بسم الله
 
EN

بازدیدها: 750

قانون گذرنامه‌ مصوب اسفندماه 1351 با اصلاحات بعدي‌-قسمت اول

  1390/11/18
خلاصه: قانون گذرنامه‌ مصوب اسفندماه 1351 با اصلاحات بعدي‌-قسمت اول
ماده 1 فصل اول ـ کليات‌‌
ماده 1 ـ گذرنامه سندي است که از طرف مأموران صلاحيتدار دولت جمهوري اسلامي ايران مذکوردر اين قانون براي مسافرت اتباع ايران به خارج و يا اقامت در خارج و يا مسافرت از خارج به ايران‌داده مي‌شود.

ماده 2 اتباع ايران براي خروج از کشور و يا اقامت در خارج و يا مسافرت از خارج به ايران بايدتحصيل گذرنامه نمايند. صدور گذرنامه منوط به ارائه اسنادي است که هويت و تابعيت ايراني‌تقاضاکننده را ثابت نمايد. اسناد مزبور به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده 3 خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه يا مدارک مسافرت مذکور در اين قانون ممنوع است‌.

ماده 4 ورود به کشور و يا خروج از آن فقط از نقاطي که بنا به پيشنهاد وزارت کشور و تصويب‌هيأت وزيران تعيين و آگهي خواهد شد، مجاز است‌.

ماده 5 بازرسي گذرنامه و مدارک مسافرت و رسيدگي به آنها در مرز با شهرباني کل کشور و درنقاطي که شهرباني نباشد به عهده ژاندارمري کل کشور است‌. مأموران مربوط مکلفند از ورود افرادي که فاقد گذرنامه يا مدارک لازم براي ورود به ايران باشندجلوگيري نمايند. تبصره ـ در مواردي که افرادي فاقد گذرنامه و يا مدارک مسافرت براي مراجعت به ايران باشند درصورتي که تابعيت ايراني و يا ايراني بودن آنان محرز شود با رعايت ماده 20 اين قانون مکلفند برگ‌بازگشت به ايران را از مأموريت‌هاي سياسي و يا کنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارجه دريافت‌نمايند. ضوابط تشخيص و ايراني بودن اين قبيل اشخاص به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون‌تعيين خواهد شد.

ماده 6 برگ مسافرت موضوع ماده 9 و همچنين برگ بازگشت موضوع ماده 20 و پروانه‌هاي گذرموضوع مواد 29 و 30 از نظر اين قانون در حکم گذرنامه است‌.

ماده 7 فصل دوم ـ انواع گذرنامه‌
ماده 7 ـ گذرنامه بر سه قسم است‌:
الف ـ گذرنامه سياسي‌.
ب ـ گذرنامه خدمت (اعم از فردي يا جمعي‌).
ج ـ گذرنامه عادي (اعم از فردي يا جمعي‌).
تبصره ـ مشخصات انواع گذرنامه‌ها از لحاظ رنگ و شکل و قطع و تعداد اوراق و نظاير آن وهمچنين سازمان تهيه‌کننده آنها به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌گردد.

ماده 8 از تاريخ تصويب اين قانون گذرنامه‌هاي تحصيلي به تدريج به گذرنامه‌هاي عادي تبديل‌خواهد شد.

ماده 9 وزارت امور خارجه مي‌تواند در موارد لزوم با موافقت وزير امور خارجه براي کساني که به‌مأموريتهاي خاص اعزام مي‌شوند به جاي گذرنامه برگ مسافرت انفرادي و يا دسته‌جمعي صادرنمايد. مشخصات برگهاي مذکور در آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين خواهد شد.

ماده 10 (اصلاحي 20/2/1377) فصل سوم ـ گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت‌
ماده 10 ـ براي شخصيتهاي زير گذرنامه سياسي صادر مي‌شود:
1 ـ رهبر.
2 ـ رييس جمهور.
3 ـ رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام‌، رييس مجلس شوراي اسلامي‌، رييس قوة قضاييه‌، معاون‌اول رييس جمهور، اعضاي شوراي نگهبان‌، توليت آستان قدس رضوي‌، وزراي دولت جمهوري‌اسلامي ايران و معاونان رييس جمهور.
4 ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام‌، اعضاي شوراي‌عالي امنيت ملي‌، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي‌.
5 ـ رييس ديوانعالي کشور، دادستان کل کشور، رييس ديوان عدالت اداري‌، رييس و دادستان ديوان‌محاسبات‌، معاونان رييس قوه قضاييه‌، رييس سازمان بازرسي کل کشور، رييس دفتر مقام معظم‌رهبري‌، رييس کل بانک مرکزي و رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران‌.
6 ـ رييس ستاد کل نيروهاي مسلح‌، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي‌، رييس ستاد مشترک‌ارتش جمهوري اسلامي ايران و جانشينان ايشان‌، فرماندهان نيروهاي سه گانه سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ايران‌، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران‌،فرماندهان حفاظت اطلاعات نيروهاي ياد شده‌.
7 ـ نمايندگان مستقيم مقام معظم رهبري با معرفي رييس دفتر ايشان‌، نمايندگان ويژه رييس جمهوريا معاون اول رييس جمهور به معرفي دفتر ايشان‌، نمايندگان ويژه هيأت وزيران جهت مأموريتهاي‌خاص به معرفي دفتر هيأت دولت و رؤساي دفاتر رؤساي قواي سه گانه و مجمع تشخيص‌مصلحت نظام‌.
8 ـ رؤساي بنياد مستضعفان و جانبازان‌، سازمان تبليغات اسلامي‌، بنياد شهيد انقلاب اسلامي‌،جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران‌، کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران واستانداران کشور و شهردار تهران‌.
9 ـ رؤساي جمهور سابق‌، نخست وزيران سابق‌، معاونان اول سابق رئيس جمهور، رؤساي سابق‌مجلس شوراي اسلامي‌، رؤساي سابق قوه قضاييه‌، اعضاي سابق شوراي عالي قضايي با معرفي‌بالاترين مقام دستگاه مربوطه‌.
10 ـ مشاوران مقام معظم رهبري و معاونان دفتر معظم له با معرفي رييس دفتر ايشان‌، معاونان ومشاوران رييس جمهوري‌، معاونان معاون اول رييس جمهور، دبير شوراي عالي امنيت ملي و رؤساو دبيران کميته‌هاي شوراي مزبور، معاوان وزراء، رؤساي دفاتر تخصصي تحت سرپرستي بلافصل‌رييس جمهور.
11 ـ شخصيتهاي عالي مقام علمي‌، ديني‌، فرهنگي و رؤساي فرهنگستانها با موافقت رييس جمهور.
12 ـ رؤساي ديوان عالي کشور، دادستان کل کشور و ساير مقامات مندرج در جزء 5 و اعضاي‌شوراي عالي قضايي‌، وزراء و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان و معاونان‌رياست جمهوري و رييس قوه قضاييه که بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عهده دار مناصب فوق بوده‌اند و رؤساي سابق نمايندگيهاي سياسي و کنسولي و بين المللي جمهوري اسلامي ايران درخارج از کشور با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوطه‌.
13 ـ سفراء، مديران کل و معاونان آنان و رؤساي ادارات وزارت امور خارجه‌، مأموران ثابت سياسي‌و کنسولي‌.
14 ـ مأموران رمز و مخابرات و کساني که به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران مقامي را درمؤسسات و نهادهاي بين المللي عهده دار مي‌شوند، پيکهاي سياسي و کساني که به مأموريت موقت‌سياسي و کنسولي اعزام مي‌شوند با موافقت وزير امور خارجه‌.
15 ـ رييس‌، معاونان و مديران کل منطقه‌اي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي‌، رايزنان ووابستگان فرهنگي که در پوشش وزارت امور خارجه به خارج از کشور اعزام مي‌شوند.
16 ـ مديران کل مدارس خارج از کشور و دفتر همکاريهاي علمي و بين المللي و سرپرستي‌هاي‌مدارس خارج از کشور به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش‌.
17 ـ در غير از موارد ياد شده در بالا براي انجام مأموريتهاي خاص سياسي حسب ضرورت‌، باتشخيص وزير امور خارجه‌.
تبصره 1 ـ همسران مشمولين بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده مي‌توانند از گذرنامه سياسي جداگانه‌استفاده نمايند.
تبصره 2 ـ نام همسران افراد موصوف در بندهاي 4 تا 14 اين ماده در صورتي که همراه‌دارنده‌گذرنامه باشند به تقاضاي دارنده گذرنامه در گذرنامه سياسي ثبت و از همان گذرنامه استفاده خواهندنمود و تفکيک گذرنامه و صدور گذرنامه سياسي جهت آنان با موافقت وزير امور خارجه امکان‌پذيرخواهد بود.
تبصره 3 ـ نام فرزندان ذکور کمتر از 18 سال مشمولين اين ماده و فرزندان اناث آنان تا هنگام‌ازدواج در صورتي که همراه‌دارنده گذرنامه باشند، به تقاضاي دارنده در گذرنامه سياسي ثبت و ازهمان گذرنامه استفاده خواهند نمود و در صورت نياز به تفکيک پس از استعلام از وزارت امورخارجه و در صورت موافقت طبق مقررات اين قانون براي آنها گذرنامه خدمت يا عادي صادرخواهد شد.
تبصره 4 ـ همطرازان مقامات مندرج دراين ماده (بر طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت‌) اعم ازشاغل و سابق با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوطه از گذرنامه سياسي استفاده خواهند نمود.

ماده 11 براي اشخاص زير گذرنامه خدمت صادر مي‌گردد:
1 ـ اشخاصي که به عنوان همراه با رهبر يا يکي از اعضاي شوراي رهبري به خارج از کشور مسافرت‌مي‌نمايند.
2 ـ اشخاصي که به عنوان همراه در ارتباط با مأموريت با رياست جمهوري يا معاون اول رييس‌جمهور به خارج از کشور مسافرت مي‌نمايند با معرفي مقام مربوطه‌.
3 ـ اشخاصي که به موجب تصويبنامه هيأت وزيران براي انجام مأموريت به خارج از کشور اعزام‌مي‌شوند، با معرفي دفتر هيأت دولت‌.
4 ـ کارمندان وزارتخانه‌ها و سازمانها و ارگانهاي وابسته به دولت و ارگانهاي نظامي که به خارج ازکشور اعزام مي‌گردند با معرفي وزير مربوطه و ذکر علت مأموريت‌.
5 ـ مأموران اداري و فني وزارت امور خارجه و همسران آنها با موافقت وزير امور خارجه‌.
تبصره 1 ـ نام همسر و فرزندان کمتر از 18 سال مشمولين اين ماده در صورتي که همراه‌دارنده‌گذرنامه باشند به تقاضاي دارنده گذرنامه خدمت در همان گذرنامه ثبت مي‌شود.
تبصره 2 ـ نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج نمي‌توانند براي همسر و فرزندان همراه‌،گذرنامه خدمت جداگانه صادر نمايند ولي در صورت نياز به تفکيک پس از استعلام از وزارت امورخارجه و در صورت موافقت طبق مقررات اين قانون براي آنها گذرنامه عادي صادر خواهد شد.

ماده 12 صدور گذرنامه سياسي و خدمت به عهده وزارت امور خارجه است‌.

ماده 13 مدت اعتبار گذرنامه سياسي و خدمت يک سال است مگر در مورد مأموران ثابت دولت‌در نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور که اعتبار گذرنامه تا خاتمه مدت‌مأموريت آنان خواهد بود.
تبصره 1 ـ تمديد مدت گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت طبق مقررات اين قانون با موافقت وزارت‌امور خارجه در مرکز توسط اداره گذرنامه و رواديد و در خارج از کشور توسط نمايندگيهاي جمهوري‌اسلامي ايران انجام خواهد شد.
تبصره 2 ـ کليه دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت در موقع ورود به کشور بايد گذرنامه خودرا به وزارت امور خارجه تحويل دهند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان