بسم الله
 
EN

بازدیدها: 858

دانستني هاي حقوقي در باره شرکتها-قسمت سوم

  1390/11/16
خلاصه: دانستني هاي حقوقي در باره شرکتها-قسمت سوم
برخي تکاليف مديران عامل
1- هيئت مديره ميتواند بهر موقع بخواهد مدير عامل را عزل کند.
2- هيچ کس نميتواند در عين حال مدير عامل بيش از يک شرکت باشد.
3- مديران شرکت در مقابل شرکت مسئول اند، بنابراين در مقابل فرد فرد سهامداران مسئوليتي ندارند. در صورتي که مديران طبق اختيارات خود عمل نمايند، هرگاه از اعمال آن‌هـا ضرري متوجه شرکت شود مسئول نخواهند بود، ولي خارج از اختياري که به موجب اساسنامه يا مصوبات مجمع عمومي به آن‌هـا داده شده نبايد عمل کنند و در صورتي که از عمل ايشان ضرر و يا خسارتي متوجه شرکت شود مسئول جبران آن خواهند بود.

برخي مقررات جزايي
1- رئيس و اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شرکت که بدون صورت دارايي و ترازنامه يا به استناد صورت دارايي و ترازنامه مزوّرانه، منافع موهومي را بين صاحبان سهامـ تقسيمـ کرده با يه منظور پنهان داشتن وضعيت واقعي شرکت ترازنامه غير واقعي ارائه نمايند و يا اموال و اعتبارات شرکت را برخلـاف مصالح و منافع شرکت براي مقاصد شخصي مورد استفاده قرار دهند و يا براي موسسه يا شرکت ديگري که خود به طور مستقيمـ يا غير مستقيمـ در آن ذي نفع ميباشند، استفاده نمايند به حبس تأديبي از يک سال تا سه سال محکومـ خواهند شد (ماده 258).
2- رئيس و اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شرکت که عامداً مانع يا مخل انجامـ وظايف بازرسان شرکت بشوند يا اسناد و مدارکي را که براي انجامـ وظايف آن‌هـا لـازمـ است در اختيار بازرسان قرار ندهند به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات محکومـ خواهند شد (ماده 260).
3- رئيس و اعضاي هيئت مديره و مدير عامل هر شرکت سهامي که عالماً براي سلب حق تقدمـ از صاحبان سهامـ نسبت به پذيره نويسي سهامـ جديد به مجمع عمومي اطلـاعات نادرست بدهند يا اطلـاعات نادرست را تصديق کنند به حبس از شش ماه تا سه سال يا به جزاي نقدي از يکصد هزار ريال تا يک ميليون ريال يا به هر دو مجازات محکومـ خواهند شد (ماده 263).

بازرس يا بازرسان
براي نظارت بر اعمال مديران شرکت و اطلـاع مجمع عمومي از اوضاع و احوال شرکت، به موجب ماده 144 قانون تجارت مجمع عمومي عاد‌ي همه ساله بازرس يا بازرسيني را براي اين کار انتخاب ميکند، که مدت مأموريت آن‌هـا يک سال است. انتخاب مجدد آن‌هـا بلـامانع است.
اشخاص زير نميتوانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:
- مديران و مدير عامل شرکت
- اقرباي سببي و نسبي مديران و مدير عامل تا درجه سومـ از طبقه اول و دوم
- هر کس که خود يا همسرش از اشخاص مذکور در بند فوق موظفاً حقوق دريافت ميدارند.
- اشخاص مذکور در ماده 111 قانون تجارت [ 1- محجورين 2- ورشکستگان 3- مرتکبين به جنايت يا جنحه (در ايامـ محروميت از حقوق اجتماعي) ]

سهام
سرمايه هر شرکت سهامي به قطعاتي تقسيمـ ميشود که به هريک از آن‌هـا سهمـ ميگويند، بنابراين سهمـ عبارت از قطعاتي است که مجموع آن‌هـا سرمايه شرکت را تشکيل ميدهد. در ماده 24 اصلـاحي قانون تجارت، سهمـ چنين تعريف شده است:

در شرکت سهامي عامـ قانون حداکثر قيمت اسمي هر سهمـ را ده هزار ريال تعيين کرده است. در شرکتهاي سهامي خاص براي مبلغ اسمي سهمـ حداقل يا حداکثر تعيين نشده است.
سهامـ با نامـ: در اين گونه سهامـ، دارنده سهمـ معلومـ و مشخّص است و در محل شرکت دفتري وجود دارد که شماره رديف سهامـ و نامـ دارنده در آن ذکر شده است. بنابر اين هر سهمـ از روي شماره رديف آن معلومـ است که متعلق به چه شخصي ميباشد. انتخاب سهامـ با نامـ به خاطر آن است که شرکت مايل است شرکاي خود را بشناسد. انتقال اين گونه سهامـ از انتقال سهامـ بينامـ تشريفات بيشتري دارد و بايد در دفتر سهامـ شرکت ثبت گردد.

سهامـ بينامـ: سهامـ بينامـ ورقه‌اي است که اسمـ دارنده آن در ورقه و يا در دفاتر شرکت ثبت نشده ون سي که آن را در دست داشته باشد مالک آن شناخته ميشود. اگر کسي خواست سهامـ بينامـ خود را بفروشد کافي است که قيمت آن را دريافت و سهمـ را مانند اسکناس تسليمـ خريدار کند. سهامـ با نامـ يا بينامـ در تمامـ مراحل داراي يک ارزش ميباشند و دارندگان آن‌هـا در نفع و ضرر و استفاده از شرکت يکسان اند.

سهامـ ممتازه: سهامـ ممتازه هنگامي منتشر ميشود که شرکت نياز به ورود اشخاص سرشناس به شرکت را داشته يا احتياج به افزايش سرمايه داشته باشد، ولي در شرايط عادي کسي حاضر به خريد سهامـ عادي نيست
سهامـ ممتازه نسبت به سهامـ با نامـ و بينامـ امتيازاتي دارد که به دارنده آن تعلق ميگيرد، مثل داشتن حق دو رأي يا سود بيشتر از سايرين و نظاير آن. کليه سهامـ شرکت را نميتوان ممتاز دانست.

انواع شرکتهاي سهامي
در قانون تجارت، شرکت سهامي به دو نوع تقسيمـ شده است: سهامي عامـ و سهامي خاص

شرکت سهامي عام
شرکتي است که مؤسسين آن قسمتي از سرمايه شرکت را از طريق فروش سهامـ به مردمـ تأمين ميکنند. براي تشکيل شرکت سهامي عامـ، وجود افرادي که اصطلـاحاً هيئت مؤسس يا مؤسسين ناميده ميشوند، الزامي است. بر اساس قانون تجارت، هيئت مؤسس بايد قبلـاً 20 درصد سرمايه را خودشان تعهد کرده و از اين مبلغ 35 درصد را نقداً در حسابي نزد بانک براي شرکت در شرف تأسيس سپرده، سپس اظهار نامه‌اي به ضميمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلـاميه پذيره نويسي سهامـ، به مراجع ثبت شرکتها تسليمـ نمايند.

شرکت سهامي خاص
شرکتي است که تمامـ سرمايه آن توسط مؤسسين تأمين ميگردد. در شرکت سهامي خاص مجمع عمومي مؤسس وجود ندارد و تعداد شرکاي آن کمتر از شرکت سهامي عامـ است. در اين گونه شرکتها صدور اعلـاميه پذيره نويسي وجود ندارد و در بدو امر 35 درصد از سرمايه بايد در حساب مخصوصي سپرده شود.
ساير مشخصات شرکتهاي سهامي خاص عبارت است از:
1-حداقل سرمايه شرکتهاي سهامي خاص يک ميليون ريال است.
2-تعداد مديران حداقل سه نفر است.
3-تعداد سهامداران نبايد از سه نفر کمتر باشد.
4-در شرکت سهامي خاص مبلغ اسمي سهامـ محدود نيست.
5-سهامـ شرکت سهامي خاص قابل عرضه در بورس نيست.
6-در شرکت سهامي خاص اوراق قرضه قابل انتشار نيست.
7-انتقال سهامـ در شرکت سهامي خاص موکول به موافقت ساير شرکاست.

انحلـال شرکت سهامي
شرکت سهامي (اعمـ از عامـ يا خاص) در موارد ذيل منحل ميشود:
1-وقتي که موضوع شرکت انجامـ يافته يا انجامـ آن غير ممکن باشد.
2- در صورتي که مدت تعيين شده براي فعاليت شرکت منقضي شده باشد (مگر آنکه قبل از انقضاي اين مدت تمديد شود).
3-در صورت ورشکستگي.
4-در هر موقع که مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهامـ به هر علتي رأي به انحلـال بدهد.
5-در صورت صدور حکمـ قطعي دادگاه.

شرکت با مسئوليت محدود
شرکت با مسئوليت محدود، رايج ترين شرکتهاي بازرگاني در کشور ما ميباشد و عمدتاً بين اعضاي يک خانواده يا افراد فاميل و يا دوستان و آشنايان تشکيل ميگردد. به موجب ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئوليت محدود شرکتي است که بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشکيل شده و هريک از شرکاء بدون اينکه سرمايه به سهامـ و يا قطعات سهامـ تقسيمـ شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود رد شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت ميباشد. ضمناً براي ميزان سرمايه شرکت با مسئوليت محدود هيچ حداقل مبلغي تعيين نشده است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان