بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,068

قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت يازدهم

  1390/11/11
خلاصه: قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت يازدهم
خودداري از ثبت اقرار کتبي نسبت به وصول صداق وسيله دفاتر ازدواج و طلاق

بند 53- با توجه بماده 1287 قانون مدني اقرار کتبي موقعي رسمي است که برابر اين ماده در دفاتر اسناد رسمي يا نزد مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنان واقع يا ثبت شده باشد چون در عمل مشاهده شده است که زوجه بدفتر خانه ثبت ازدواج مراجعه و اقرار بوصول صداق کرده و يا ابراء ذمه نموده است و مراتب را در ملاحظات ثبت واقعه منعکس مي کنند و چون ثبت با اقرار با توجه به صراحت ماده 2 قانون ازدواج و ماده 2 نظامنامه قانون مذکور بشرح مزبور رسميت ندارد و سند عادي محسوب است و در نتيجه مشکلاتي از نظر صدور اجرائيه پيش مي آيد براي جلوگيري از اين مشکلات اکيداً به دفاتر ازدواج ابلاغ مي شود که از ثبت اقرار بوصول صداق خودداري کرده و مراجعين را براي تنظيم اقرارنامه رسمي به دفاتر اسناد رسمي راهنمائي کنند.

اصلاحي بخشنامه شماره 3477/2-10/3/54


ثبت آراء شوراي اصلاحات ارضي در ستون ملاحظات سند مالکيت

بند 54- در موارديکه بر طبق آراء شوراي اصلاحات ارضي سند رسمي مستند بماده 38 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/43 و بر طبق مقررات باطل و کان لم يکن مي شود پس از ابلاغ آراء صادره از طريق شوراي مزبور وسيله ثبت محل دفاتر اسناد رسمي مکلفند راي صادره را در ستون ملاحظات دفتر سند مربوطه قيد نمايند.

اصلاحي بخشنامه شماره 333/2-16/1/54


انتقال بقيه ملک مورد ثبت بمنتقل اليه اول و صدور سند مالکيت جديد

بند 55- در موارديکه مالک يک قسمت از مک مورد ثبت سند مالکيت خود را (مشاعاً يا مقروزاً) قبلاً به يکنفر انتقال داده و مي خواهد باقيمانده مورد ثبت را بهمان شخص انتقال دهد, لازم است سردفتر تنظيم کننده سند معامله اخير اصل سند مالکيت را با خلاصه معامله به ثبت محل ارسال دارد که سند مالکيت جديد طبق مقررات صادر شود. تبديل اسناد مالکيت مشاعي متعدد خواه ششدانگ يا کمتر بيک جلد به استناد سند انتقال تنظيمي اشکالي ندارد.

اصلاحي بند هفتاد و دو مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


انتقال حقوق مورد سند با حق استرداد

بند 56- در موارديکه معامل با رعايت مندرجات سند معامله با حق استرداد يا متعامل سند مذکور , حقوق خود را بغير منتقل مي نمايند بايد خلاصه آن به ثبت محل ارسال و مراتب در ستون ملاحظات ثبت سند قيد شود.

اصلاحي بند و هفتاد و يک مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


رقبات متعدد در مورد معامله شرطي و رهني

بند 57- در مورديکه رقبات متعدد مورد معامله شرطي و رهني واقع مي شود براي اينکه در مقام انتشار آگهي مزايده و تنظيم صورتمجلس ايجاد اشکال نشود , لازم است حتي الامکان ثمن معامه هر يک از رقبات تفکيکاً تعيين شود و اگر طرفين حار به تفکيک نباشد در متتن سند تذکر داده شود مدلول اين دستور بطرفين تفهيم گرديد, حاضر به تفکک ثمن نشدند.

اصلاحي بند شصت و سه مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


معامله مراتع و بيشه ها

بند 58- آقايان سردفتران حق انجام معامله نسبت بمراتع و بيشه هاي طبيعي و جنگلي که جزو اموال محسوب و متعلق به دولت است, ندارند مگر طبق قانون ملي شدن جنگلها.

اصلاحي بند شصت و هفت مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


سند مالکيت غير فارسي

بند 59- هرگاه سند مالکيتي که بغير از زبان فارسي نوشته شده باشد براي معامله ارائه شود سردفتر مکلف است عين سند را اخذ و به اداره ثبت محل تسليم نمايد که از طرف سازمان ثبت تکليف آن تعيين شود.

اصلاحي بند شصت و چهار مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان