بسم الله
 
EN

بازدیدها: 763

دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت دهم

  1390/11/6
خلاصه: دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت دهم گزارش سفر به ژاپن
• نکته 56-مراحل آيين دادرسي کيفري ژاپن ـ تحقيقات

در صورتي که دستگاههاي تحقيقاتي به غير از دادسرا (که عمدتا پليس مي باشد) يک پرونده جزايي را مورد تجسس قراربدهند، و به اين قضاوت برسند که تحقيقات و بررسي ها به نتيجه رسيده است، آن پرونده را به دادسرا رجوع مي دهند، اما در مواردي که مظنون به ارتکاب جرم را بازداشت کنند، استثناء مي باشد. در صورتي که مظنون بازداشت شود، سازمان تحقيقاتي موظف است که در ظرف 48ساعت از زمان بازداشت، مظنون و مدارک جرم را به دادسرا بفرستد. در صورتي که در مدت زمان قيد شده به دادسرا رجوع ندهند ، بايستي که مظنون را آزاد کنند. وقتي دادستان، مظنون بازداشت شده را تحويل مي گيرد، و لازم مي بيند که مظنون در بازداشت بماند، بايستي که درخواست بازداشت وي جهت بازجويي را در ظرف 24 ساعت به قاضي ارائه دهد. اگر مظنون به جرم را خود دادستان، بازداشت کند، دادستان بايستي که در ظرف 48 ساعت از زمان بازداشت، درخواست بازداشت وي جهت بازجويي را به قاضي ارائه دهد، و در صورتي که در اين مدت زمان درخواست بازداشت ارائه نشود آن مظنون بايد آزاد شود.

در ژاپن غير از موارد بازداشت در حين ارتکاب جرم، براي بازداشت مظنون حکم بازداشت لازم است، و حکم بازداشت را قاضي صادر مي کند. حکم تجسس يا ضبط اموال را نيز قاضي مي تواند صادر کند. اين به اين معني است که در اين سيستم وقتي دستگاههاي تحقيقاتي اختيار اجبار عمل را به دست گرفته و به فعاليتهاي تجسسي مي پردازند، قاضي بايستي که لزوم و صلاحيت اعمال يا عدم اعمال اجبار را تأييد کند . حال ، دادستان است که مي تواند به قاضي، درخواست بازداشت بدهد. مدت زماني که مي توان مظنون را در بازداشت نگه داشت، در اصل 10 روز مي باشد . درمواردي که پرونده پيچيده بوده و تحقيقات با مشکلات مواجه باشند، مي توان 10 روز ديگر آنرا تمديدکرد . در مورد جرائمي از قبيل اغتشاش داخلي که به حيات کشور مرتبط مي شود ، تمديد براي بار دوم امکان پذير بوده ، و تمديد دوم حداکثر مي تواند 5 روز باشد. تقاضاي تمديد بازداشت را دادستاني مي تواند ارائه دهد، و تعيين تمديد بازداشت با قاضي است.

در پرونده هايي که مظنون تحت بازداشت قرار مي گيرد ، دادستان اگر در طول مدت زمان بازداشت اقامه دعوي عليه مظنون نکند، بايستي که مظنون را آزاد کند . در صورتي که در طول مدت بازداشت بر عليه متهم اقامه دعوي کرد، بازداشت به طور خودکار 2ماه تمديد شده، پس از آن دادگاهي که پرونده را تحت محاکمه دارد ، هر يک ماه به يک ماه در مورد تمديد بازداشت تصميم مي گيرد. در واقع ، در اکثر مواردي که مظنون بازداشت شده است ، دادستان در طول مدت زمان بازداشت اقامه يا عدم اقامه دعوي بر عليه مظنون را تعيين کرده است .

از ميان تمامي پرونده هاي جزايي غيراز موارد مربوط به راهنمايي و رانندگي ، نسبت به مواردي که مظنون تحت بازداشت قرار مي گيرد در حدود 30درصد مي باشد.

• نکته 57- مراحل آيين دادرسي کيفري ژاپن ـ محاکمه

همانطور که ذکر شد، در دادگاههاي کيفري ژاپن، در زمان اقامه دعوي تنها چيزي که به دادگاه ارائه داده مي شود کيفرخواست است . با شروع محاکمه، مراحل عمل به ترتيب: شناسائي هويت متهم، مراحل اوليه، بررسي مدارک، ابراز نظر دادستان و وکيل مدافع، آخرين اظهارات متهم، و صدور حکم پيش مي رود.

در ابتدا دادستان کيفرخواست را قرائت کرده، متهم و وکيل مدافع نظرشان را در مورد پرونده اي که در رابطه با آن اقامه دعوي شده است اعلام مي کنند. معمولا قبول يا رد حقايق دعوي را بيان مي کنند. در بررسي مدارک ، ابتدا، دادستان حقايقي را که مي خواهد اثبات کند به طور مشروح توضيح مي دهد. حال، مسئوليت اثبات حقايق، همه با دادستان مي باشد.

در زمان اظهارنظر دادستان و وکيل مدافع ، مرسوم است که مراتبي از قبيل اينکه آيا حقايق به اثبات رسيدند يا نه، شرايط متهم و غيره، هرکدام نظرشان را نسبت به پرونده ابراز کرده، و دادستان نظر و خواستش نسبت به نوع و مقدار مجازات را هم ذکر مي کند.

در دادگاههاي جزائي ژاپن نسبت مواردي که حکم گناهکار صادر مي شود بسيار زياد است. از ميان پرونده هائي که بر عليه شان اقامه دعوي شده است، نسبت آنهائي که بيگناه شناخته مي شوند، سالانه کمتر از يک درصد مي باشد.

محاکمات در ژاپن بطور مداوم صورت نگرفته، و اصولا به چند نوبت تقسيم شده و اجرا مي شوند. حد متوسط طول مدت زمان دادگاه اول در سال2000 در حدود 3/2 ماه بوده است.

• نکته 58- سازمان دادگاه

اصل 76 بند 1 قانون اساسي، (تمامي اختيارات قوه قضائيه، به عهده دادگاههاي تالي است که ديوان عالي کشور براساس قوانين تأسيس مي کند) تعيين کرده است. براساس اين قرار، قانون دادگاهها، دادگاههاي تالي را از 4 نوع دادگاه استيناف ، دادگاه بخش، دادگاه خانواده و دادگاه بدوي تشکيل مي دهد (قانون دادگاهها ماده 2 بند 1) انواع دعاوي که هر يک از اين دادگاهها به عهده مي گيرند هم مشخص شده است . علاوه بر اين، براساس قانون تأسيس و حوزه عمل دادگاههاي تالي، اسم و رسم و حوزه عملياتي دادگاهها هم تعيين مي شوند.

و باز، بنابر بند 1 قانون کميته بررسي دادسرا، (در تمام نقاطي که طبق قانون دادگاه بخش يا شعبات دادگاه بخش مستقر مي شوند، کميته بررسي دادسرا هم بايستي مستقر شود) تعيين شده است. براساس اين قرار ، طبق دستور دولت مبني بر تعيين اسم و حوزه عملياتي کميته بررسي دادسرا، دادگاههاي بخش يا شعبات دادگاههاي بخش که بايستي در کنار آنان کميته بررسي دادسرا تأسيس شود، و همين طور اسم هر کميته بررسي و حوزه عملياتي آن تعيين مي شود.

• نکته 59- شکل قضاوت

در تمام دادگاههاي ژاپن از جمله ديوان عالي کشور، دادگاه استيناف ،دادگاه بخش ، دادگاه خانواده قضاوت به صورت گروهي انجام مي شود به استثناء دادگاه بدوي و برخي از دادگاههاي بخش/ دادگاه خانواده که در آن ها قضاوت بصورت انفرادي صورت مي گيرد .

جزئيات تشکيل دادگاه ها بشرح ذيل مي باشد:

الف- ديوان عالي کشور(1 محل )

قضاوت گروهي (دادگاه بزرگ 15 نفر، دادگاه کوچک 5 نفر )

ب - دادگاه استيناف (مرکز 8 محل ، شعبه 6 محل)

قضاوت گروهي ( 3 نفر )

ج- دادگاه بخش / دادگاه خانواده ( مرکز 50 محل، شعبه 203 محل )

قضاوت گروهي (3 نفر) و قضاوت انفرادي

د- دادگاه بدوي (483 محل)

قضاوت انفرادي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان