بسم الله
 
EN

بازدیدها: 827

ديدگاههاي قضايي(39)اعتراض انتقال گيرندگان شرطي و رهني بعنوان ثالث

  1390/10/28
خلاصه: ديدگاههاي قضايي اعتراض انتقال گيرندگان شرطي و رهني بعنوان ثالث راي شماره : 32 – 1-11-1343 راي شوراي عالي ثبت
راي شماره : 32 – 1-11-1343

راي شوراي عالي ثبت

شخصي که دردهي سهم مشاعي داشت آن رابه بيع شرط دادسپس عرض حال افراز سهم خودرابه دادگاه داد.دراين بين اجراييه ثبتي صادروآگهي مزايده سهم مشاع مذکوردرسندشرطي هم منتشرشد.دادنامه افرازقبل ازتشکيل جلسه مزايده صادرواجراشد.بااجرادادنامه موضوع آگهي مزايده منتفي گرديدوثبت محل از يک طرف ناگزيربه رعايت مفادسندرسمي بودوبايدسهم مشاع راموردمزايده قرارمي دادوازطرف ديگرموظف به رعايت دادنامه (ماده 9 قانون آيين دادرسي مدني )که باوجودآن اشاعه ازبين رفته بودوبهرحال بين اقتضاسندرسمي واقتضامدلول دادنامه درعمليات اجرايي ثبت تعارضي وجودداشت وازاين جهت پرسش کرد:

راي مورخ 1-1-43 شورا:

(حکم قطعي دادگاه قابل اجرابوده اگرانتقال گيرندگان شرطي ورهني حکم افرازرابرضررخودمي دانندودخالت دردعوي نداشته اندمي توانندنسبت به آن به عنوان ثالث اعتراض کنند.به هرحال افرازمادام که به قطعيت خودباقي است قابل اجراخواهدبود).

* سابقه *

نکات توضيحي :

اول - تقاضاي افرازحق هرشريک ملک است ووثيقه دادن آن مانع تقاضاي افرازنيست ونيازبه جلب توافق بستانکاران شرطي نداردزيرااقدام به افرازمزاحمتي باحقوق بستانکاران شرطي نداردتاجلب رضاي آنان لازم باشدبه دليل اين که اشاعه عرفاعيب ملک است ورفع عيب ،سبب مرغوب شدن ملک مي گردد(ماده 794قانون مدني )ونفع اين کاربه بستانکاران هم مي رسد.

دوم - جمع بين لازم الاجرابودن سندرسمي ودادنامه نيزمقدوراست به اين ترتيب که آگهي مزايده باتوضيح موضوع افرازتجديدشودوهزينه آگهي نظر به مستفادازماده 32نظام نامه اجرابه عهده مديون است .بنابراين ثبت مربوطه مکلف بودبه همين ترتيب عمل کندوعبارت (حکم قطعي دادگاه قابل اجرا بوده )درصدرراي شورانظربه همين مراتب دارد.مع الوصف هرگاه انتقال - گيرندگان شرطي ورهني حکم افرازرامخل به حقوق خودميدانندمانندهرمعترض ثالث مي توانندبه دادگاه مراجعه کنند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان