بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,129

قانون مجازات اسلامي-قسمت بيستم

  1390/11/8
خلاصه: قانون مجازات اسلامي-قسمت بيستم
فصل هفتم - ديه دندان
ماده 403 - از بين بردن تمام دندانهاي بيست و هشتگانه ديه کامل دارد و به ترتيب زير توزيع مي شود -
1 - هر يک از دندانهاي جلو که عبارتنداز پيش و چهارتائي و نيش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد درپايين مي رويد وجمعا" دوازده تا خواهد بود . پنجاه دينار و ديه مجموع آنها ششصد دينار مي شود .
2 - هر يک از دندانهاي عقب که در چهار سمت پاياني از بالا و پائين در هر کدام يک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا" شانزده تا خواهدبود بيست و پنج دينار وديه مجموع آنها چهارصددينارمي شود .
ماده 404 - دندانهاي اضافي به هر نام که باشد و بهر طرز که روئيده شود ديه اي ندارد و اگر در کندن آنها نقصي حاصل شودتعيين مقدار ارش آن با قاضي است واگر هيچگونه نقصي حاصل نشودارش نخواهد داشت ولي بنظر قاضي تا74 ضربه شلاق محکوم مي شود .
ماده 405 - هرگاه دندانها از بيست وهشت تا کمتر باشد بهمان نسبت از ديه کامل کاهش مي يابد خواه خلقتا" کمتر باشد يا در اثر عارضه اي کم شده باشد .
ماده 406 - فرقي ميان دندانهائي که داراي رنگهاي گوناگون مي باشد نيست واگر دنداني در اثر جنايت سياه شود و نيافتد ديه آن دو ثلث ديه همان دندان است که سالم باشد و ديه دنداني که قبلا" سياه شده ثلث همان دندان سالم است .
ماده 407 - شکاف ( اشقاق ) دندان که بدون کندن واز بين بردن آن باشد تعيين جريمه مالي آن با حاکم است .
ماده 408 - شکستن آن مقدار از دندان که نمايان است با بقاءريشه ديه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسي بقيه را از ريشه بکند جريمه آن با نظر حاکم تعيين مي شود خواه کسي که بقيه را از ريشه کنده همان کسي که مقدار نمايان دندان را شکسته يا ديگري .
ماده 409 - کندن دندان شيري کودک که ديگر بجاي آن دندان نرويد ديه کامل آنرا دارد و اگر بجاي آن دندان برويد ديه هر دندان شيري که کنده شد يک شتر مي باشد .
ماده 410 - دنداني که کنده شود ديه کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود .
ماده 411 - هرگاه دندان ديگري بجاي دندان اصلي کنده شودقرار گيرد و مانند دندان اصلي شود کندن آن ديه کامل دارد .


مشاوره حقوقی رایگان