بسم الله
 
EN

بازدیدها: 824

قانون اجراي احکام مدني-قسمت چهارم

  1390/11/9
خلاصه: قانون اجراي احکام مدني-قسمت چهارم ‌مصوب 1356.8.1
مبحث دوم - در توقيف اموال منقول
‌ماده 61 - مال منقولي که در تصرف کسي غير از محکوم‌عليه باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي مالکيت کند يا آن را متعلق به ديگري معرفي نمايد‌به عنوان مال محکوم‌عليه توقيف نخواهد شد.
‌در صورتي که خلاف ادعاي متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.
‌ماده 62 - اموال منقولي که خارج از محل سکونت يا محل کار محکوم‌عليه باشد در صورتي توقيف مي‌شود که دلائل و قرائن کافي بر احراز از‌مالکيت او در دست باشد.
‌ماده 63 - از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجين آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده‌اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترک بين آنان محسوب مي‌شود مگر اين که خلاف آن ثابت گردد.
‌ماده 64 - اگر مال معرفي شده در جايي باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداري نمايند دادورز (‌مأمور اجرا) با حضور مأمور شهرباني يا‌ژاندارمري يا دهبان محل اقدام لازم براي باز کردن در و توقيف مال معمول مي‌دارد و در مورد باز کردن محلي که کسي در آن نيست حسب مورد نماينده‌دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايد حضور داشته باشد.
‌ماده 65 - اموال زير براي اجراي حکم توقيف نمي‌شود:
1 - لباس و اشياء و اسبابي که براي رفع حوائج ضروري محکوم‌عليه و خانواده او لازم است.
2 - آذوقه به قدر احتياج يک‌ماهه محکوم‌عليه و اشخاص واجب‌النفقه او.
3 - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پيشه‌وران و کشاورزان.
4 - اموال و اشيايي که به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف مي‌باشند.
‌تبصره - تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هايي که هنوز به چاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت‌ورثه يا قائم‌مقام آنان توقيف نمي‌شود.
‌ماده 66 - اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي که ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا کسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و با تصويب‌دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع به توقيف و مزايده به فروش مي‌رسد ليکن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود.
‌مبحث سوم - صورت‌برداري اموال منقول
‌ماده 67 - دادورز (‌مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول، صورتي که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبيل نوع - عدد - وزن - اندازه و غيره‌که با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد طلا و نقره عيار آنها (‌هر گاه عيار آنها معين باشد) و در جواهرات اسامي و مشخصات آنها و در‌کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطي يا چاپي بودن آن با ذکر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پرده نقاشي خصوصيات و اسم نقاش (‌اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و به طور کلي در هر‌مورد مشخصات و خصوصياتي که معرف کامل مال باشد نوشته مي‌شود.
‌ماده 68 - تراشيدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بين سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌در ذيل صورت آن را تصحيح و به امضاء حاضران مي‌رساند.
‌ماده 69 - هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالي که توقيف مي‌شود اظهار حقي نمايند دادورز (‌مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه‌اظهارات او را قيد مي‌کند.
‌ماده 70 - هر گاه محکوم‌له و محکوم‌عليه يا نماينده قانوني آنها حاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد و اظهاري نمايند دادورز (مأمور اجرا) ايراد‌و اظهار آنان را با جهات رد يا قبول در آخر صورت قيد مي‌کند. طرفين اگر حاضر باشند ظرف يک هفته از تاريخ تنظيم صورت حق شکايت خواهند‌داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غايب ابلاغ مي‌شود و طرف غايب حق دارد ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ شکايت نمايد.
‌ماده 71 - در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد هر گاه محکوم‌له و‌محکوم‌عليه يا نماينده قانوني آنها از امضاء ذيل صورت اموال امتناع نمايند مراتب در صورت قيد مي‌شود.
‌ماده 72 - دادورز (‌مأمور اجرا) به تقاضاي محکوم‌له يا محکوم‌عليه رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان