بسم الله
 
EN

بازدیدها: 702

قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت دهم

  1390/11/9
خلاصه: قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت دهم
ماده 206 - دادستان در صورتي که لازم بداند مي‌تواند دفاعيات متهم يا وکيل مدافع او را رد نمايد در اين صورت بايد متهم يا وکيل مدافع او به‌اظهارات ثانوي دادستان پاسخ دهد به نحوي که در هر حال آخرين دفاع با متهم باشد.
‌ماده 207 - پس از خاتمه آخرين دفاع متهم رييس دادگاه ختم دادرسي را اعلام نموده و متعاقب آن دادستان و متهم و وکيل مدافع او زير برگهاي‌صورتمجلس دادرسي را امضاء و سپس دادرسها براي شور به اتاق مشاوره رفته و به شور مي‌پردازند و هر گاه اتاق مشاوره جداگانه نباشد ساير اشخاص‌اعم از دادستان و متهم و وکيل مدافع و منشي و اشخاص متفرقه و تماشاچي بايستي فوراً از دادگاه خارج شده و دادرسها در دادگاه به شور مشغول‌مي‌شوند قبل از اينکه رأي دادگاه
اعلام گردد دادرسها نمي‌توانند متفرق شده يا با کسي راجع به موضوع دادرسي داخل مذاکره شوند.
‌ماده 208 - دادرسها اسناد و مدارک جريان دادرسي را در ضمن شور تحت بررسي قرار مي‌دهند ولي هيچگونه مدرک جديدي را که به اطلاع‌دادستان و وکيل مدافع نرسيده باشد نمي‌توانند بپذيرند و نيز راجع به اصل موضوع و علل مخففه يا مشدده به ترتيبي که در ماده بعد مقرر است رأي‌خواهند داد.
‌ماده 209 - نظر به مفاد ماده قبل در مورد هر يک از متهمين سؤالاتي به ترتيب پايين از طرف رييس طرح مي‌شود.
‌رييس و هر يک از دادرسها پاسخ سؤالات را نفياً يا اثباتاً روي برگ جداگانه نوشته و امضاء کرده و در ظرف مخصوصي مي‌اندازند:
1 - آيا بزه يا بزه‌هاي منتسب به متهم ثابت است يا خير؟
2 - آيا وقوع بزه مقرون به علل مشدده است يا مخففه؟
3 - آيا قانوناً راهي براي معافيت مقصر موجود است يا خير؟
‌ماده 210 - پاسخ سؤالات طرح شده در ماده بالا نمي‌تواند نسبت به متهم مؤثر واقع شود مگر به اکثريت آراء.
‌ماده 211 - چنانچه متهم مقصر شناخته شود دادرسها در تعيين ميزان کيفر با هم شور مي‌کنند در ميزان کيفر رأي اکثريت مناط اعتبار است.
‌ماده 212 - در صورت تحقق ارتکاب چندين جنحه و جنايت شديدترين کيفر اجراء مي‌شود.
‌تبصره - در مورد نظاميان وظيفه که مرتکب بزه فرار از خدمت نظام وظيفه و يک يا چند بزه ديگر شده‌اند حکم تعدد بزه در صورتي جاري است که‌مرتکب به يک سال يا بيشتر حبس محکوم شده باشد که در اين صورت همان کيفر حبس درباره او اجراء و پس از اتمام کيفر باقيمانده مدت خدمت نظام‌وظيفه را بايد انجام دهد و در صورتي که به کمتر از يک سال حبس محکوم گردد حکم تعدد بزه درباره او اعمال نشده و بعد از اجراء کيفر حبس بر طبق‌مقررات ماده 358 اين قانون با او رفتار خواهد شد.
‌ماده 213 - حکم دادگاه در جلسه عمومي با حضور دادستان و متهم خوانده مي‌شود هر گاه در نتيجه دادرسي متهم تبرئه حاصل نمايد رييس دادگاه‌امر به آزادي او مي‌دهد مشروط بر اينکه متهم براي امر ديگري حبس نباشد و همچنين اگر دادگاه تشخيص دهد که عمل ناشي از متهم قانوناً قابل کيفر‌نيست حکم معافيت او را صادر مي‌نمايد.
‌ماده 214 - در صورتي که دادگاه عمل منتسب به متهم را بزه تشخيص نداده ولي او را متخلف از نظامات و مقررات انضباطي بشناسد ممکن است‌بر حسب مورد تنبيه انضباطي را درباره او مقرر دارد.
‌ماده 215 - کسي که به موجب حکم قطعي تبرئه حاصل نموده يا از کيفر معاف شده است نبايد به علت همان عمل مجدداً بازداشت يا تعقيب گردد.
‌ماده 216 - در حکم دادگاه که به نام اعليحضرت همايون شاهنشاهي صادر مي‌گردد نکات مشروحه پايين بايد قيد شود:
1 - نام و درجات دادرسها - 2 - نام و نام خانوادگي و سن و شغل و محل اقامت متهم 3 - موضوع اتهام 4 - خلاصه ادعانامه دادستان و دلائل مذکور‌در آن 5 - قرارهاي ديوان حرب که در جريان دادرسي صادر شده از قبيل صلاحيت و سري بودن دادرسي و امثال آن 6 - ماده يا مواد قانوني استنادي‌دادگاه - 7 - رأي دادگاه با تذکر اينکه به اکثريت يا به اتفاق صادر شده است.
‌تبصره - حکم دادگاه متضمن نکات بالا به امر رييس به وسيله منشي تهيه و به امضاء رييس و دادرس‌ها مي‌رسد.
‌ماده 217 - رأي دادگاه بايد مدلل و موجه باشد - پس از خواندن حکم دادگاه هر گاه آن حکم مبني بر محکوميت متهم باشد رييس به او تذکر‌مي‌دهد که قانوناً مي‌تواند در ظرف پنج روز از آن حکم درخواست تجديد نظر نمايد و اين تذکر بايستي در برگهاي صورت مجلس با تعيين تاريخ قيد‌شده و به امضاي رييس دادگاه و دادستان و خود متهم برسد.
‌ماده 218 - دادستان نيز در صورتي که به حکم دادگاه معترض باشد مي‌تواند در ظرف همان مدت درخواست تجديد نظر نمايد.
‌ماده 219 - مدت پنج روزي که دادستان و متهم براي درخواست تجديد نظر مهلت دارند از روز بعد از اعلام رأي شروع شده و آخرين روز هم هر گاه‌تعطيل باشد محسوب نخواهد شد.
‌ماده 220 - اگر از روي مدارک موجوده يا اظهارات گواه‌ها معلوم شود که ممکن است متهم براي جنحه يا جنايت ديگري غير از آنچه مورد دادرسي‌بوده است تعقيب گردد ديوان حرب پس از صدور حکم بر حسب درخواست دادستان و يا رأساً مراتب را به فرماندهي که امر به دادرسي داده است‌اعلام مي‌دارد تا در صورت لزوم راجع به ساير اتهامات مورد بازجويي واقع گردد در اين صورت اگر متهم در دادرسي اولي محکوم شده باشد اجراي‌حکم معوق مي‌ماند تا نتيجه تحقيقات بعدي معلوم شود.
‌ماده 221 - هر گاه در ظرف پنج روز مهلت قانوني مقرره در ماده 219 هيچيک از طرفين دعوي (‌دادستان و متهم يا وکيل مدافع) نسبت به حکم‌دادگاه درخواست تجديد نظر نکرده باشند حکم دادگاه قطعي شده و با رعايت مقررات مربوطه به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.
‌ماده 222 - درخواست تجديد نظر بايستي به دفتر ديوان حرب و يا به دفتر فرماندهي که امر به دادرسي داده است تسليم گردد تا از طرف فرمانده‌مربوطه ضمن پرونده امر به ديوان تجديد نظر احاله شود.
‌ماده 223 - درخواست تجديد نظر موجب توقيف اجراء حکم دادگاه بدوي خواهد بود.
‌ماده 224 - احکام قطعي دادگاه‌هاي نظامي بر طبق اوامر فرمانده ناحيه مربوطه و تحت مراقبت دادستان به موقع اجرا گذاشته مي‌شود و منشي‌صورتمجلس آن را تهيه و در پرونده مربوط بايگاني مي‌نمايد - در ظرف سه روز از تاريخ اجراء حکم دادستان رونوشت حکم را با قيد اجراء آن براي‌رييس قسمتي که محکوم جزو آن است مي‌فرستد.
‌ماده 225 - بزرگ ارتشتاران فرمانده ممکن است رأساً يا بنا بر پيشنهاد فرمانده ناحيه مربوطه امر تأخير اجراي حکم محکوميت قطعي را صادر‌فرمايند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان