ديه فک
ماده 415 - از بين بردن مجموع دو فک ديه کامل دارد و ديه هر کدام آنها پانصد دينار مي باشد واز بين بردن مقداري از هر يک موجب ديه مساحت همان مقدار است وديه از بين بردن يک فک بامقداري از فک ديگر نصف ديه با احتساب ديه مساحت فک ديگر خواهد بود .
ماده 416 - ديه فک مستقل از ديه دندان مي باشد و اگرفک بادندان از بين برود ديه هر يک جداگانه محسوب مي گردد .
ماده 417 - جنايتي که موجب نقص فک شود يا باعث دشواري و نقص جويدن گردد تعيين جريمه مالي آن با نظر حاکم است .

فصل دهم - ديه دست و پا
ماده 418 - از بين بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ ديه کامل دارد و ديه هرکدام از دستها نصف ديه کامل است خواه مجني عليه داراي دو دست باشد يا يک دست و دست ديگر را خلقتا" يا در اثر سانحه اي از دست داده باشد .
ماده 419 - ديه قطع انگشتان هر دست تنها يا تا مچ پانصد دينار است .
ماده 420 - جريمه مالي بريدن کف دست ک خلقتا" بدون انگشت بوده ويا در اثر سانحه اي بدون انگشت شده است با نظرحاکم تعيين مي شود .
ماده 421 - ديه قطع دست تا آرنج پانصد دينار است خواه داراي کف باشد و خواه نباشد و همچنين ديه قطع دست تا شانه پانصد دينار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده 422 - ديه دستي که داراي انگشت است اگر بيش از مفصل مچ قطع شود ويا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دينار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعيين مي شود .
ماده 423 - کسي که ازمچ يا آرنج يا شانه اش دو دست داشته باشد ديه دست اصلي پانصد دينار است و نسبت به دست زائد قاضي به هر نحو که مصلحت بداندنزاع را خاتمه مي دهد .
تشخيص دست اصلي و زائد بنظر خبره خواهد بود .
ماده 424 - ديه ده انگشت دو دست و همچنين ديه ده انگشت دو پا ديه کامل خواهد بود ، ديه هر انگشت عشر ديه کامل است .
ماده 425 - ديه هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم مي شودو بريدن هر بندي از انگشتهاي غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم است .
ماده 426 - ديه انگشت زائد ثلث ديه انگشت اصلي است وديه بندهاي زائد ثلث ديه بند اصلي است .
ماده 427 - ديه فلج کردن هر انگشت دو ثلث ديه انگشت سالم است و ديه قطع انگشت فلج ثلث ديه انگشت سالم است .
ماده 428 - احکام مذکور در مواد اين فصل در پا نيز جاري است .


مشاوره حقوقی رایگان