بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,025

نمونه آراي کيفري-قسمت نهم

  1390/11/13
خلاصه: نمونه آراي کيفري-قسمت نهم
ر ي شماره : 641 – 25/8/1378 شماره رديف : 78/10

خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 قانون صدور چک از شمول ترتيب مقرر در ماده 11 موجه نيست.

با توجه به اينکه طبق ماده 11 قانون چک در کليه جرايم مربوط به چک ،صادر کننده ،در صورتي قابل تعقيب کيفري است که دارنده در مدت شش ماه از تاريخ صدور براي وصول وجه چک به بانک محال عليه مراجعه ودر مدت شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت نيز شکايت نمايد و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحي قانون چک از شمول ترتيب فوق الذکر ،موجه ومستند به دليل نيست لهذا راي شعبه 28 دادگاه تجديد نظر استان تهران که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء موافق با موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين راي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي کيفر ي در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي کشور ودادگاهها لازم الاتباع است .

راي شماره : 642 – 9/9/1378 شماره رديف : 78/2

تعيين مجازات حبس کمتر از نود و يک روز براي متهم در موضوعات کيفري ،مخالف نظر مقنن و روح قانون ميباشد

بصراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درامدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين مصوب اسفند ماه 1373 درموضوعات کيفري ، در صورتيکه حداکثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتراز اين باشد دادگاه مخير است که حکم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار ويک ريال تا سه ميليون ريال بدهد . فلذا تعيين مجازات حبس کمتر از 91 روز براي متهم ،مخالف نظر مقنن و روح قانون مي باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعيين مجازات کمتر از مدت مزبور باشد مي بايستي حکم به جزاي نقدي بدهد با اين کيفيات راي شعبه 12 دادگاه تجديد نظر مرکز استا ن خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومي را فسخ ومتهم را به جزاي نقدي محکوم کرده منطبق با اين نظر است و به اکثريت آراء موافق موازين قانوني تشخيص ميگردد اين راي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 644 – 23/9/1378 شماره رديف : 78/20

نگهداري ترقه هايي که قدرت انفجار آنها بحدي نيست که مشمول مواد منفجره و محترقه باشد از شمول قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات وقاچاقچيان مسلح خارج است .

هرچند که ترقه داراي قابليت انفجار مي باشد ولي نگهداري آن دسته از ترقه هايي که قدرت انفجارشان در حدي نيست که مشمول مواد منفجره و محترقه اعلامي از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 باشد و سبب رعب ووحشت و ايذاء مردم شده وياموجبات تخريب وياصدمه و آسيب رساندن به افراد گردد از شمول قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 خارج است فلذا راي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان گلستان در حدي که بااين نظر مطابقت دارد بنظر اکثريت اعضاء هييت عمومي ديوانعالي کشور تاييد ميشود . اين راي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره 645 – 23/9/1378 شماره رديف : 78/ 14

صرف نگهداري طرح ، نقاشي ، نوار سينما و ويديو 000 بدون قصد تجارت و توزيع از شمول ماده 640 قانون مجازات اسلامي خارج است .

نظر به اينکه بر طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامي ( تعزيرا ت) مصوب سال 1375 که بموجب ماده 729 همان قانون کليه مقررات مغاير با آن ملغي شده ، ( نگهداري طرح ، نقاشي ، نوار سينما و ويديو يابطور کلي هر چيزي که عفت وا خلاق عمومي را جريحه دار نمايد در صورتيکه بمنظور تجارت وتوزيع باشد جرم محسوب ميشود ) فلذا صرف نگهداري وسايل مزبور در صورتيکه تعدادآن معد به امر تجاري و توزيع نباشد از شمول ماده 640 قانون مذکور خارج بوده وفاقد جنبه جزايي است . بنابه مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان مرکزي ( اراک ) در حدي که با اين نظر مطابقت دارد . بنظر اکثريت اعضاء هييت عمومي ديوان عالي کشور تاييد ميشود.

راي شماره 1136 – 4/3/1336

تخفيف مجازات در مورد ماده 165 قانون مجازات عمومي که ناظر به ماده 162 قانون مذکور است طبق ماده 45 مکرر همان قانون تا ميزان حداقل ماده 162 جايز خواهد بود.

چون ماده 165 قانون مجازات عمومي در مقام ذکر جهت ونحوه تشديد کيفر در مورد سه ماده قبل آنوضع شده نه تعيين مجازات خاصي بدو ن حداقل و حداکثر و چون مجازات ماده 162 که يکي از آنسه ماده است داراي حداقل و اکثر ميباشد بنابر اين تخفيف مجازات در مورد ماده 165 که ناظر به ماده 162 قانون مجازات عمومي است طبق ماده 45 مکرر قانون مزبور تاميزان حداقل ماده 162 جايز خواهد بود ودر نتيجه راي شعبه هشتم ديوان عالي کشور در اين خصوص صحيح است .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان