بسم الله
 
EN

بازدیدها: 713

کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت ششم

  1390/11/14
خلاصه: کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت ششم
ماده19
زندگي مستقل و حضور در جامعه
دولت هاي عضو اين کنوانسيون حقوق برابر را جهت تمامي افراد داراي معلوليت در مورد زندگي در جامعه با شرايط برابر نسبت به سايرين برسميت مي شناسند و تدابير مناسب و موثر جهت تسهيل در بهره مندي کامل افراد داراي معلوليت از اين حق و حضور و مشارکت کامل آنها در جامعه را اتخاذ مي نمايند از جمله تضمين اين که:
(الف) افراد داراي معلوليت داراي اين فرصت مي باشند که مکان اقامت خود و محل و افرادي که مي خواهند با آنها زندگي نمايند را بر مبناي برابر با سايرين برگزينند و مجبور به زندگي در شرايط زيستي ويژه اي نيستند;
(ب) افراد داراي معلوليت داراي دسترسي به خدمات حمايتي خانگي ،‌ مسکوني ، و ساير خدمات حمايتي اجتماعي شامل مساعدتهاي شخصي ضروري براي حمايت از زندگي و شموليت در جامعه و پرهيز از انزوا يا جدايي از اجتماع مي باشند;
(ج) خدمات و تسهيلات اجتماعي براي عموم جهت افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر مهيا بوده و پاسخگوي نيازهايشان باشد.
ماده20
تحرک شخصي
دولت هاي عضو ، جهت اطمينان از تحرک شخصي افراد داراي معلوليت با بالاترين استقلال ممکن . تدابير موثري را اتخاذ مي نمايند، شامل:
(الف) تسهيل تحرک شخصي افراد داراي معلوليت به شيوه و در زمان مورد نظرشان و با هرينه متناسب ;
(ب) تسهيل دسترسي افراد داراي معلوليت به کمکها، وسايل، فناوريهاي کمکي ، و انواع مساعدتهاي حضوري و واسطه اي ازجمله فراهم بودن آنان با هزينه متناسب ;
(پ) ارائه آموزش در مورد مهارتهاي حرکتي به افراد داراي معلوليت و به کارکنان متخصصي که با افراد داراي معلوليت کار مي نمايند;
(ت) ترغيب نهادهايي که کمکها، وسايل و فناوريهاي مددي حرکتي را توليد مي نمايند در جهت مد نظر قرار دادن تمامي جنبه هاي حرکتي افراد داراي معلوليت.
ماده21
آزادي بيان و عقيده و دسترسي به اطلاعات
دولت هاي عضو تمامي تدابير مناسب را جهت تضمين اين که افراد داراي معلوليت مي توانند حق آزادي بيان ، عقيده ، از جمله آزادي جستجو، دريافت و سهيم شدن در اطلاعات و عقايد را بر مبناي برابر با سايرين و از طريق تمامي اشکال ارتباطاتي به انتخاب خودشان ، و بر مبناي تعريف بعمل آمده در ماده 2 کنوانسيون حاضر اعمال نمايند، اتخاذ مي نمايند از جمله :
(الف) ارائه اطلاعات در نظر گرفته شده براي عموم مردم به افراد داراي معلوليت در اشکال و فناوريهاي قابل دسترس و متناسب با انواع معلوليت ، بموقع و بدون هرينه اضافي;
(ب) پذيرش و تسهيل استفاده از زبان اشاره ، بريل ، روشهاي ارتباطاتي تقويت شده و جايگزين و ساير شيوه ها ، روش ها و اشکال ارتباطي قابل دسترس افراد داراي معلوليت به انتخاب خودشان در تعاملات رسمي;
(پ) ملزم ساختن نهادهاي خصوصي که ارائه کننده خدمات به عموم مردم از جمله از طريق اينترنت مي باشند جهت ارائه اطلاعات و خدمات در اشکال مفيد و قابل دسترس براي افراد داراي معلوليت;
(ت) ترغيب رسانه هاي همگاني شامل ارائه کنندگان اطلاعات از طريق اينترنت جهت قابل دسترس نمودن خدمات خود براي افراد داراي معلوليت;
(ث) شناسايي و ترويج استفاده از زبان هاي اشاره.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان