بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,001

خاطرات واقعي يک حقوقدان(4)زبان بومي

  1390/11/9
خلاصه: خاطرات واقعي يک حقوقدان زبان بومي
ابتداي قضاوتم در سال 1378با سمت قاضي تحقيق دريکي از شهرستان هاي محروم استان لرستان به عنوان قاضي تحقيق و قاضي واحد سرپرستي مشغول خدمت شدم.

دراين استان برخي از افراد بويژه آنان که مقيم روستاهاي دورتراز شهر يا بخش مي باشند، تنها به زبان محلي (لري يا لکي) تکلم مي نمايند.

درارتباط با امور سرپرستي صغار و محجورين، علي اصول مادر صغار به عنوان قيم آن انتخاب مي شود و از جمله وظائف قيم اين است که بايد حساب دوره تصدي خود را حداقل سال يک بار به دادستان و يا نمايده وي ارائه نمايد.

در آن زمان رويه جاري يه اين صورت بود که در هرسال...

يکبار اخطاريه اي براي قيم ها ارسال و از آنان خواسته مي شد جهت ارائه حساب زمان تصدي سال قبل خود درشعبه سرپرستي محل حاضر شود.پس از حضور از آنان نسبت به امور مالي افراد تحت قيمومت و نيزدرخصوص فرد يا افراد مزبور پرسش هايي به عمل مي آمد و مراتب صورت جلسه و ضميمه پرونده مي شد.

دريکي از روزهاي گرم تابستان، قيمي جهت فوق به شعبه دعوت شد. به کمک منشي شبعه درخصوص حساب زمان تصدي يکساله، در مورد اموال منقول و غير منقول و وجوه صغار که به عنوان سپرده نزد يکي از شعب بانک آن شهرستان بوده و نيز وضعيت افراد تحت قيمومت از وي تحقيق و گزارش اخذ شد. وقتي از او درمورد وضعيت صغار پرسيدم، گفت حاملم.گفتم چي؟، گفت حاملم.گفتم يعني چه؟، گفت حاملم.گفتم شوهر شما مرحوم شد و شما حامله اي ؟، کي و....

چيزي نگفت و دائم مي گفت حاملم.

منشي شعبه که متوجه سوء تفاهم ما شده بود، زير لب خنديد.علت را پرسيدم و گفت در زبان بومي لکي، « حاملم‌ »، يعني به گردنم. و منظور او اين است که نگهداري فرزندان محجور برگردن و عهده ام است؛نه اين که عليرغم فوت شوهر حامله شده باشم!!!.

مشکل عدم آشنايي به زبان هاي بومي از جمله مواردي است که قاضي تازه کار بايد در مناطق غير بومي با آن دست و پنجه نرم کند.اگر وجود و حضور پرسنل بومي چون منشي فوق نبود، واقعا" انجام قضاوت در آن محل دربرخي موارد برايم غير ممکن بود.زيرا برخي افراد مانند قيم فوق جزبه زبان محلي قادر به تکلم نبودند.

اميدوارم، قوه قضائيه که خواهان تسريع رسيدگي به پرونده هاست و نيز اعضاي کميسيون تقسيم کارآموزان قضايي، امرفوق را - که در روند رسيدگي نقش بسزايي دارد - مطمح نظر قرار دهند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان