بسم الله
 
EN

بازدیدها: 995

يک پرونده(91)راي در خصوص اخراج و تسليم ماترک

  1390/10/28
خلاصه: يک پرونده راي در خصوص اخراج و تسليم ماترک
به تاريخ18-5-77 پرونده کلاسه 77-1312-270 شماره دادنامه 667

مرجع رسيدگي شعبه 1312 دادگاه عمومي تهران

خواهان : بانو ک ..... باوکالت م .....

خوانده : خانم م ر

خواسته : اخراج و تسليم ماترک

گردشکار : دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مينمايد .

راي دادگاه

خواهان باوکالت آقاي م ضمن تسليم دادخواستي تقاضاي اخراج و تسليم ماترک مرحوم م ق و احتساب اجرت المثل آن از تاريخ فوت مورث 21-7-74لغايت روز اجراي حکم بطرفيت خواندگان را کرده است .

1- نظر به اينکه وکيل خواهان به شرح لايحه ثبت شده در دفتر از تقاضاي صدور حکم بر محکوميت خواندگان بپرداخت اجرت المثل سهمي خواهان از ترکه صرفنظر کرده است مستنداًبه صدر ماده 298 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر و اعلام ميشود.

2- درخصوص تقاضاي ديگر خواهان مبني بر تعيين و تسليم سدس ماترک نظر به احراز رابطه وراثت فيمابين متقاضيه مرحوم آقاي م ق بدلالت مفاد گواهي حصروراثت شماره 75-149 شعبه 154- دادگاه عمومي تهران و کسب نظريه کارشناس منتخب دادگاه مبني بر عدم قابليت افراز يا تقسيم پلاک هاي ثبتي 1357-118 بخش يازده تهران و 1628-256 بخش ده تهران و يکدستگاه آپارتمان طبقه دوم جزء پلاک ثبتي شماره 924/118 بخش يازده تهران مستنداًً بمواد 300 - 313 - 315 - 317 قانون امور حسبي و ماده 114 قانون اجراي احکام مدني دستور فروش اموال فوق از طريق مزايده و اخراج سهم خواهان و تسليم به وي به نسبت – مندرج در گواهي حصر وراثت فوق الاشاره را صادرو اعلام مي کند . راي صادره ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران است.

رئيس شعبه 1312 دادگاه عمومي تهران – ابراهيم خاني

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان