بسم الله
 
EN

بازدیدها: 933

قانون امور گمرکي-قسمت اول

  1390/11/3
خلاصه: قانون امور گمرکي-قسمت اول
16/9/90 قانون امور گمرکي شماره57445/373
جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 164572/43174 مورخ 18/8/1388 در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون‌اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون امور گمرکي که با عنوان لايحه به مجلس‌ شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 22‌/8/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره180531 22/9/1390
وزارت امور اقتصادي و دارايي
«قانون امور گمرکي» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 57445/373 مورخ 16/9/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون امور گمرکي
بخش اول ـ تعاريف، سازمان و کليات
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1ـ مفاهيم اصطلاحات گمرکي به‌کار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است که از طرف شوراي همکاري گمرکي به‌صورت مجموعه براي کشورهاي عضو منتشر شده و يا مي‌شود مگر اين‌که در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به‌عمل آمده باشد:
الف ـ اظهار کالا: بيانيه‌اي کتبي يا شفاهي است که براساس مقررات اين قانون اظهارکننده، رويه گمرکي مورد نظر خود را درباره کالا مشخص مي‌کند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمرکي را ارائه مي‌دهد.
ب ـ اظهارکننده: صاحب کالا يا نماينده قانوني او است که کالا را برابر مقررات اين قانون به گمرک اظهار مي‌کند. در اظهار الکترونيکي صاحب کالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده از مراکز مجاز صدور گواهي مذکور به‌عنوان صاحب کالا يا نماينده قانوني اظهارکننده شناخته مي‌شود.
پ ـ اظهارنامه اجمالي: سندي است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلي محمولاتي که بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از کشور اعلام مي‌نمايد.
ت ـ اماکن گمرکي: انبارها، باراندازها، اسکله‌ها، فرودگاهها، ايستگاههاي راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل يا مکاني است که تحت نظارت گمرک است و براي انباشتن و نگهداري کالاها به‌منظور انجام تشريفات گمرکي استفاده مي‌شود. اين اماکن ميتواند انبارهاي گمرکي، انبارهاي اختصاصي و سردخانه‌هاي عمومي باشد.
ث ـ ترخيص: خروج کالا از اماکن گمرکي پس از انجام تشريفات گمرکي مربوط است.
ج ـ ترخيصيه: سندي است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کرير و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمرکي توسط گيرنده کالا را به گمرک اعلام مي‌نمايد.
چ ـ تشريفات گمرکي: کليه عملياتي است که در اجراي مقررات گمرکي انجام مي‌شود.
ح ـ تضمين: وجه نقد، ضمانتنامه بانکي و بيمه‌نامه معتبري است که براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمرکي نزد گمرک سپرده مي‌شود.
خ ـ تعهد: قبول الزام کتبي يا الکترونيکي که شخص را در برابر گمرک براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم مي‌کند.
د ـ حقوق ورودي: حقوق گمرکي معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکي کالا
به اضافه سود بازرگاني که توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد به‌علاوه وجوهي که به‌موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعي کالا تعلق مي‌گيرد ولي شامل هزينه‌هاي انجام خدمات نمي‌شود.
ذـ حمل يکسره: ورود کالا به اماکن گمرکي و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخليه و تحويل در اين اماکن با رعايت مقررات اين قانون است.
رـ روز اظهار: زماني که اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به‌صورت دستي يا رايانه‌اي به گمرک ارائه مي‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي‌يابد.
زـ سازمان جهاني گمرک (شوراي همکاري گمرکي): سازمان بين‌المللي بين‌الدولي که براساس کنوانسيون مورخ 24/9/1329 هجري شمسي مطابق با 15 دسامبر 1950 ميلادي ايجاد گرديده است و کشور ايران در اسفند ماه سال 1337 هجري شمسي به آن پيوسته است.
ژـ سامانه (سيستم) هماهنگ‌شده: توصيف و کدگذاري کالا براساس کنوانسيون بين‌المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشانه‌گذاري (کدگذاري) کالا مورخ 14 ژوئن 1983 ميلادي که به‌تصويب شوراي همکاري گمرکي رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون ياد شده مصوب 20/6/1373 هجري شمسي، به آن پيوسته است.
س ـ شرکت حمل و نقل بين‌المللي: شخص حقوقي که به‌موجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين‌المللي است.
ش ـ صاحب کالاي تجاري: شخصي است که نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به ‌نام او صادر شده (و در مورد کالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانکي، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخيصيه نيز به‌نام او باشد يا اسناد مزبور به‌نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد.
ص ـ قلمرو گمرکي: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکي اعمال مي‌شود.
ض ـ کالاي تجاري: کالايي که به تشخيص گمرک ايران براي فروش صادر يا وارد مي‌گردد اعم از اين‌که به همان شکل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفکيک و بسته‌بندي به فروش برسد.
ط ـ کالاي داخلي: کالايي که در قلمرو گمرکي کشور توليد يا ساخته شده يا کالاي خارجي است که ورود قطعي شده است.
ظ ـ کالاي گمرک‌نشده: کالايي که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولي تشريفات گمرکي آن به‌طور کامل انجام نشده است.
ع ـ کالاي مجاز: کالايي که صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به کسب مجوز ندارد.
غ ـ کالاي مجاز مشروط: کالايي که صدور يا ورود آن نياز به کسب موافقت قبلي يک يا چند سازمان دولتي دارد.
ف ـ کالاي ممنوع: کالايي که صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به‌موجب قانون ممنوع است.
ق ـ کنترلهاي گمرکي: اقداماتي که توسط گمرک به‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمرکي انجام مي‌شود.
ک ـ مرجع تحويل‌گيرنده: شخص حقوقي که به‌موجب قانون يا قراردادهاي متکي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري کالاهاي مربوط به عموم اشخاص را که تشريفات گمرکي آن انجام نشده است در اماکن گمرکي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي نيست.
گ ـ مقررات گمرکي: قوانين و مقررات اعم از آيين‌نامه‌هاي اجرائي، دستورالعملها و بخشنامه‌هايي که نظارت يا اجراي آن به گمرک واگذار گرديده است.
ل ـ هزينـه‌هاي انجام خدمات: وجوهي که در قبال انجام خدماتي از قبيل هزينـه اشعه ايکس (ايکس ري)، مهر و مـوم، پلمب، باربـري، انبارداري در اماکـن گمرکي، آزمـايش و تعرفه‌بندي، مراقبت، بـدرقه، توزين کالا و خدمات فـوق‌العاده دريافـت مي‌شود و شرايط، ضوابط و مصـاديق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعيين مي‌گردد.
فصل دوم ـ اهداف، وظايف و سازمان گمرک جمهوري اسلامي ايران
ماده 2ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است که به‌عنوان مرزبان اقتصادي کشور نقش محوري و هماهنگ‌کننده را در مبادي ورودي و خروجي کشور دارد و مسؤول اعمال حاکميت دولت در اجراي قانون امور گمرکي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزيت) کالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمرکي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرک جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات کشوري و ماده (30) قانون مديريت خدمات کشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي‌نمايد. تشکيلات گمرک و واحدهاي اجرائي متـناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرک جـمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شـود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصـويب هيأت وزيران مي‌رسد.
گمرک جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مرکزي گمرک ايران و گمرکهاي اجرائي است.
ماده3ـ وظايف و اختيارات گمرک ايران به‌شرح ذيل است:
الف ـ اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور کالا
ب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرک ايران
پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل کالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول کسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي
ت ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور
ث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه‌هاي مرزي، مرزنشينان و پيله‌وران
ج ـ اعمال مقررات گمرکي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، کران بري (کابوتاژ)، عبور داخلي کالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي آزاد، بسته‌ها و پيکهاي سياسي و پست بين‌الملل
چ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکي، کالاهاي متروکه و ضبطي
ح ـ پيش‌بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه‌ها، رويه‌ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمرکي
خ ـ جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات کالا
د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمرکي و برنامه‌ريزي درجهت رفع آنها
ذـ اظهارنظر درباره پيش‌نويس طرحها، لوايح، تصويبنامه‌هاي مرتبط با امورگمرکي
رـ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمرکي
زـ آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصيرات اداري آنان
ژـ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمرکي و نظارت برعملکرد آنها و ساماندهي کمي و کيفي مبادي ورودي و خروجي
س ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمرکي في‌مابين گمرک و صاحب کالا برابر قوانين و مقررات مربوطه
ش ـ گسترش ارتباطات بين‌المللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌هاي گمرکي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمرکي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي و قوانين مربوطه
ص ـ رعايت توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرک، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه‌هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه
ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به‌منظور واگذاري امور غيرحاکميتي گمرکي به بخشهاي خصوصي و تعاوني
ط ـ استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماکن گمرکي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش کارايي و بهبود انجام تشريفات گمرکي
ظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور کالا
ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمرکي با هدف توسعه گردشگري
غ ـ انجام ساير وظايف گمرکي به‌موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات
ماده 4ـ
الف ـ رئيس کل گمرک ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرک در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرک، پيشنهاد تشکيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرک در کليه مراجع قانوني و حقوقي باحق توکيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به گمرک را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده (71) قانون مديريت خدمات کشوري است.
ب ـ معاونان گمرک بنا به پيشنهاد رئيس کل گمرک ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حکم رئيس کل گمرک ايران منصوب مي شوند.
پ ـ کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرک و تأثير آن بر وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذکور باضريب(2/1) برخوردارند. گمرک مي‌تواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جابه‌جايي نيروهاي انساني با توجه به مدارک تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد.
بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين مي‌گردد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان