بسم الله
 
EN

بازدیدها: 891

متن کامل منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري-قسمت پنجم

  1390/11/16
خلاصه: متن کامل منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري-قسمت پنجم
فصل هشتم – قراردادهاي منطقه‌اي
ماده 52-1- هيچيک از مقررات اين منشور مانع وجود قرارداد‌ها يا موسسات منطقه‌اي براي انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي که متناسب براي اقدامات منطقه‌اي باشد نيست مشروط بر اينکه اينگونه قراردادها يا موسسات و فعاليتهاي آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.
2- اعضاي ملل متحد که چنين قراردادهايي را منعقد مي‌نمايند يا چنين موسساتي را تاسيس مي‌کنند هرگونه کوششي را براي حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات محلي از طريق اين قراردادها يا موسسات منطقه‌اي قبل از مراجعه به شوراي امنيت به کار خواهند برد.
3- شوراي امنيت توسعه حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات محلي را از طريق چنين قراردادها يا موسسات منطقه‌اي چه به ابتکار کشورهاي ذينفع و چه با ارجاع از طرف شوراي امنيت تشويق مي‌نمايد.
4- اين ماده به هيچ وجه لطمه‌اي به اجراي مواد 34 و 35 نخواهد زد.
ماده 53-1- شوراي امنيت در موارد مقتضي از چنين قراردادها يا موسسات منطقه‌اي براي عمليات اجرايي تحت اختيار خود استفاده خواهد کرد. ولي هيچگونه عمليات اجرايي به موجب قراردادهاي منطقه‌اي يا توسط موسسات منطقه‌اي بدون اجازه شوراي امنيت صورت نخواهد گرفت. اقداماتي که در اجراي ماده 107 يا به موجب قراردادهاي منطقه‌اي بر عليه هر کشور دشمن به شرحي که در بند دوم اين ماده تعريف شده است يا برعليه تجديد سياست تجاوزکارانه از طرف چنين کشوري انجام مي‌شود تازمانيکه سازمان ملل متحد بنابر درخواست کشورهاي ذينفع مسئوليت جلوگيري از تجاوزات بيشتر چنين کشوري را به عهده گيرد از اين قاعده مستثني است.
2- عبارت ((کشور دشمن)) که در بند اول اين ماده استفاده شده است شامل هر کشوري مي‌شود که در طي جنگ جهاني دوم دشمن هر يک از امضا کنندگان اين منشور بوده است.
ماده 54- فعاليتهايي که به موجب قراردادهاي منطقه‌اي يا به وسيله موسسات منطقه‌اي براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي انجام مي‌گيرد يا مورد نظر است بايد در همه مواقع به طور کامل به اطلاع شوراي امنيت برسد.

فصل نهم
همکاري اقتصادي و اجتماعي بين‌المللي
ماده 55- باتوجه به ضرورت ايجاد شرايط ثبات و رفاه براي تامين روابط مسالمت‌آميز و دوستانه بين‌الملل براساس احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل، سازمان ملل متحد امور زير را تشويق خواهد کرد.
الف- بالا بردن سطح زندگي، فراهم ساختن کار براي حصول شرايط ترقي و توسعه در نظام اقتصادي و اجتماعي؛
ب- حل مسائل بين‌الملل اقتصادي – اجتماعي – بهداشتي و مسائل مربوط به آنها و همکاري بين‌المللي فرهنگي و آموزش؛ و
ج- احترام جهاني و موثر حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد – جنس و زبان يا مذهب.
ماده 56- کليه اعضا متعهد مي‌شوند که براي نيل به مقاصد مذکور در ماده 55 درهمکاري با سازمان ملل متحد اقدامات فردي يا دسته جمعي معمول دارند.
ماده 57-1- موسسات تخصصي مختلف که به موجب موافقتنامه بين کشورها تاسيس و بر طبق اساسنامه‌هاي خود در زمينه‌هاي اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي – آموزشي – بهداشتي و ساير رشته‌هاي مرتبط داراي مسئوليتهاي وسيع بين‌المللي هستند بر طبق مقررات ماده 63 وابسته به سازمان ملل متحدخواهند شد.
2- موسساتي که اينگونه وابسته به ملل متحد مي‌شوند از اين پس به عنوان موسسات تخصصي ذکر خواهند شد.

ماده 58- سازمان براي هماهنگ کردن برنامه‌ها و فعاليتهاي موسسات تخصصي توصيه‌هايي خواهد کرد.
ماده 59- سازمان در صورت اقتضا موجبات مذاکرات بين کشورهاي ذينفع را براي ايجاد هرگونه موسسات تخصصي جديدي که براي نيل به مقاصد مذکور در ماده 55 ضروري باشد فراهم مي‌کند.

ماده 60- مسئوليت اجراي وظايف سازمان که در اين فصل مقرر است بر عهده مجمع عمومي و تحت نظر مجمع عمومي به عهده شوراي اقتصادي و اجتماعي است که بدين منظور داراي اختيارات مذکور در فصل ده است.


مشاوره حقوقی رایگان