بسم الله
 
EN

بازدیدها: 732

کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت پنجم

  1390/11/3
خلاصه: کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت پنجم
ماده13
دسترسي به عدالت
1. دولت هاي عضو دسترسي موثر افراد داراي معلوليت به عدالت بر مبناي برابر با سايرين از جمله از طريق انطباق مناسب با سن ، بمنظور تسهيل نقش موثر آنان بعنوان حضور يابنده مستقيم و غير مستقيم مانند شهود در کليه آيين دادرسي حقوقي شامل بازجويي و مراحل اوليه رسيدگي را تضمين مي نمايند .
2. بمنظور ياري در تضمين دسترسي موثر به عدالت براي افراد داراي معلوليت ، دولتهاي عضو، آموزش مناسب براي افرادي که در حوزه اجراي عدالت از جمله پليس و کارکنان زندانها کار مي نمايند را ارتقاء مي بخشند.

ماده14
آزادي و امنيت شخصي
1. دولتهاي عضو اطمينان حاصل مي نمايند که افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين:
(الف) از حق آزادي و امنيت فردي برخوردار هستند;
(ب) بطور خود سرانه و يا غير قانوني از حق خود محروم نگرديده اند ، و اين که هر گونه محروميت از آزادي منطبق بر قانون مي باشد ، و اين که وجود معلوليت به هيچ وجه محروميت از آزادي را توجيه نمي نمايد.
2. دولتهاي عضو اطمينان حاصل مي نمايند در صورتيکه افراد داراي معلوليت از آزادي در طي هر روندي محروم گرديده باشند ، آنها بر مبناي برابر با سايرين از ضمانت منطبق بر حقوق بشر بين المللي برخوردار مي باشند و با آنها در راستاي اهداف و اصول اين کنوانسيون شامل مفاد انطباق منطقي رفتار مي گردد.
ماده15
آزادي از شکنجه يا مجازات يا رفتار ظالمانه ، غير انساني يا تحقير آميز
1. احدي مستوجب شکنجه يا مجازات يا رفتار ظالمانه ، غير انساني و تحقير آميز نمي باشد. بويژه احدي بدون رضايت آزادانه تحت آزمايشات علمي يا پزشکي واقع نمي گردد.
2. دولتهاي عضو تمامي تدابير قانون مداري، اداري، قضايي موثر و يا ديگر تدابير را در مورد افراد داراي معلوليت بر پايه برابر با سايرين اتخاذ مي نمايند تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه يا رفتار تحقير آميز يا غير انساني يا ظالمانه يا مجازات ممانعت ورزند.
ماده16
آزادي از استثمار، خشونت و آزار و اذيت
1. دولت هاي عضو ، تمامي تدابير قانوني ،اداري ، اجتماعي و آموزشي مناسب و يا ساير تدابير را جهت حمايت از افراد داراي معلوليت در درون و بيرون ازخانه از تمامي اشکال استثمار ، خشونت و آزار واذيت شامل جنبه هاي مبتني بر جنسيت را اتخاذ مي نمايند.
2. دولت هاي عضو همچنين تدابير مناسبي را جهت جلوگيري از تمامي اشکال استثمار، خشونت و آزار و اذيت با تضمين مواردي از جمله اشکال مناسب کمکهاي حساس جنسيتي و سنـي و حمايت از افراد داراي معلوليت و خانواده ها و مراقبين آنها از جمله از طريق ارائه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگي پرهيز ، شناسايي و گزارش در مورد نمـونه هايي از استثمار، خشـونت و آزار و اذيت اتخاذ مي نمايند.دولت هاي عضو تضمين مي نمايند که خدمات حمايتي نسبت به سن، جنسيت و معلوليت از حساسيت برخوردارند.
3. بمنظور جلوگيري از وقوع تمامي اشکال استثمار ، خشونت و آزار و اذيت ، دولتهاي عضو اطمينان حاصل مي نمايند که تمامي تسهيلات و برنامه هاي طراحي شده براي خدمت به افراد داراي معلوليت بطور موثر توسط مقامات مستقل نظارت مي گردد.
4. دولت هاي عضو تمامي تدابير مناسب از جمله ارائه خدمات حمايتي جهت ارتقاء فيزيکي، شناختي، بهبود رواني، توانبخشي و پيوستن مجدد اجتماعي در مورد افراد داراي معلوليت که به نوعي قرباني استثمار، خشونت يا آزار و اذيت گرديده اند، را اتخاذ مي نمايند.
5. دولت هاي عضو ، قوانين و سياستهاي موثر شامل قوانين و سياستهاي متمرکز بر زنان و کودکان را بمنظور تضمين اين که مواردي از استثمار، خشونت و آزار و اذيت نسبت به افراد داراي معلوليت شناسايي ، رسيدگي شده و در موقع مقتضي مورد پيگرد قرار گيرد، اتخاذ مي نمايند.
ماده 17
حمايت از سلامت فرد
هر فرد داراي معلوليت از حق احترام به سلامت جسماني و روحي بر مبناي برابر با سايرين برخوردار مي باشد.
ماده18
آزادي تردد و تابعيت
1. دولت هاي عضو حقوق افراد داراي معلوليت در مورد آزادي تردد، آزادي انتخاب محل اقامت و تابعيت بر مبناي برابر با سايرين را برسميت مي شناسند از جمله تضمين اين که افراد داراي معلوليت :
(الف) داشتن حق اخذ و تغيير تابعيت و اين که از تابعيت خود بطور خود سرانه يا به دليل معلوليت محروم نمي گردند;
(ب) عدم محروميت به دليل معلوليت از توانايي اخذ، کسب و استفاده از اسناد تابعيتشان و يا ساير اسناد هويت يا بکارگيري روندهاي مرتبط نظير روند مهاجرت که ممکن است نيازمند تسهيل در اعمال حق آزادي تردد باشد ;
(پ) آزاد مي باشند تا هر کشوري شامل کشور خودشان را ترک نمايند ;
(ت) بطور خود سرانه و يا به دليل معلوليت از حق ورود به کشورشان محروم نمي گردند;
2.کودکان داراي معلوليت بلافاصله پس از ولادت ثبت گرديده و از زمان ولادت داراي حق برخورداري از نام ، حق اخذ تابعيت و تا آنجاييکه ممکن است از حق شناخت و مراقبت توسط والدين برخوردار مي گردند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان