بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,049

استرداد مجرمين و نحوه اجراي آن-قسمت نهم

  1390/11/8
خلاصه: آئين استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورهاي جهان
دربرخي موارد براي جلوگيري از کشدارشدن مطلب قبل از دريافت درخواست رسمي استرداد از طريق سياسي، مقامات کشور مورد درخواست شخص تحت تعقيب را از کشورشان اخراج يا به وي تکليف ميکنند ظرف مدت يکي دو روز کشور آنها را ترک کند اين امر از سوي کشورهائي که قرارداد استرداد ندارند انجام ميشوند.
پرونده هاي ناصر - الف :
اين شخص متهم به کلاهبرداري از تعدادي ايراني در اهواز ميباشد وي با دريافت مبالغي از مردم و درقبال اخذ وجه متعهدگرديده بود ارز موردنياز مسافرين را در دوبي به آنان بپردازد، ولي به تعهد خود عمل ننمود و از سوي شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي اهواز تحت تعقيب قرارميگيرد، پس از انعکاس امر به اينترپول تهران و اعلام به اينترپول دوبي عليرغم عدم وجود قراداد استرداد اينترپول دوبي پاسخ ميدهد که نامبرده دستگير و تحت نظر است. چگونگي به دادسراي اهواز و اداره حقوقي دادگستري اعلام ميشود ولي چون اداره حقوقي از ابتداي امر درجريان قرارنگرفته و با وجود اقدام و پاسخ مناسب اداره دعاوي و حقوقي وزارت دادگستري در زمينه فراهم آوردن موقعيت استرداد وي اقدام به موقعي از سوي مقامات مربوطه انجام نميشود و نامبرده تحويل گرفته نميشود. البته ممکن است درصورت ادامه اقدامات رسمي در آخرکار با وضعيت غيرمنتظره مواجه شويم و با بهانه اي از سوي ابوظبي مسأله منتفي شود ولي درحال حاضر نتيجه نهائي مشخص نيست. در پايان اين بخش اشاره ميشود که دبيرخانه سازمان اينترپول در چارچوب وظايف خود بخشنامه اي درمورد استرداد تهيه و موارد و اشکالات و شيوهه اي متنوع در کارها را ارايه نموده است .
در اين بخشنامه آمده است کشورها حق دارند خود مورد درخواست را تا 48ساعت بازداشت کنند، ضمناً اقدام ديگر سازمان دريافت مقررات استرداد کشورها و بخشنامه آن به کشورهاي عضو ميباشد.
اقداماتي که ساير کشورها جهت استرداد انجام ميدهند مشابه اقداماتي است که اينترپول تهران انجام ميدهد و به طورکلي کليه اينترپولها در زمينه موضوع استرداد اقداماتي تحت عنوان اقدامات مقدماتي انجام ميدهند. طرح يک پرونده درخواست استرداد از جمهوري اسلامي ايران.
(درخواست استرداد عبدالوهاب احمد پرونده شماره 232 - 95 - 114)
دولت ترکيه طي فرم قرمز صادره از سوي دبيرخانه مرکزي درخواست تعقيب و پيگيري نامبرده فوق را به اتهام شروع به قتل مينمايد اينترپول تهران به محض دريافت بخشنامه مراتب را به اداره آگاهي تهران و اداره … اعلام مينمايد (سال 1364)، نامبرده در سال 1366 توسط آگاهي تهران دستگير و پرونده امر در بازپرسي شعبه 4 دادسراي تهران طي شماره 66/50 تحت رسيدگي قرارميگيرد مراتب به اينترپول تهران نيز اعلام ميشود اينترپول تهران بلافاصله اطلاعات را به اينترپول آنکارا اعلام ميدارد اينترپول آنکارا درخواست تعقيب و بازداشت وي را مينمايد و مراتب از طريق اينترپول تهران به مراجع قضائي کشورمان منعکس ميشود اينترپول آنکارا ضمن تلکس شماره … و پيرو تلکسهاي قبلي و بخشنامه قرمز و دبيرخانه کل مجدداً خلاصهاي از جريان امر را اعلام ميکند، به قسمتي از تلکس اخير توجه فرماييد. در تاريخ 4/4/1977 نامبرده با استفاده از چاقو شروع به قتل تبعه ترکيه نموده است وي در تاريخ قتل محاکمه و به 12 سال زندان محکوم شده است .
استرداد درمورد نامبرده هنوز معتبر ميباشد نامبرده مجرد - دانشجو و تبعه ترکيه است.
اينترپول تهران به آنکارا اعلام نموده است درخواست استرداد وي از طريق سياسي بهعملآيد … مشاهده ميشود هميشه امکان دارد موارد متقابلي وجودداشته باشد بنابراين بهتراست هرگونه موضوع و پرونده مربوط به استرداد در ابتداي کار اولاًبه اطلاع اداره حقوقي - دادگستري رسانيده شود تا درصورت وجود پرونده هاي متقابل بتوان اقدام متقابل را امکانپذير ساخت تا با تحويل دادن و تحويل گرفتنهاي متقارن و متقابل بتوان به اجراي عدالت در دو کشور و احقاق حق زيانديدگان مساعدت نمود ضمناً وزارت امورخارجه (اداره معاهدات واداره حقوقي - اداره بين الملل و دعاوي حقوقي بين الملل خصوصي) نيز بايد حتماً درجريان کليه امور باشد (البته از طريق اينترپول کليه موارد به هردو سازمان منعکس ميشود) و مکاتباتي بين اداره حقوقي و وزارت دادگستري - وزارت امورخارجه و مراجع قضائي در کليه پرونده ها يا دراغلب آنها ديده ميشود که درنظرگرفتن موارد متقابل از سوي مراجع مذکوره موضوعات و درخواستها را به عمل و نتيجه نزديکتر ميسازد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان