بسم الله
 
EN

بازدیدها: 909

قانون تعزيرات حکومتي-قسمت دوم

  1390/11/9
خلاصه: قانون تعزيرات حکومتي شماره 10270 - 7 / 1 / 1368 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
تعزيرات عدم درج قيمت به شرح زير ميباشد:
مرتبه اول - تذکر کتبي ،درج در پرونده ي واحد.
مرتبه دوم - اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال .
مرتبه سوم - اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال ،قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا ششماه ودرصورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف .
تبصره - در مواردي که قيمت رسمي براي کالا وخدمات تعيين شده باشد درج قيمت بر اساس قيمت رسمي خواهد بود .
ماده 7 - اخفاء و امتناع از عرضه ي کالا : عبارتست از خود داري از عرضه کالاي داراي نرخ رسمي به قصد گرانفروشي يا تبعيض در فروش .
تعزيرات اخفاء وامتناع از عرضه ي کالا به شرح زير ميباشد:
مرتبه اول - تذکر کتبي ، درج در پرونده ي واحد و عرضه ي کالا به نرخ رسمي .
مرتبه دوم - عرضه کالا به نرخ رسمي و اخذ جريمه از دو تا پنج برابر ا رزش رسمي کالا .
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا ششماه.
ماده 8 - عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداري از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعيين شده ي وزارت امور اقتصادي ودارائي يا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول .
تعزيرات عدم صدورفاکتور به شرح زير ميباشد:
مرتبه الف - تذکر کتبي ،درج در پرونده ي واحد .
مرتبه دوم - اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال .
مرتبه سوم - اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بعنوان متخلف .
ماده 9 - عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه و بيش از مدت سه ماه از تاريخ ترخيص کالاي وارداتي يا توليد محصول داخلي اقلام مشمول .
تعزيرات عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به شرح زير ميباشد :
مرحله ي ا ول - اخطار کتبي و تمديد مهلت حداکثر يک هفته .
مرحله ي دوم - جريمه از يک تا پنج برابر ارزش رسمي کا لا وتمديد مهلت حداکثر يک هفته .
مرحله ي سوم - علاوه بر مجازات طبق مرحله ي دوم، قطع سهميه يا خدمات دولتي به مدت سه ماه ولغو کارت بازرگاني به مدت يکسال .
تبصره - مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهدشد.
ماده 10 - عدم اجراي تعهدات واردکنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعيين شده ي دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجراي تعهدات و يا کاهش کمي يا کيفي کالا و يا خروج ارز از کشور گردد.
تعزيرات عدم اجراي تعهدات وارد کنندگان درقبال دريافت ارز وخدمات دولتي به شرح زير ميباشد:
جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار يا اعاده ي عين ارز نسبت به مقدار کسري يا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جريمه از يک تا سه برابر مبلغ سوءاستفاده .
تبصره - در صورتي که واحدهاي توليدي مبادرت به واردات مواد اوليه ويا کالاي تجار ي نمايند مشمول ماده 10 خواهند بود .
ماده 12 - نداشتن پروانه ي کسب واحدهاي صنفي : عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت وضوابط و مقرراتي که توسط هيات عالي نظارت بر شوراي مرکزي اصناف تعيين و اعلام مي گردد.
تعزيرات نداشتن پروانه ي کسب واحدهاي صنفي متناسب با نوع واحدها به شرح زير ميباشد:
الف - در مورد واحدهاي صنفي توليدي :
مرحله ي ا ول - اخطار کتبي وتمديد مهلت تا مدت ششماه .
مرحله دوم - قطع تمام يا برخي خدمات دولتي تامدت سه ماه ‚ اخذ جريمه تا صدهزار ريال و تمديد مهلت تا سه ماه .
مرحله سوم - تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه ي کسب .
ب - در مورد واحدهاي صنفي خدماتي :
مرحله ي اول - اخطار کتبي وتمديد مهلت تا سه ماه .
مرحله ي دوم - قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه ،اخذ جريمه تا دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه .
مرحله سوم - تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه ي کسب .
ماده 13 - نداشتن پروانه ي بهره برداري واحدهاي توليدي : عبارتست از عدم اخذ پروانه ي بهره برداري بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي که توسط وزارتخانه هاي توليدي ( حسب مورد ) تعيين و اعلام ميگردد.
تعزيرات نداشتن پروانه ي بهره برداري واحدهاي توليدي به شرح زير ميباشد:
مرحله ي اول - اخطار کتبي و تمديد مهلت تا مدت ششماه .
مرحله ي دوم - قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه ، اخذ جريمه تا مبلغ دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه .
مرحله سوم - تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه ي بهره برداري .
تبصره - در مورد واحدهاي فاقد گواهي از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباري ) که توليدات آنها از نظر ايمني مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطيل واحد زمان اخذ پروانه اقدام ميگردد .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان